Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Z regiónu

Obdobie temna sa na hrade Lietava už skončilo

Združenie na záchranu Lietavského hradu vzniklo v roku 1999. Prvé nesmelé kroky vedúce k odstráneniu jeho havarijného stavu však prišli až v roku 2003. Členovia združenia dnes rekapitulujú ďalšiu úspešnú sezónu.

23.11.2017 | 10:49

Hlavným poslaním zdru­ženia, ktoré tento rok oslavuje už svoje 18. výročie, je rekonštrukcia a čiastočná citlivá obnova národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa od roku 2009 radí medzi 100 ohrozených pa­miatok sveta. Aj v roku 2017 sa vďa­ka finančnej podpore ministerstva kultúry, grantových organizácií a sú­kromných darcov podarilo združeniu zrealizovať v rámci obnovy niekoľko významných zásahov. Prvým ná­ročným zásahom v tomto roku bola podľa Ľubomíra Chobota zo Združe­nia na záchranu Lietavského hradu rekonštrukcia mohutného pravouh­lého bastiónu, ktorý sa nachádza pred objektom prednej brány Lietav­ského hradu a patrí medzi jeho naj­väčšie bastióny. V roku 2013 bol bas­tión kompletne deštruovaný, vďaka podpore ministerstva kultúry sa však začal postupne rekonštruovať a ukončenie tohto zásahu sa odha­duje na rok 2021. Druhým význam­ným zásahom v roku 2017 bol podľa člena združenia začiatok rekon­štrukcie východnej steny prednej brány, ktorá bola vážne poškodená a tvorila časť tunela, do ktorého sa v minulosti vchádzalo. Na ľavej stra­ne vstupného tunela bola takzvaná vykurovaná strážnica, ktorá sa zre­konštruovala ešte v roku 2016. V za­strešenom objekte strážnice plánuje združenie do budúcnosti vytvoriť priestor takzvaného prvého kontakt­ného bodu. „Celá miestnosť bude venovaná prácam na hrade, združe­niu a jeho činnostiam. Návštevník tu nájde brožúrky, sprievodcu a kom­plexné informácie o Lietavskom hra­de,“ opísal zámer Ľubomír Chobot.

KEMP PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Jednou z vízií združenia do budúc­nosti je, aby priestor dolného hradu oficiálne slúžil ako „hradný kemp“ pre návštevníkov. „Radi by sme tu koordinovane prevádzkovali priestor, kde budú môcť ľudia slobodne sta­novať aj po celkovej rekonštrukcii hradu. Chceme zachovať to čaro možnosti prespania na hrade. Kemp by bol, samozrejme, určitým spô­sobom regulovaný. Ľuďom budeme vedieť garantovať miesto a v prípade záujmu zabezpečiť ich požiadavky. Chceme, aby mal hrad do budúcnos­ti aj takýto špeciálny bonus, preto veríme, že to naši verní návštevníci ocenia.“ Ďalší zaujímavý zásah zrea­lizovalo združenie na západnej stene Kinižiho paláca, ktorý je známy za­chovaným originálnym kamenným erbom šľachtica Pavla Kinižiho z roku 1472. „Zásah finančne podpo­rila Nadácia EPH. Stabilizovali sme jeho západnú stenu, kde boli na štvr­tom poschodí obnovené dve strieľne. Bolo postavené náročné vysunuté lešenie, ktoré v priebehu jari 2018 bude po záverečných dokončovacích prácach demontované. V roku 2017 sme vďaka finančnej podpore minis­terstva kultúry a Nadácie Pontis na 450. výročie narodenia Juraja Turza sprístupnili dlho rekonštruovanú časť stredného hradu. Ide o novo­vytvorené expozičné priestory hra­du, v ktorých na prízemí je príjemná vykurovaná pivnica s posedením pre návštevníkov,“ uviedol Ľubomír Chobot. Počas roka sa začali práce aj na oprave poškodeného líca Ronde­lovej, historicky nazývanej Dubovej bašty na západnom dolnom nádvorí. Ide o jeden z posledných objektov, do ktorého sa združenie ako správca Lietavského hradu zatiaľ nedostalo. „Pred vstupom do stredného hradu sa nachádza takzvaná štvrtá brána, ktorá je nazývaná aj ako Peréniho brána. Zrekonštruovala sa celá jej murovaná časť okrem portálu. Plá­nujeme v nej do budúcnosti osadiť bránu. To, ako bude presne vyzerať, je však na dohode s pamiatkovými odborníkmi,“ spresnil člen združe­nia. Asi najproblematickejšia situ­ácia nastala v hradnej kaplnke, kde je prasknuté bralo. V rámci stabili­zácie sa urobila dôležitá archeolo­gická sonda, základné stabilizačné práce na múre a budúci rok plánuje združenie stabilizovať aj samotné poškodené bralo. Prostredníctvom výskumu sa prišlo aj na novú dispo­zíciu kaplnky. Tá má podľa Ľubomíra Chobota perspektívu stať sa jednou z atraktívnych vyhliadok Lietavské­ho hradu. Veľkým úspechom v tomto roku bolo aj ukončenie stabilizácie severozápadnej steny paláca horné­ho hradu a severnej steny najstaršej veže samotného hradu – ide o tak-zvaný donjon. Veľmi náročný zásah, ktorému sa venujú už niekoľko ro­kov, je aj veľký delostrelecký rondel, považovaný za dominantu Lietav­ského hradu. „Tento rok sme sa ve­novali škárovaniu vonkajšej fasády s pomocou horolezeckej techniky. Ide o zložitú a náročnú prácu, ktorá by sa nedala realizovať bez finančnej pomoci našich partnerov a donorov,“ uviedol Ľubomír Chobot. Podľa jeho slov je v rámci rekonštrukcie z uply­nulého roka dôležité spomenúť aj v minulosti zdevastovaný reprezen­tačný arkier, ktorý bol opravený po-dľa dobového vyobrazenia z 50. ro­kov 20. storočia.

DO HRADU SA VRACIA ŽIVOT

Hradná expozícia je pre návštev­níkov k dispozícii už niekoľko me­siacov. V suteréne expozície majú návštevníci možnosť občerstviť sa či kúpiť si suvenír. Hlavným cieľom expozície je podľa združenia kva­litne odprezentovať históriu hradu, najvýznamnejších vlastníkov, ar­cheologické nálezy z hradu, ktoré sú kvalitne spracované Archeologickým ústavom SAV v Nitre a jedna časť sa venuje aj prezentácii zbraní hradu podľa starého súpisného inventáru. Ľubomír Chobot s radosťou konšta­tuje, že hrad pomaly ožíva a navracia sa doň život. „S podporou Žilinské­ho samosprávneho kraja sa úspeš­ne zrekonštruovalo aj prístupové schodisko z červeného smreku do prechodovej brány na bývalý most do horného hradu. Rád by som tiež spomenul zaujímavosť hradu, na ktorom využívame takzvané zelené strechy. Ide o zatrávnené izolované strechy z rozchodníkových kobercov, ktoré ani z vtáčej perspektívy nevy­volávajú pocit nezmyselného pre­strešenia na miestach, kde strechy v minulosti neboli,“ doplnil.

CENTRUM LIETAVSKÉHO HRADU

Objekt celej expozičnej časti bol ke­dysi zasypaný a zdevastovaný. Po ar­cheologickom výskume a komplex­nej obnove sa stal hlavným centrom Lietavského hradu. Dnes z neho nie je iba opustená zrúcanina, ale, na­opak, miesto, kde je možné sa v ne­čase schovať a súčasne si pozrieť zaujímavé priestory. V budúcnosti plánuje združenie aj túto časť spro­fesionalizovať a vylepšiť. Najväčším projektom, ktorý by chceli zreali­zovať v roku 2018, je elektrifikácia hradu. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a rozbeh­nutá stránka www.osvietenyhrad. sk, kde sa koná zbierka na uskutoč­nenie tohto projektu. Druhou veľkou výzvou je podľa Ľubomíra Chobota stabilizácia brala kaplnky, pri ktorej hrozí deštrukcia.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod