Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. júl 2020 | Cyril a Metod
| 21°C

Z regiónu

Osud osemročných gymnázií je stále neistý, škrty hlásia aj v Žiline

Umelo vytvorený problém, zahrávanie sa s deťmi a rodičmi či blokovanie návrhov a zbytočný chaos. Kvóty pre osemročné gymnáziá, ktoré majú určovať percentuálne zastúpenie žiakov pri prijímaní do prvých ročníkov, sa za uplynulé obdobie stali asi najdiskutovanejšou celoštátnou témou.

08.02.2018 | 14:36

Sústavné diskusie ohľadom kvót vraj dostáva rodičov s deťmi do situácie, kedy nevedia, čo majú v období podávania prihlášok robiť. Ro­dičia, ktorí uvažujú nad štúdiom svojho dieťaťa na osemročnom gymná­ziu, sú zneistení a nevedia, čo majú robiť. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu MŠVVŠ Martina Lubyová (SNS), ktorá chce­la problém s kvótami riešiť ich zvýšením z 5 % na 10 % prostredníctvom posla­neckej novely, sa v diskus­nej relácii RTVS O 5 minút 12 zmienila, že opozícia si v parlamentnom výbore pre školstvo zahrala s ro­dičmi a deťmi doslova va­bank, pretože návrh na zvýšenie kvót pre prijí­manie detí na osemroč­né gymnáziá zbojkotova­la a zablokovala. Veronika Remišová (OĽaNO-NO­VA) na margo jej vyjadre­nia uviedla, že návrh ne­podporila, pretože je proti akýmkoľvek kvótam a na­vrhla, aby sa riešenie kvót posunulo o rok. Podľa mi­nisterky školstva to už nie je reálne, posunutie účin­nosti novely školského zá­kona bolo podľa jej slov možné do 1. 9. 2017. Od tohto dátumu totiž platí 5 % kvóta, ktorá bola zave­dená ešte v roku 2008, no jej účinnosť sa odkladala až do septembra 2017. Je­diným riešením, ako ten­to stav zmeniť, je podľa Martiny Lubyovej noveli­zácia zákona, prostredníc­tvom ktorého by sa stano­vila nová kvóta. Úspešnosť však zaručiť nevie. V súvis­losti s aktuálnym stavom dokonca doplnila, že výber žiakov na osemročné gym­náziá bude prísnejší.

PLATÍ 5 %

„Pokiaľ zostane 5 % kvóta, gymnázií bude menej a aj šanca dostať sa na ne bude menšia. Naopak, pokiaľ sa percentá navýšia, šance detí budú dvojnásobne či troj­násobne vyššie,“ vysvetlila. Ako ďalej upozornila, kom­petencia v rámci určovania počtu tried na osemroč­ných gymnáziách nespa­dá pod rezort školstva, má ju Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom školských odborov jednotlivých okres­ných úradov v sídle krajov. „My ako ministerstvo škol­stva sa do toho môžeme za­pojiť až ako odvolací orgán v druhom stupni, pokiaľ by nám dal okresný úrad pod­net na základe odvolania. Bojujeme však za to, aby sa táto kompetencia vrátila pod ministerstvo školstva,“ potvrdila.

NAJLEPŠIA ŠKOLA = NAJBLIŽŠIA ŠKOLA?

Ministerka však vidí bu­dúcnosť slovenského škol­stva v inkluzívnom modeli vzdelávania, ktorý je dlhé roky uplatňovaný naprí­klad vo Fínsku. „Nie sme presvedčení o tom, že na osemročných gymnáziách sú najtalentovanejšie deti. Pokiaľ hovoríme o vyso­kotalentovaných deťoch, určite to nie je 20 % z po­pulačného ročníka. Celá fi­lozofia fínskeho systému, ktorý dosahuje suverén­ne najlepšie výsledky, spo­číva v tom, že všetky deti majú prístup ku kvalitné­mu vzdelaniu, preto nie je miesto pre špeciálny druh škôl s „vyvolenými“ deť­mi,“ skonštatovala v relá­cii O 5 minút 12. Ako ďalej pripomenula, nie je totiž potvrdené, že po kvalitatív­nej stránke by mali žiaci na osemročných gymnáziách lepšie výsledky. Preto nie je možné, aby tieto školy navštevoval taký obrovský počet žiakov. Podľa Martiny Lubyovej majú byť v rámci inklúzie talentované deti zaradené do normálnych škôl, v ktorých sa im venujú odlišným spôsobom, a síce majú väčšiu flexibilitu programov. „Inklúzia zna­mená, že najlepšia škola je najbližšia škola. Všetky deti majú prístup ku kvalitné­mu vzdelaniu a kvalitným učiteľom,“ spresnila mi­nisterka, ktorá si vie pred­staviť tento systém docieliť v priebehu desiatich rokov. Podľa Veroniky Remišovej sú problémom zaostáva­júce školy, čo potvrdzujú i výsledky mnohých testo­vaní a súčasná situácia je preto podľa nej iba umelo vyvolaná. „V prvom rade musíme riešiť problém so školami, ktoré zaostávajú. Problém riešime z opačné­ho konca, máme nekvalitné školy a chudobné regióny, v ktorých deti nedostávajú kvalitné vzdelanie. Nejde o to, či to bude 5 % alebo 10 %, chcem, aby sme sa dohodli na spravodlivých kritériách a posunuli tému dopredu,“ povedala v dis­kusii Veronika Remišová.

NIŽŠÍ POČET HLÁSI AJ ŽILINA

Podľa ministerky Marti­ny Lubyovej sa zo všetkých ôsmich krajov kvóty najvý­raznejšie dotkli len Brati­slavského kraja, pretože je v ňom najviac osemročných gymnázií. V ostatných kra­joch ide podľa nej o mini­málne odchýlky. V Žiline sú v súčasnosti dve osemročné gymnáziá – Gymnázium na Varšavskej ceste a Gymná­zium sv. Františka z Assisi, ktoré má štvorročnú aj osemročnú formu štúdia. V blízkosti Žiliny je ešte Gymnázium v Bytči, kto­ré má, rovnako ako v prí­pade Gymnázia sv. Fran­tiška z Assisi, štvorročnú i osemročnú formu štúdia. Lukáš Milan z odboru in­formácií a zahraničných vzťahov ŽSK nám posky­tol nasledujúce stanovisko. „V súlade s § 64 ods. 4 zá­kona č. 245/2008 Z. z. o vý­chove a vzdelávaní škol­ský zákon, orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky gymná­ziá s osemročným štúdiom v jeho územnej pôsobnos­ti pre nasledujúce prijíma­cie konanie do 15. septem­bra tak, aby počet žiakov do týchto tried neprekro­čil 5 % z daného populač­ného ročníka v príslušnom školskom roku. Návrh pre­rokuje s príslušným zria­ďovateľom (VÚC, súkrom­ný zriaďovateľ, cirkev),“ vysvetlil. Ako nás ďalej in­formoval, pre Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina stanovil Okresný úrad, od­bor školstva v Žiline pre školský rok 2018/2019 2 triedy a 52 žiakov. V škol­skom roku 2017/2018 sa na gymnáziu otvárali 2 triedy so 60 žiakmi. V porovna­ní s minulým rokom bude teda do prvého ročníka pri­jatých o 8 žiakov menej. Gymnázium sv. Františ­ka z Assisi nám uviedlo, že v školskom roku 2017/2018 otváralo v osemročnej for­me 1 triedu s 30 žiakmi, v roku 2018/2019 otvoria 1 triedu s 25 žiakmi. Čo sa týka osemročného štúdia na Gymnáziu v Bytči, v mi­nulom roku otvorili 1 triedu s 20 žiakmi, budúci rok by malo byť prvákov 18, teda o dvoch menej.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod