Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. január 2020 | Vincent
| -4°C

Z regiónu

Pri Rajci odkryli základy dávno zabudnutého hradu. Vybudovali k nemu aj náučný chodník

Ani vy ste nikdy nepočuli o hrade Rajec? Existoval totiž len jedno storočie, preto sa naň pomerne rýchlo zabudlo. Ak by ste o ňom chceli vedieť viac, zavítajte do mesta Rajec a vydajte sa po novom náučnom chodníku, ktorý sa podarilo vybudovať vďaka mikroprojektu cezhraničnej spolupráce. Chodník vás privedie až tam, kde kedysi hrad hrdo stál.

13.04.2018 | 10:05

O hrade Rajec nájde­te zopár informácií aj na in­ternete. Nie je ich síce veľa, ale niečo sa o zaniknutej pa­miatke dozviete. Ako uvá­dzajú viaceré zdroje, hrad bol postavený na konci 13. sto­ročia. Na rozdiel od iných okolitých hradov bol pomer­ne „malý“. Podľa odhadov sa rozprestieral na ploche nie väčšej ako 80 × 120 metrov. Pôvodne sa predpokladalo, že sa nachádzal v Baranovej do­line. Až neskoršie prieskumy odhalili jeho skutočnú loka­litu. Rajecký hrad stál na se­vernom svahu vrchu Dubová, nad obcou Jasenové.

NEPRAJNÝ KRÁĽ AJ PRÍRODA...

Jeho výskyt práve na tom­to mieste potvrdil aj nedáv­ny archeologický výskum, ktorý sa uskutočnil vďaka projektu cezhraničnej spo­lupráce (vyhlasovateľ Žilin­ský samosprávny kraj) mes­ta Rajec s poľským mestom Czechowice-Dziedzice. Po­mocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa po­darilo vybudovať aj náučný chodník priamo k nálezisku hradu s príznačným názvom Okolím Rajeckého hradu. Súčasťou mikroprojektu bol aj spomínaný archeologický workshop, ktorý sa v severnej časti masívu Dubová usku­točnil v septembri 2017.

„Mesto Rajec bolo v pro­jekte vedúcim partnerom. Do projektu bolo zapojené aj partnerské mesto z Poľ­ska. Z ich strany sa zúčast­nilo päť študentov a z našej strany tiež päť študentov. Okrem toho sa na prácach podieľalo aj veľké množstvo dobrovoľníkov v celkovom počte 236, ktorí odpracova­li viac ako 900 hodín,“ in­formoval prednosta Mest­ského úradu v Rajci Ján Jasenovec.

Archeologický work­shop viedli archeológovia Ján Zachar a Milan Horňák. Počas výskumu lokality sa spolu so študentmi a dob­rovoľníkmi sústredili najmä na líniu opevnenia hradné­ho brala z východnej a juž­nej časti. Z ostatných strán bol hrad prioritne chráne­ný strmými svahmi. Hlav­ným cieľom výskumu bolo zistiť konštrukciu opevne­nia a jeho datovanie. Po­mocou piatich sond, kto­ré boli vytýčené najmä na južnej a východnej strane hradného brala, bolo zis­tené, že hlavným prvkom opevnenia boli jednodu­ché priekopy vyhĺbené do zeme.

„Výskum nepreukázal existenciu zložitejších va­lových konštrukcií, čo zrej­me súvisí aj s krátkou exis­tenciou hradu (približne jedno storočie), čo neu­možňovalo výstavbu zlo­žitejších a komplexnejších opevňovacích systémov. Výskum takisto odhalil možnú príčinu, prečo sa upustilo od ďalšej výstav­by hradných architektúr. Súviselo to pravdepodobne s veľmi nestabilným pod­ložím, ktoré nevytváralo dostatočne pevný podklad pre prípadnú stavebnú čin­nosť. Získaný hnuteľný ma­teriál je datovateľný pre­važne do 14. storočia, čo korešponduje s písomnými prameňmi s dĺžkou trvania hradu,“ píše sa v článku na stránke mesta Rajec. Ako sa ďalej dočítame na internete, v roku 1297 hrad násilne zabral pôvodným majiteľom uhorský šľach­tic a vojvoda Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smr­ti pripadol hrad „korune“. Koncom 14. storočia ho dal kráľ Žigmund Luxemburský zbúrať. Posledná zmienka o hrade pochádza z 18. sto­ročia. Dnes sa z hradu ne­zachovalo takmer nič a hustý lesný porast a ná­nosy zeminy ho storočiami doslova „pochovali“.

Z RAJCA AŽ NA HRAD A SPÄŤ

V súvislosti s projektom vý­skumu bolo ďalším cieľom vybudovanie náučného chodníka k miestu, kde ke­dysi hrad stál. Ten je už úspešne dokončený. Trasa k Rajeckému hradu sa začína pri Mestskom múzeu v Raj­ci, pokračuje okolo kúpaliska Veronika a postupne sa vná­ra do hustého lesného po­rastu Dubovej. Chodník stú­pa až na hrebeň, po ktorom sa návštevník dostane pria­mo k nálezisku Rajeckého hradu. Odtiaľ trasa pokraču­je do obce Jasenové a po tu­ristickej značke popri potoku Čierňanka sa končí v Rajci.

Súčasťou nového, viac ako päťkilometrového chodníka sú aj informač­né tabule, ktoré zvedavcov oboznamujú s miestnou faunou, flórou a v nepo­slednom rade s históriou regiónu Rajeckej kotliny aj samotného hradu. Na mieste, kde sa našli jeho pozostatky, je vyhotove­ná palisáda – replika obra­ny hradu. Popri chodníku je vytvorených aj niekoľ­ko oddychových zón, a to v podobe lavičiek a pikni­kových stolov.

„Tento projekt žil v na­šej mysli už dlhšie. Aj keď sa na hrad takmer zabudlo, v histórii je viacero zmie­nok o jeho existencii. Tým­to projektom sme chceli dosiahnuť, aby hrad povstal z popola a mohol byť pre­zentovaný všetkým, ktorí v Rajeckej doline bývajú, ale aj návštevníkom, kto­rí do Rajca prichádzajú,“ skonštatoval prednosta mestského úradu Ján Jase­novec.

Zdroj: - lla -

Foto: Archív mesta Rajec, vizualizácia hradu VIA MAGNA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod