Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. júl 2020 | Cyril a Metod
| 24°C

Z regiónu

Nad klientskym centrom v budove Europalace visia ďalšie otázniky, zamestnanci hovoria o zdravotných problémoch

Klientske centrum v komplexe Europalace na žilinskom sídlisku Vlčince oficiálne otvorili len koncom októbra minulého roka, no po viac ako troch mesiacoch od tohto dátumu začalo vyvolávať nové pochybnosti. Po tom, čo sa objavili informácie o údajnej nevýhodnej kúpe budovy, v ktorej klientske centrum sídli, na výrazné nedostatky najnovšie poukázala v parlamente aj poslankyňa Anna Verešová.

13.02.2018 | 09:44

Klientske centrum v žilinskom komplexe Europalace na Vlčincoch vzniklo ako 54. klientske centrum na Slovensku. Do nových priestorov klientskeho centra a okresného úradu sa uplynulý rok presťahovalo vrátane matričného úradu a ohlasovne pobytu (evidencie obyvateľov) z Mestského úradu v Žiline aj dvanásť ďalších odborov. Vybudovanie a zriadenie klientskeho centra, v ktorom v súčasnosti pracuje približne 300 zamestnancov, si vyžiadalo investíciu vo výške necelých 7 miliónov eur bez DPH. Novozriadené klientske centrum minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) označil za najmodernejšie na Slovensku a zaradil ho tiež medzi vlajkové lode na Slovensku.

TVRDÍ, ŽE TO NIE JE V PORIADKU

Prvé pochybnosti ohľadom klientskeho centra vyplávali na povrch ešte pred jeho otvorením, kedy šéf OĽaNO-NOVA Igor Matovič upozornil na to, že kúpa budovy Europalace pre klientske centrum verejnej správy bola predražená a minister vnútra Robert Kaliňák ju kúpil nevýhodne. Nové otázniky však nad komplexom Europalace začali visieť po tom, čo počas 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila 5. decembra minulého roka, poukázala na nezrovnalosti aj poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO-NOVA). Podľa poslankyne s klientskym centrom nie je všetko v poriadku. Ako uviedla na decembrovej schôdzi, objekt bol primárne postavený a kolaudovaný pre obchodné prevádzky, nie na administratívne kancelárie. o zmene v užívaní stavby je potrebných množstvo sta­novísk – posúdenie statika, hygieny, inšpektorátu prá­ce a podobne. Kvôli podo­zreniu, či boli všetky tieto stanoviská a posudky vy­dané tak, ako mali, som sa obrátila na mesto Žilina so žiadosťou o poskytnutie in­formácie. Na základe vyžia­daných dokumentov podľa zákona o slobodnom prístu­pe k informáciám, kedy som žiadala kópiu rozhodnutia stavebného úradu o zme­ne v užívaní stavby a kolau­dačného rozhodnutia, som zistila, že stavebný úrad nevydal žiadne rozhodnu­tie o zmene využitia stavby – budovy klientskeho cen­tra, ktorá bola skolaudovaná v roku 2010 ako obchodný priestor,“ uviedla v parla­mente Anna Verešová, pod­ľa ktorej miestne kompetentné inštitúcie, ktoré majú na starosti vydávanie po­sudkov a stanovísk k zmene účelu využitia stavby, boli z tohto procesu vylúčené. Ako ďalej doplnila, túto po­vinnosť na seba prevzalo mi­nisterstvo vnútra, z čoho podľa jej slov plynie otázka, čo sa môže skrývať za takýmto veľmi rýchlym konaním, na­koľko už len občanovi, kto­rý si chce postaviť záhradnú chatku alebo altánok na svo­jom dvore, trvá dlhé mesia­ce, kým si vybaví všetky sta­noviská a posudky a dostane sa k stavebnému povoleniu.

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA NA JEDEN ROK

„Ministerstvo vnútra podalo ako stavebník žiadosť 25. ok­tóbra 2017 a už o dva dni bol vydaný akýsi súhlas, nie rozhodnutie k dočasnému užívaniu stavby. Túto pod­mienku dočasného užívania viažu na skúšobnú prevádz­ku na jeden rok,“ upozornila. Skúšobná prevádzka sa však podľa nej povoľuje pri stav­bách, kde je potrebné ove­riť, či nainštalované výrobné alebo prevádzkové zariade­nie bude pracovať správne. Podľa jej slov je neprípustné, aby sa počas skúšobnej pre­vádzky overoval chod školy, škôlky, jedální či úradov, kde sa sústreďuje veľké množstvo ľudí a takýto spôsob testova­nia prevádzky je voči klien­tom a zamestnancom nehu­mánny. Rovnako podotkol, že ministerstvo vnútra si pritom nemôže byť isté, že vyhodno­tenie skúšobnej prevádzky dopadne dobre. „Ďalej som si žiadala stanoviská, ktoré boli uvádzané v súhlase o dočas­nom využití stavby. Zistila som, že síce existuje záväzné stanovisko k projektovej do­kumentácii stavby a odbor­né stanovisko vydané Minis­terstvom vnútra SR, sekciou krízového riadenia, oddele­ním inšpekcie práce a požiar­neho dozoru, no boli vyda­né 14. decembra 2017, teda až po vydaní súhlasu k do­časnému užívaniu stavby,“ skonštatovala poslankyňa Anna Verešová. Poukázala aj na to, že ministerstvo vnútra jej doteraz nezaslalo žiadne stanovisko regionálneho hy­gienika, hoci toto v súhlase o dočasnom využití stavby uvádza.

HOVORIA O HLODAVCOCH I ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOCH

Ministerstvo vnútra potvr­dilo, že klientske centrum je v súčasnosti v skúšobnej pre­vádzke, a to na základe sú­hlasu k dočasnému užívaniu budovy vydanému v októbri 2017. Skúšobná prevádzka na jeden rok má byť ukonče­ná 31. októbra 2018. „V skú­šobnej prevádzke sa overuje správnosť nastavenia tech­nologických zariadení. Skú­šobnou prevádzkou prešli všetky klientske centrá – je to dôležitý krok, počas kto­rého sa nastavujú a ladia procesy, aby klientske centrá fungovali čo najlepšie v pro­spech klienta a zabezpečovali pracovný komfort aj pre za­mestnancov. Pre overenie správnosti nastavení tech­nologických zariadení objek­tivizáciou faktorov pracov­ného prostredia meraniami – osvetlenia, teploty, vlhkosti, rýchlosti prúdenia vzduchu sledujeme tieto parametre jeden rok, a to z dôvodu ich posúdenia v chladnom a tep­lom období roka,“ informo­val nás tlačový odbor kan­celárie ministra vnútra. Ako ďalej doplnil, v súčasnosti sa vykonáva svetlotechnické meranie a meranie hodnôt teploty, vlhkosti a CO₂ v kaž­dej kancelárii a v spoločných priestoroch klientskeho cen­tra, pričom po ukončení me­raní bude vypracovaný návrh opatrení.

IDE O ZDRAVIE ZAMESTNANCOV AJ KLIENTOV

Skúšobná prevádzka sa síce v budove vykonáva, no podľa našich informácií mali zamestnanci jednotlivých odborov v uplynulých dňoch začať oficiálne spisovať zo­znam svojich zdravotných problémov, ktoré sa u nich objavili počas doby, odkedy v priestoroch komplexu za­čali pracovať. V dokumente mali podľa našich informá­cií najčastejšie uvádzať zdra­votné ťažkosti ako zapále­né a podráždené oči, kožné a dýchacie problémy, boles­ti hlavy, vyčerpanie z hluku, tiež upozorňovali na prí­tomnosť suchého vzduchu. Ministerstvo vnútra nám však uviedlo, že informá­ciami o zdravotných prob­lémoch zamestnancov do­posiaľ nedisponuje. „Preverí ich regionálny hygienik Mi­nisterstva vnútra SR,“ potvr­dil tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Anna Vere­šová aktivitu zamestnancov víta, pozitívnou správou je podľa nej práve to, že sa za­čínajú sami mobilizovať. „V tejto kauze ide nielen o zdra­vie úradníkov, ide aj o zdravie a bezpečnosť občanov, ktorí sú návštevníkmi klientske­ho centra,“ skonštatovala na margo súčasnej situácie poslankyňa.

PROBLÉM S HLODAVCAMI VRAJ PREVERILI

Zarážajúce je však v tom­to prípade aj zistenie, že v uplynulom období mali byť zamestnanci dokon­ca svedkami toho, ako sa v priestoroch klientskeho centra vyskytujú hlodavce – myši, potkany či mravce. Na ich odstránenie mali byť vraj inštalované aj pasce. Ministerstvo vnútra nás ubezpečilo, že tento prob­lém preverovalo. „O tom­to probléme bolo Centrum podpory Ministerstva vnút­ra Slovenskej republiky pre Žilinský kraj informované 25. januára popoludní. Na podnet centra podpory za­čal situáciu bezodkladne preverovať správca objek­tu Europalace už 25. janu­ára, ktorý uskutočnil fyzic­ké a technické preverovanie (fotopasce), preverovanie miest s predpokladaným výskytom hlodavcov. Prí­tomnosť hlodavcov a iných nežiaducich živočíchov sa v tomto priestore nepotvr­dila,“ uviedol tlačový od­bor, ktorý na záver doplnil, že v objekte sa pravidelne vykonáva deratizácia, kto­rej najbližší termín bude na jar. Podobné stanovis­ko nám poskytol aj pred­nosta Okresného úradu Ži­lina Michal Lavrík, podľa ktorého sú výskyt hlodav­cov a zdravotné problémy nepotvrdenými informá­ciami, ktorých hodnover­nosť v súčasnosti preveru­jú. Anna Verešová, ktorá na pochybnosti s klientskym centrom poukázala ešte na decembrovej parlament­nej schôdzi, priznala, že si je vedomá toho, že zamest­nanci sa väčšinou boja po­dať podnet na inšpekto­rát práce, preto tak plánuje v blízkej dobe urobiť sama. Na záver potvrdila, že bude iniciovať aj poslanecký prieskum.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod