Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Plány so starým trhoviskom sa menia, mesto pozemky neodkúpilo

Ešte pred pár mesiacmi plánovali časť starého trhoviska premeniť na oddychovú zónu, situácia sa však zmenila a mestu sa pozemky od vlastníkov odkúpiť nepodarilo.

26.08.2018 | 12:37

Začiatkom tohto roka došlo v dvoch častiach starého trhoviska k demontáži viace­rých predajných stolov, znač­ná časť trhoviska preto zosta­la vyľudnená. Dôvodom bola zmena všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na tr­hových miestach v meste Ži­lina. Na trhovisku sa tak zru­šili jeho dve časti, zvyšné dve sa ponechali. „V dlhodobých strategických dokumentoch má mesto záujem v tejto čas­ti mestskej pamiatkovej rezer­vácie vybudovať oddychovú zónu – menší park so zeleňou, lavičkami, stromami a fontá­nou,“ tlmočila začiatkom roka zámer mesta jeho hovorkyňa Barbora Zigová.

NÁVRH NAJSKÔR SCHVÁLILI

Žilinská radnica v tom čase informovala o pláne osloviť majiteľov pozemkov zrušenej časti trhoviska a rokovať o ich odkúpení do svojho vlastníc­tva. „Na spoločných rokova­niach so zástupcom vlastníkov pozemkov sme sa dohodli na cene 420 eur za meter štvor­cový a tento návrh schválili aj poslanci mestského zastupi­teľstva na svojom zasadnutí vo februári a po schválení kúpnej ceny mestskými poslancami sme oslovili zástupcu vlast­níkov s návrhom na odkúpe­nie týchto pozemkov,“ uviedla Barbora Zigová. Ako nás ďalej informovala, vlastníci pozem­kov na starom trhovisku však napokon svoj podiel predali súkromnej spoločnosti, ktorá mala ponúknuť za meter štvor­cový vyššiu cenu. „Podľa našich informácií súkromná spoloč­nosť už pozemok z veľkej časti vykúpila,“ doplnila v súvislosti s predajom hovorkyňa. Podľa jej ďalších slov sa však radnica bude snažiť v rámci možnos­tí nového vlastníka regulovať. „Ak by tam išiel stavať nejakú budovu, najlepšie by bolo niečo ako krytú tržnicu na jej príze­mí,“ podotkla.

MYŠLIENKA PRESVEDČILA

Vlastník zvyšných častí tr­hoviska, ktoré sa dodnes za­chovali, podľa našich infor­mácií predložil mestu štúdiu renovácie trhoviska, tá poslan­cov mestského zastupiteľstva zaujala a podľa hovorkyne ich presvedčila, aby časť staré­ho trhoviska ponechali. „Majú pripravenú revitalizáciu po­zemku, výmenu predajných stolov a stánkov. Momentálne si podľa našich informácií na túto rekonštrukciu vybavujú stavebné povolenie a po tohto­ročnej trhovej sezóne by mala začať rekonštrukcia tak, aby budúci rok už bola časť trho­viská zrenovovaná a estetická,“ informovala na záver.

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
26 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod