Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Kultúra

Poézia a akcia v Novej synagóge v Žiline

Pod názvom Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva otvorili ďalšiu veľkú výstavu v zrekonštruovanej Novej synagóge v Žiline.

12.01.2018 | 09:09

Medzi prezento­vanými umel­cami sú autori z neoficiálnej alebo čiastočne tolerova­nej scény v bývalých socia­listických štátoch, ale aj sú­časní umelci. Spoločné majú to, ako spájajú poéziu so ži­vou akciou a spoločenským postojom. Výstava predstaví popri bývalých zakázaných au­toroch aj súčasné pozície nadväzujúce na úzke spoje­nie poézie a performancie. V druhej polovici 20. storo­čia to boli básnici a umelci, ktorí skúmali a reflektovali na inštrumentalizáciu jazy­ka pre politicko-ideologické účely a upozornili na jeho mediálny rozmer. Perfor­matívne situácie vytvárali pre seba a svoj okruh divá­kov, testovali možnosti ver­bálneho výrazu a akcie. Vo východnej Európe poézia v spojení s performanciou zaujali pozície v neoficiál­nej alebo čiastočne tolero­vanej kultúrnej scéne.

PROVOKATÍVNE NÁZVY

Táto výstava je najmä o úsi­lí básnikov a umelcov vyma­niť sa spod kontroly jazyka a noriem komunikácie. Vý­chodoeurópska perspektí­va poukazuje teda nielen na východiská, ale konfron­tuje aktuálne spoločenské výzvy v postsocialistických krajinách cez prizmu jazyka a ideológie. „Poéziu treba je..ť, taký je napríklad provokatívny ná­zov diela samizdatovej tlače Vlada Marteka z 80. rokov, na ktorom je prevrátený kosák a kladivo v spojení pripomínajúcom sexuálny akt,“ povedal k obsahu vý­stavy jeden z kurátorov Da­niel Grúň. „Dielo vyvoláva otázku, či jazyk politiky, li­terárny jazyk a jazyk, kto­rým sa denne rozprávame, sú si natoľko vzdialené. Bá­seň na ľudskom tele, báseň vo filmových obrazoch, bá­seň vo zvukovej podobe – to všetko sú spôsoby, akými sa zbližuje poézia s akciou,“ dodal.

PO PRVÝKRÁT U NÁS

Výstava po prvýkrát na Slo­vensku súborne predstavuje diela viacerých svetoznámych osobností, akými sú ruský básnik a performer Dmit­ri Prigov, chorvátsky umelec Mladen Stilinović alebo reno­movaný český básnik Ladislav Novák. Zo Slovenska je to konceptuálny umelec Ľubo­mír Ďurček, ktorý od 70. ro­kov reagoval na schizofréniu doby a spoločenskú manipu­láciu slova „pravda“. Výstava výberovo pred­stavuje dôležitých autorov akčného umenia a expe­rimentálnej poézie, ktorí cielene presahovali hranice umeleckých disciplín. Ta­kýmto autorom je nepo­chybne Milan Adamčiak, ktorý bol nielen nekon­venčný hudobník a perfor­mer, ale aj básnik a výtvar­ník. Výstava je jedinečnou príležitosťou vidieť pospo­lu diela performerov a bás­nikov, ako sú Katalin Ladik, Tomislav Gotovac, Andrei Monastyrki, Monogramis­ta T.D a ďalší. Mladým au­torom na výstave je naprí­klad Dávid Koronczi, ktorý prepája internetový stream obrazov s poéziou recitova­nou v štýle hip-hopu. Výstavný projekt pre Novú synagógu v Žiline vychádza z dlhodobého výskumu kurá­torov zo Slavisches Seminar na Univerzite v Zürichu a Vy­sokej školy výtvarných umení v Bratislave a vznikla vďaka finančnej podpore z verej­ných zdrojov Fondu na pod­poru umenia. Diela, projekty a akcie šty­roch desiatok umelcov, bás­nikov a zoskupení z krajín východnej Európy budú sprí­stupnené počas trvania vý­stavy do 10. marca, otvorená bude každý týždeň od stre­dy do nedele od 13. do 19. h.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív NS

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod