Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. február 2024 | Viktor
| 5°C

Filmová

Na Fest Anči zvíťazil filmový VR projekt z Dánska

Festival animovaných filmov je za nami. Ocenenie Fest Anča Award si odniesli Dáni. Okrem nich ceny získali aj šikovní umelci z Fínska, Rakúska či Kanady.

13.07.2018 | 13:29

FEST ANČA AWARD

Nič sa nedeje. To je názov víťazného filmu Medziná­rodného festivalu animácie Fest Anča, ktorý vytvori­lo režisérske duo z Dánska Uri a Michelle Kranot. „Uchvátila nás jeho atmo­sféra a hypnotické tempo. Zanechá v divákovi hlbo­ký zážitok, ktorý sa len tak ľahko nevytratí,“ zhodno­tila odborná porota, ktorú tvorili televízna a filmová konzultantka Agnès Bizza­ro z Nemecka, filmár Peter Millard z Veľkej Británie a filmový vedec Michał Bob-rowski z Poľska. Víťazný film získal ocenenie Anča Award honorované sumou 800 eur a sošku z dielne štúdia ALLT, ktorá svojím vizuálom navodzuje hlavnú tému 11. ročníka festivalu – propagandu. VR technológia nám umožňuje, že sa na film ne­pozeráme len z perspektívy kamery, ale môžeme byť jeho súčasťou. Film Nič sa nedeje vznikol v dvoch ver­ziách, v klasickej 2D ani­mácii a VR. Jedna dopĺňa druhú. Na Fest Anči si ich diváci mohli pozrieť obe. „Kým v prvej verzii sledu­jeme ľudí, ktorí sa na nie­čo pozerajú, vo VR sa ocitá­me práve na mieste, ktoré sledujú. Tvorcovia sa tak hrajú s divákmi. Pozoru­jete a ste pozorovaní,“ vy­svetlil programový riadi­teľ Maroš Brojo. Oblečenie ľudí vo filme evokuje, že je situovaný do tridsiatych alebo päťdesiatych rokov. Avšak jeho príbeh sa môže udiať kdekoľvek a kedykoľ­vek. Ako prezradili auto­ri filmu: „Po jeho pozretí nám ľudia často kladú otáz­ku: Bol tam niekto zavraž­dený? Popravený? A my na ňu odpovedáme: Možno. Po dopozeraní by ste totiž mali mať v sebe pocit, ktorý vo vás vyvoláva otázku: Čo sa tam stalo? Na čo som sa to pozeral?“ Takýmto spô­sobom sa snažia upozor­niť na súčasné spoločen­ské udalosti vo svete. To, čo bolo v minulosti, môže byť aj dnes. Silnou strán­kou vo filme je hudba. Za­ujímavosťou je, že ju skom­ponoval sám Uri Kranot a inšpiroval sa rumunskými a bulharskými tradičnými skladbami.

ANČA STUDENT AWARD

Odborná porota v medzi­národnej súťaži rozhodova­la aj o víťazovi študentské­ho filmu. Ocenenie Anča Student Award honorované sumou 400 eur získal Ale­xander Gratzer z Rakúska za film Animátor. Porote sa páčilo, „ako film funguje aj s minimálnym množstvom animácie vďaka perfekt­nému načasovaniu a hrou s očakávaniami diváka“.

ANČA MUSIC VIDEO AWARD

V medzinárodnej súťaži videoklipov zaujala tento rok Sanni Lahtinen z Fín­ska, ktorá vytvorila klip pre skladbu w/o elektropopovej formácie FINKEL. Víťazný videoklip získal cenu Anča Music Video Award hono­rovanú sumou 400 eur.

ANČA KIDS’ AWARD

Aj tento rok deti v hľadis­ku rozhodovali o filme, kto­rý získal Anča Kids’ Award a 400 eur. Najviac ich za­ujala rozprávka Pasca na vtáky kanadského reži­séra Evana DeRushie­ho. Roztomilý vták unikol len o vlások obchodníkom s exotickými operencami. Napokon ale predsa skon­čil v klietke. Zajatie mu najskôr neprospieva, až kým nespozná silu pria­teľstva. „Nie je to prvý raz, čo na Fest Anči zvíťazil v detskej súťaži film, ktorý v sebe nesie silnú myšlien­ku,“ zhodnotil Maroš Bro­jo. „Znie to ako klišé, ale už neraz sa potvrdilo, že najmladších divákov netre­ba podceňovať.“

ANČA SLOVAK AWARD

Ocenenie Anča Slovak Award honorované sumou 1000 eur si prevzala Ivana Šebestová za film Žltá, kto­rý bol len pred pár dňami aj na jednom z najprestížnej­ších festivalov animovaných filmov v Annecy. Odbor­nú porotu oslovilo „vyroz­právanie príbehu pomocou farby a svetla o tom, ako zanietenie a vášeň premô­žu strach“. O víťaznej slo­venskej snímke rozhodovali oscarový kanadsko-bulhar­ský režisér Theodore Ushev, slovenský animátor Ma­rián Villaris a David Bun­ting z Veľkej Británie – au­tor storyboardov ikonických televíznych seriálov, ako sú Ovečka Shaun, Staviteľ Bob a ďalších. Cenu Anča Slovak Award podporil Literárny fond.

GAME DAYS

„Cieľom Fest Anče je zvy­šovať povedomie o ani­movanej tvorbe ako o pl­nohodnotnej umeleckej forme, prinášať dobrú zá­bavu, ale aj prispievať k budovaniu slovenského filmového a videoherné­ho priemyslu,“ vysvetľuje programový riaditeľ Fest Anče. „A práve preto je sú­časťou festivalu paralelné podujatie Game Days, na ktorom sa koná Game Days Pitching Session.“ Hlav­nú cenu si z neho odnie­sol projekt Blood Will Be Spilled od štúdia Double Quote Studios za unikátne spracovanie tradičnej témy divokého západu a dob­rú umeleckú prezentáciu.

Zdroj: - mh -, - kk -

Foto: Archív Fest Anče

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod