Žilinský Večerník

19. jún 2024 | Alfréd
| 26°C

Spravodajstvo

Nebudete počas volieb doma? Požiadajte o hlasovací preukaz

05.09.2023 | 11:02

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžu oprávnení voliči požiadať:

·       osobne počas úradných hodín Mestského úradu v Žiline v klientskom centre – na referáte osvedčovania (do 29.09.2023), zamestnanec: Mária Belanová, tel. kontakt 041/7063525 

·      elektronicky na email: [email protected] (žiadosť musí byť doručená na mestský úrad do 08.09.2023)

·       v listinnej forme na adresu: Mestský úrad v Žiline, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina. Obálku prosím označte „Žiadosť o hlasovací preukaz“ (žiadosť musí byť doručená na mestský úrad do 08.09.2023)

·       prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom (do 29.09.2023)

Všetky informácie spojené s voľbami sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle mesta https://www.zilina.sk/aktuality/2023/volby-do-nr-sr-2023/, ako aj na úradnej tabuli mesta.

Autor: - r -

Foto: Mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod