Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. október 2017 | Kristián

Z regiónu

Neplatné výpovede vyjdú univerzitu poriadne draho

Dekanka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity Vlasta Cabanová navrhla akreditačnej komisii výmenu garanta študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo Milana Konvita. Profesora, ktorého kolegovia a študenti považujú za „otca mediamatiky“, má nahradiť profesor Jaroslav Mazůrek, ktorého odbornosťou je história, konkrétne československé dejiny. Na facebookovej stránke mediamatiky tento krok dekanky vzbudil pobúrené reakcie.

14.06.2017 | 09:55

Vlasta Cabanová navrhla a rektorka Tatiana Čorejová poslala návrh na výmenu garantov bez toho, aby o tom Milana Konvita oboznámili. Ten sa to dozvedel náhodne, z internetovej stránky akreditačnej komisie. Keď to zistil, podal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru.

Mediamatici na Facebooku prišli s návodom, ako ukradnúť študijný program. „Ak máte záujem vytvoriť si vlastný študijný program, tak to nerobte! Je s tým príliš veľa práce, možno by ste to nezvládli. Jednoduchšie je ukradnúť existujúci!“ Opísali v ňom šesť krokov, ktoré vás k tomu dovedú. Najskôr sa vraj musíte v spolupráci s dekankou stať vedúcim katedry, nech by bol vo výberovom konaní ktokoľvek. Potom si zoženiete vlastného profesora a budete ho pár mesiacov platiť bez toho, aby niekoho učil. V tichosti požiadate o výmenu garanta a vymyslíte si dôvod. „A máte to! To, že študijný program niekto vymyslel a budoval viac ako 10 rokov, garantoval a potom bol násilne odstránený, si snáď väčšina študentov nevšimne a celý program je váš.“

Podľa dekanky sa mal profesor Milan Konvit 2. mája na porade katedry sám vyjadriť, že študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo už nebude garantovať. „Prof. Milan Konvit musel predpokladať, že vzhľadom na jeho vek (v roku 2018 bude mať 70 rokov) bude výmena garanta nevyhnutná. To, že jeden zo zakladateľov a ešte stále garant študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo tento proces neinicioval, je na jeho svedomí. Výmena garanta sa koná v zákonnej lehote, spravidla sa výmena garanta z dôvodu dovŕšenia 70 rokov (dokedy môže garantovať) musí realizovať najmenej rok pred ukončením pôsobnosti garanta. Je zákonnou povinnosťou inštitúcie zabezpečiť pokračovanie vzdelávania v akreditovanom študijnom programe. Pôsobnosť súčasnej Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR sa končí v tomto kalendárnom roku a mení sa celkovo systém posudzovania programov. Preto sme konali v najbližšom možnom termíne. Zároveň pán prof. Milan Konvit sám podal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru bez toho, aby o tom niekoho vopred oboznámil,“ informovala nás Vlasta Cabanová.

Milan Konvit však oponuje. „Až po tom, keď bol vo februári na fakultu prijatý profesor Jaroslav Mazůrek ako potenciálny nový garant, som sa vyjadril, že novú mediamatiku už zrejme nebudem garantovať. Akreditačnou komisiou som bol uznaný za spôsobilého garantovať program až do konca školského roka 2018/2019, teda ešte celé dva roky a nie do dosiahnutia 70 rokov, ako uvádza dekanka. Samozrejme, že si uvedomujem plynutie času a v rámci svojich možností som pomáhal pri príprave inaugurácie svojho nástupcu z radov docentov dlhodobo pracujúcich na katedre. Ak sa nestane nič neočakávané, je reálny predpoklad, že inaugurácia bude v roku 2018.“

Aj podľa študentov a niektorých učiteľov nebol vek hlavným dôvodom odvolania profesora Milana Konvita. Ako v niektorých predchádzajúcich prípadoch by ním vraj mohlo byť to, že dekanka sa takto zbavuje ďalšieho nepohodlného kritika. Už v minulosti sa pod zámienkou reštrukturalizácie a rušenia pracovných miest zbavila zamestnancov, ktorí kritizovali spôsob, akým fakultu riadi. Dokonca štyria z nich podali na súd žalobu a prvostupňový súd dal všetkým štyrom za pravdu, že ich výpovede neboli právoplatné. Pre fakultu to môže byť poriadne drahé. Zaplatiť im bude musieť dohromady minimálne 100-tisíc eur. „Univerzita nekomentuje právoplatne neukončené súdne spory. Žiadny zo spomínaných súdnych sporov nebol právoplatne ukončený,“ napísala Vlasta Cabanová.

Návrh na vymenovanie garanta podáva na akreditačnú komisiu rektorka. K jeho odbornosti nám z PR oddelenia rektorátu napísali: „Pri žiadosti o zmenu garanta je žiadateľ (vysoká škola) povinný predložiť akreditačnej komisii žiadosť v listinnej verzii, podpísanú štatutárnym orgánom, ktorým je rektor. Návrh garanta je v kompetencii fakulty. Spôsobilosť garanta študijného programu posudzuje akreditačná komisia. Za výsledky akreditácie zodpovedá dekan fakulty. Preto z dôvodu vašich otázok, ktoré smerujú ku kompetencii dekana, odpovedá dekanka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline – doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.“

Dekanka sa pre Žilinský večerník vyjadrila k odbornosti nového garanta takto: „Študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo patrí pod odbor knižnično-informačné štúdiá, ktorý má vymedzené príbuzné odbory a profesor Jaroslav Mazůrek svojou kvalifikáciou plne zodpovedá požiadavkám odboru knižnično-informačných štúdií. Historik, v prípade p. profesora aj so zameraním na priemyselnú históriu, je v prostredí Žilinskej univerzity vítaný. V konečnom dôsledku výsledný verdikt vyriekne Akreditačná komisia MŠVVaŠ SR.“

A čo si o tejto výmene myslia študenti? „Túto žiadosť pripravilo vedenie fakulty a univerzity potichu, bez toho, aby garantov čo i len informovalo o svojom zámere. Otca mediamatiky tak nahradí človek, ktorého zameraním bolo skúmanie banskej histórie. Spôsob, akým vysokoškolská inštitúcia komunikuje (či skôr nekomunikuje) o takých zásadných zmenách, ako je výmena garantov, vyvoláva oprávnené obavy mnohých vyučujúcich, študentov aj absolventov o kvalitu vzdelávania v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Preto chceme vyzvať všetkých, ktorým záleží na modernom a žiadanom vzdelávaní, aby prejavili svoje názory. Nechceme, aby sa z mediamatiky stal program, kam si budú chodiť študenti len po diplomy a tituly!“

Autor: Michal Filek

Foto: Autor

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
9 °C
13 °C
13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod