Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. december 2019 | Ambróz
| -0°C

Právo a dane

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve

Princíp ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany sa v slovenskom právnom poriadku udomácňuje stále viac. Dôvodom je predovšetkým vplyv práva Európskej únie. Jedným zo spôsobov vyváženia inak nerovného postavenia zmluvných strán pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy je zákaz tzv. neprijateľných podmienok.

13.10.2017 | 13:08

Právnu úpravu spotrebiteľskej zmluvy nájdeme v Občianskom zákonníku. V zmysle legálnej de­finície je ňou každá zmluva, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebite­ľom. Dodávateľom je vždy osoba, ktorá koná v rámci svojej obchod­nej alebo inej podnikateľskej čin­nosti, to znamená, že vždy pôjde o podnikateľa. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a pl­není zmluvy nekoná v rámci pred­metu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pri posudzovaní, či ide o spot­rebiteľskú zmluvu, je teda dôležité postavenie zmluvných strán. Nie je podstatné, či spotrebiteľ s dodá­vateľom uzatvára zmluvu o dielo, kúpnu zmluvu, zmluvu o pôžičke alebo akúkoľvek inú zmluvu. Nie je podstatné ani to, či sa zmluvný vzťah dodávateľa a spotrebiteľa spravuje Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom.

Jedným zo znakov spotrebiteľ­skej zmluvy je fakt, že ňou nie je naplnená zásada rovnosti, ktorá je typická pre súkromné právo. Nerov­nosť zmluvných strán je spôsobená existenciou predpokladu o nedosta­točnej znalosti spotrebiteľa o svo­jich právach a povinnostiach a, na­opak, skúsenosťami a znalosťami podnikateľa v rámci svojej činnosti.

Ako sme už v úvode naznačili, jedným zo spôsobov, ako vyvážiť nerovné postavenie spotrebiteľa a dodávateľa, je určenie neprija­teľných podmienok v spotrebi­teľských zmluvách a ich zákaz. Občiansky zákonník obsahuje ich výpočet, pričom nie je definitív­ny. To znamená, že neprijateľ­nou podmienkou v spotrebiteľskej zmluve môže byť akákoľvek pod­mienka poškodzujúca postavenie a práva spotrebiteľa. Neprijateľ­nosť a následnú neplatnosť takejto podmienky však môže s právnymi účinkami vysloviť len súd svojím autoritatívnym rozhodnutím.

Ako neprijateľnú možno ozna­čiť napríklad podmienku, ktorú má spotrebiteľ plniť a s ktorou sa nemal možnosť oboznámiť pred uzatvorením zmluvy, podmienku, ktorá umožňuje dodávateľovi jed­nostranne zmeniť zmluvné pod­mienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve, podmienku, ktorá umož­ňuje, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustano­vených osobitným zákonom (zá­konom č. 335/2014 Z. z. o spotre­biteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a veľa ďalších.

Kritériom, podľa ktorého mož­no ustáliť, že ide o neprijateľnú podmienku, je určenie, či spôso­buje značnú nerovnováhu v prá­vach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Pri tomto pravidle však existujú dve výnimky, kedy nepôjde o ne­prijateľnú podmienku, a to v prípa­de zmluvnej podmienky, ktorá sa týka hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak bola vyjad­rená určito, jasne a zrozumiteľne a v prípade, ak boli dané ustanove­nia zmluvy dojednané individuálne tak, že spotrebiteľ mal reálnu mož­nosť ovplyvniť obsah zmluvy.

Vyplývajúc z toho, obsahom spotrebiteľskej zmluvy môžu byť aj podmienky vykazujúce znaky ne­prijateľných podmienok za predpo­kladu, že sa dodávateľ so spotrebi­teľom individuálne dohodol na ich znení. Nestačí, ak dodávateľ spot­rebiteľa len oboznámi s obsahom individuálnych podmienok. Pod­statné je, aby aj spotrebiteľ mohol vyjadriť svoje požiadavky a ovplyv­niť tak obsah spotrebiteľskej zmlu­vy. Ak možnosť ovplyvnenia spot­rebiteľ skutočne mal, potom sa tieto podmienky považujú za plat­né aj napriek tomu, že ich zákon označuje ako neprijateľné.

Pri dojednávaní individuálnych podmienok by mali byť dodáva­telia obozretní a zároveň mať na pamäti, že v súdnom spore sú no­siteľmi dôkazného bremena práve oni. Ak dodávateľ nepreukáže, že spotrebiteľ skutočne o sporných ustanoveniach vedel a súhlasil s ich znením, nebudú považova­né za individuálne dojednané. Súd v prípade akýchkoľvek pochyb­ností vždy uplatní výklad spot­rebiteľskej zmluvy v prospech spotrebiteľa.

Na neplatnosť neprijateľných podmienok musí súd prihliadať z úradnej povinnosti. Môže však nastať aj situácia, kedy spotrebi­teľ vyhlási, že nejde o neprijateľnú podmienku. V takom prípade má súd zviazané ruky a nemôže vy­hlásiť dané ustanovenie s neprija­teľnou podmienkou za neplatné.

Ak súd vyhlási neplatnosť ne­prijateľnej podmienky v spotrebi­teľskej zmluve, neznamená to, že zmluva ako taká sa stane neplatná celá. Ak je možné dané ustano­venie s neprijateľnou podmien­kou „oddeliť“ od zvyšku zmluvy, neplatným sa stane len dotknuté ustanovenie, pričom

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod