Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 13°C

Z regiónu

Nevšimla si značenie, dostala pokutu. Prečo nezaparkujeme aj na tridsať minút?

Dôchodkyňa Eva Keblúšková nechtiac na Bulvári zaparkovala auto na mieste vyhradenom pre ZŤP. Parkovisko nebolo vyznačené na vozovke a dopravnú značku prehliadla. Normálne si kúpila lístok, avšak dostala pokutu. Počínanie príslušníkov mestskej polície sa jej nezdalo správne. Navyše nerozumie tomu, prečo si musí kupovať lístok na celú hodinu aj v prípade, že sa niekde zdrží len pár minút.

22.11.2017 | 10:29

Eva Keblúšková zaparkovala na Bulvári oproti Auparku. „Je tam široký priestor aj pre dve autá a na ceste nebolo nakreslené parkovis­ko pre vozičkárov s takým znakom. Prišli mestskí policajti a dostala som pokutu 20 eur. Nahnevalo ma to, pretože som mala normálne kúpený parkovací lístok. Policajti však na­miesto toho, aby ma upozornili, že je to parkovisko pre vozičkárov, na kto­rom to nie je nakreslené a aby som auto preparkovala o meter vedľa, mi dali rovno pokutu. Tiež by som sa chcela spýtať, prečo si musím vždy kúpiť hodinový lístok, keď idem len niečo vyložiť alebo naložiť. Nešlo by zaviesť aj kratšie parkovné, ako je to bežné inde?“ opísala nám svoj záži­tok dôchodkyňa, ktorá prišla za nami do Žilinského večerníka.

Podnet čitateľky sme tlmočili ho­vorcovi mesta Pavlovi Čorbovi. „Po­šlite podnet na Žilinskú parkovaciu spoločnosť, my nie sme kompetentní vyjadriť sa k uvedenému, pretože Ján Slota predal parkovanie v Žiline tak „výhodne“, že mesto na parkovanie nemá dosah,“ znela jeho odpoveď.

Samozrejme, potom sme sa ob­rátili na Žilinskú parkovaciu spo­ločnosť. Hovorkyňa Ivana Strelcová požiadala o vyhodnotenie situácie mestskú políciu. Zástupca náčelní­ka Peter Mišejka jej odpísal: „Vodič­ka predmetného vozidla zastavila a stála na parkovacom mieste vy­hradenom pre osoby so zdravotným postihnutím, čím porušila pravidlá cestnej premávky závažným spôso­bom. Za uvedený priestupok je mož­né uložiť v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní pokutu do výš­ky 150 €. V tejto časti Ul. A. Bernolá­ka sú umiestnené len dve parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdra­votným postihnutím a každé neo­právnené využívanie týchto miest znižuje dopravnú dostupnosť pre hendikepovaných vodičov. Väčšia plocha parkovacieho miesta je zá­merne navrhnutá tak, aby osobe s obmedzeným pohybom poskytova­la dostatočný priestor pri vystúpení a nastúpení a ďalšej manipulácii v batožinovom priestore. Povinnosť vyznačiť dodatočné vodorovné do­pravné značenia nevyžaduje žiadny v súčasnosti platný právny predpis a nie je potrebné ho použiť, zvlášť ak je z celkovej situácie a následnosti dopravných značiek zrejmý spôsob parkovania vozidiel.“

K požiadavke na kratší interval parkovania Ivana Strelcová uviedla, že v minulosti bola možnosť tridsať­minútového parkovania, ale vzhľa­dom na to, že to bolo užívateľmi zneužívané, bolo zrušené a po vzore iných miest bola zavedená iba hodi­nová tarifa počas prvej hodiny a ďa­lej už len minútová. „To znamená, že po prvej hodine je možné predplatiť už len časť. Treba povedať, že pred zavedením základnej hodinovej sa­dzby sme vo všetkých pásmach čas parkovania merali tri mesiace a priemer parkovania nám vyšiel 56 minút. V prevažnej väčšine prípa­dov však mali občania zaplatených iba 30 minút. V úvodnej dobe par­kovací lístok platil iba na ulici, kde bol zakúpený. Zavedením hodinovej sadzby sme rozšírili platnosť parko­vacích lístkov na celé pásmo, t. z., že ak si zakúpime parkovací lístok na Ul. J. Hollého, tak nám platí i na Ulici A. Bernoláka a všade v Pásme C. Išlo nám o širšie využitie parkovacích poplatkov v rámci celého pásma. Dnes sa predplatenie parkovania a následný pohyb po meste, bez ďal­šej nutnosti platiť parkovné, veľmi využíva. Obchodníci na Bulvári rie­šia parkovanie svojich zákazníkov tak, že si zakúpia predplatnú parko­vaciu kartu do Pásma C a túto zapo­žičiavajú pri krátkodobom parkovaní svojim zákazníkom. Viacero prevá­dzok v meste má takto riešené par­kovanie svojich zákazníkov.“

Ďalšia možnosť pre bezplatné parkovanie v centre mesta je mož­nosť využitia parkovacích domov Aupark a Mirage, kde sú prvé dve hodiny parkovania bezplatné.

Foto: Milan Taška

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod