Žilinský Večerník

22. júl 2024 | Magdaléna
| 23°C

Príspevky čitateľov

Pošta na Vlčincoch má zlý prístup a parkovanie. Bude sa však sťahovať

Do redakcie nám napísal čitateľ – doktor Pavel Toma. Upozornil nás na katastrofálnu situáciu s prístupom a parkovaním na poštu na sídlisku Vlčince. Čudoval sa, prečo to kompetentných netrápi. „Čakajú, kedy sa stane nešťastie?“ Žilinský večerník začal pátrať a dozvedeli sme sa, že problém sa už čoskoro vyrieši aj bez úradníkov. Pošta sa bude sťahovať.

09.03.2017 | 09:31

„Som obyvateľom sídliska Vlčince prakticky od jeho založe­nia a mal som možnosť postupne sledovať budovanie jeho jednot­livých častí. Nielen mňa potešilo, keď sa začala stavať budova pošty. Projektant však okrem úzkej okružnej cesty pre autá zabudol naprojektovať aj prístupové chod­níky pre peších zákazníkov. Na poštu chodí denne množstvo ob­čanov sídliska, a to nielen mlad­ších vekových skupín, ale aj star­ších občanov často chodiacich s paličkou. Keďže prístup na poštu je možný z oboch strán len uve­denou úzkou cestou určenou pre autá, návštevníci pošty sú nútení ísť po tejto ceste. Pri napadnutí snehu je problémom kľučkovať pomedzi prechádzajúce autá ale­bo sa im vyhnúť. Nie je tiež ojedi­nelým prípadom, že v daždivom počasí musí občan so zašpineným odevom navštíviť čistiareň. Do­mnievam sa, že pri troške ochoty zo strany pošty by nebol až taký problém vybudovať pre chodcov aspoň z jednej strany budovy prí­stupový chodník,“ nazdáva sa Pa­vel Toma.

Možnosť vidí v ubratí časti in­terného parkoviska pošty, ktoré je dostatočne veľké a v celom roz­sahu nevyužívané. Zato zákazníci pošty nemajú prakticky možnosť zaparkovať. „Neviem, či zatrávne­ný pozemok pri budove pošty je vlastníctvom pošty alebo mesta. Pri všetkej úcte k prírode a život­nému prostrediu som však toho názoru, že upravením časti po­zemku popri príjazdovej ceste pre jeden rad áut by bolo aspoň čias­točným riešením súčasnej neute­šenej parkovacej situácie.“

Podľa čitateľa problém s poštou obyvateľov sídliska trápi už roky, no poštu ani mestský úrad vraj netrápi. A ani poslancov MZ za Vl­čince. „Prebudia sa kompetentné orgány alebo sa čaká, kým tu dôj­de k vážnej nehode?“ položil nie­len rečnícku otázku Pavel Toma.

Oslovili sme mesto Žilina. Hovorca Pavol Čorba uviedol, že o probléme s parkovaním a chodníkom pre chodcov na pošte Vlčince mesto vie. Riešiť to však nemôžu. „V minulosti sa s poštou komunikovalo, mesto jej poslalo aj písomné výzvy, aby situáciu riešili. Majiteľ odmietol vybudovať chodník i parkovisko, vraj je pre návštevníkov dosta­čujúce. Pošta je v budove súk­romného vlastníka. Z uvedené­ho dôvodu je riešenie sťažností občanov v kompetencii majiteľa budovy. Mesto nie je povinné bu­dovať súkromným investorom parkoviská a chodníky. Žiaľ, do­plácajú na to občania.“

Poslankyňa Iveta Martinková, ktorá pracuje aj ako predsedníč­ka výboru mestskej časti Vlčince, nás upozornila na skutočnosť, že budova pošty má nového majiteľa. „Ak by pán Pavel Toma chcel ve­dieť viac, môžem sa pokúsiť spojiť so súčasným majiteľom a popýtať sa na fakty ohľadom parkovania po rekonštrukcii,“ povedala. S tým predchádzajúcim totiž k dohode nedošlo.

My sme však oslovili aj poštu a zistili sme, že problém sa vyrieši v blízkej budúcnosti takpovediac sám. Informovala nás o tom hovor­kyňa Martina Macková. „Slovenská pošta vníma potreby svojich klien­tov a snaží sa o to, aby návšteva pobočiek pre nich bola čo najjed­noduchšia a najpríjemnejšia.

Pošta Žilina 8 – Vlčince sa na­chádza v prenajatých priestoroch. Pôvodný prenajímateľ budovu odpredal a nový vlastník ukončil nájom k 31. 5. 2017. V súčasnosti Slovenská pošta hľadá priestory na premiestnenie prevádzky, ktoré budú spĺňať požadované kritériá pre proklientsky orientovanú po­bočku.“ Verme, že sa pošte podarí takú budovu čo najrýchlejšie nájsť.

Foto: Autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod