Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Právo a dane

Občan a DPH

Najčastejšie prichádzajú fyzické osoby do priameho styku s daňami na výplatných páskach a pri dani z nehnuteľnosti. Dane však priamo a nepriamo vplývajú aj na bežných občanov a mnohí si pri platení bežných nákupov ani neuvedomujú, že v cene zaplatili aj daň z pridanej hodnoty – DPH.

20.10.2017 | 11:58

DPH je tzv. nepriamou daňou a do štátneho rozpočtu sa dostáva prostredníctvom zdaniteľných osôb. Zdaniteľnou osobou môže byť ale aj bežný občan. To v praxi znamená, že aj bežným občanom nepodnikateľom môže v prípade DPH vzniknúť povinnosť zaplatiť DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Takéto situácie vznikajú najčastejšie pri predaji, resp. nájme nehnuteľnosti, pri kúpe nového dopravného prostriedku, ale aj pri ďalších činnostiach.

Podľa zákona o DPH je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou sa nemyslí iba podnikanie. Ekonomická činnosť je rozšírená na akékoľvek nezávislé činnosti, z ktorých zdaniteľná osoba dosahuje príjmy. Ide o opakujúce sa činnosti, z ktorých sú dosahované príjmy. Patria tu činnosti výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb, a to vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti. Tiež aj duševná tvorivá činnosť, športová činnosť alebo činnosti vykonávané ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (znalci, tlmočníci, lekári, notári, advokáti a pod.).

Za vykonávanie ekonomickej činnosti sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku – to je napr. prenájom majetku – v praxi najčastejšie prenájom nehnuteľnosti. Ak ide o manželov, pri ktorých je predmetný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, jeho využívanie na účel dosahovania príjmu sa považuje za ekonomickú činnosť v rovnakom pomere u každého z manželov. To platí, ak sa manželia nedohodnú inak.

Dôležité pre posúdenie, či daná činnosť podlieha zákonu o DPH, je, kde je miesto dodania. Iba za predpokladu, že miesto dodania je na území Slovenskej republiky, možno na tieto činnosti aplikovať tuzemský zákon o DPH. Ak je miesto dodania na území iného štátu, je potrebné postupovať podľa právnych predpisov daného štátu.

Ak koná občan – fyzická osoba nepodnikateľ podľa vyššie uvedeného v postavení zdaniteľnej osoby, môže sa, prípadne sa musí registrovať za platiteľa DPH. To, či sa musí alebo môže registrovať, závisí od toho, či registrácia za platiteľa DPH je v konkrétnom prípade povinná, dobrovoľná alebo zákonná.

Povinná registrácia – občan – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý koná v postavení zdaniteľnej osoby, je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH, ak dosiahne príjem – obrat z vykonaných ekonomických činností v sume 49 790 eur. Tento obrat sleduje najdlhšie za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pozn.: sledované obdobie pre účely obratu – 12 kalendárnych mesiacov – neznamená iba kalendárny rok, pôjde napr. o obdobie 11/2016 – 10/2017.

V čase, keď tento obrat zdaniteľná osoba prekročí, je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa, a to už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu. Žiadosť sa podáva do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol obrat. Takže ak by občan dosiahol zákonnú výšku obratu za október 2017, žiadosť o registráciu podá najneskôr do 20. 11. 2017.

Dobrovoľná registrácia – občan – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý koná v postavení zdaniteľnej osoby, môže podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu. V tomto prípade je na posúdení správcu dane, či registráciu vykoná a o rozhodnutí zákonným spôsobom žiadateľa informuje.

Zákonná registrácia – sú situácie, kedy sa fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý koná v postavení zdaniteľnej osoby, stáva platiteľom DPH zo zákona. To znamená, že tomu nepredchádza žiadna žiadosť o registráciu ako pri povinnej a dobrovoľnej registrácii. V prípade zákonnej registrácie ide o oznamovaciu povinnosť, na základe ktorej je takáto osoba povinná skutočnosť, že sa stala na základe nejakej činnosti platiteľom DPH, oznámiť daňovému úradu do 10 dní, a to odo dňa vzniku tejto skutočnosti. V tej istej lehote, t. j. do 10 dní musí správcovi dane zdaniteľná osoba predložiť aj doklady, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že nastalo zákonné platiteľstvo.

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
24 °C
14 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod