Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 18°C

Spravodajstvo

Odštartoval projekt WinWin4WorkLife, ktorého cieľom je preskúmať a zlepšiť dopady práce na diaľku v celej Európe

Projekt WinWin4WorkLife sa vydal na prelomovú cestu v rámci programu Horizont Európa , čím sa začal 3,5-ročný výskum zameraný na komplexné pochopenie a riešenie dôsledkov práce na diaľku (Remote Work Arrangements - RWA) v Európe.

28.02.2024 | 08:57

Táto interdisciplinárna iniciatíva spája odborníkov z oblasti ekonómie, geografie, sociológie, mestského plánovania, zdravotníctva a práva s cieľom identifikovať kľúčové podmienky pre zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, vyvinúť prognostické modely a formulovať stratégiu založenú na dôkazoch pre udržateľné RWA.

Misia: Interdisciplinárny prístup k pochopeniu  sociálnych, ekonomických a územných vplyvov RWA

Podstatou projektu WinWin4WorkLife je snaha o medziodborové obohatenie chápania sociálnych, ekonomických a územných  vplyvov RWA. Spojením pohľadov zamestnávateľov a zamestnancov sa projekt zameriava na určenie základných životných a pracovných podmienok, ktoré podporujú zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a taktiež rodovú rovnosť. Táto misia sa týka rôznych prostredí, zahŕňa mestské, vidiecke a cezhraničné oblasti.

"Od pandémie COVID-19 mnohí z nás zmenili svoje pracovné návyky a teraz kombinujú prácu v kancelárii s prácou z domu. Nie vždy je však jasné, ako zachovať produktivitu a zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Navyše v niektorých oblastiach vidíme, že firmy a domácnosti prehodnocujú svoje umiestnenie a sťahujú sa z miest. Práca na diaľku sa tak môže stať hrozbou pre životaschopnosť našich miest a zvýšiť tlak na vidiecke oblasti. Práca na diaľku môže byť zároveň riešením pre tie vidiecke oblasti,  ktoré  čelia úbytku a starnutiu obyvateľstva. Cieľom projektu WinWin4WorkLife je preto lepšie pochopiť sociálne, hospodárske a priestorové dopady RWA," povedala Veronique Van Acker, koordinátorka projektu WinWin4WorkLife.

Skúmanie založené na dátach z Európy

Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov bude projekt WinWin4WorkLife zbierať nové a komplexné dáta v piatich európskych krajinách - v Nemecku, Fínsku, Luxembursku, Portugalsku a na Slovensku. Tieto krajiny boli strategicky vybrané tak, aby reprezentovali odlišné systémy sociálneho zabezpečenia, trhy s bývaním, trhy práce a kultúrne normy týkajúce sa práce na diaľku.

Vďaka úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami a občanmi je projekt WinWin4WorkLife pripravený priniesť hmatateľné výsledky, ktoré budú formovať prostredie práce na diaľku. Patrí sem vývoj spoločnej terminológe, aktualizovaný koncepčný diagram interakcií súkromného a pracovného života a vytvorenie otvorených súborov dát pochádzajúcich z prieskumov zamestnávateľov, prieskumov zamestnancov, denníkov využívania času a kvalitatívnych rozhovorov uskutočnených v rámci prípadových štúdií.

Stanovenie typológií a priestorových prognostických modelov

Okrem toho je cieľom projektu vytvoriť typológie zamestnávateľov a zamestnancov na základe podpory a intenzity RWA, ktoré ponúkajú viacúrovňové perspektívy. Tieto zahŕňajú mestské podniky v porovnaní s vidieckymi, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ochotu znížiť počet zamestnancov alebo sa presťahovať, zdravie, produktivitu, nerovnosti a rozdiely v digitálnych zručnostiach.

Ciele projektu zahŕňajú návrh piatich územných prognostických modelov vo viacerých mierkach, ktoré znázorňujú  rôzne scenáre prijatia RWA a prognózy ich územných a environmentálnych vplyvov. Modely budú pokrývať mestské, vidiecke, regionálne a cezhraničné oblasti a ponúknu cenné poznatky pre tvorcov politík, výskumníkov a širšiu komunitu. Vďaka spoločnej tvorbe so zainteresovanými stranami a občanmi tieto modely povedú k rozvoju územných politík založených na konkrétnych dôkazoch.

WinWin4WorkLife je koordinovaný Luxemburským inštitútom sociálno-ekonomického výskumu a zahŕňa 15 partnerov z celej Európy, pričom jedným z nich je aj Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Oddelenie medzinárodných výskumných projektov - ERAdiate+, ktoré sa venuje príprave a implementácií európskych a medzinárodných výskumných a inovačných projektov, a to v spolupráci s odborníkmi z fakúlt UNIZA.

"Sme nadšení, že sme súčasťou európskeho výskumného projektu WinWin4WorkLife, ktorý prináša interdisciplinárny pohľad a expertízu pre formovanie možností práce na diaľku a jej dopadov v Európe,“ povedala Tatiana Kováčiková, vedúca Oddelenia medzinárodných výskumných projektov ERAdiate++ na Žilinskej univerzite v Žiline.

Autor: - r -

Zdroj: UNIZA

Foto: UNIZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod