Žilinský Večerník

22. júl 2024 | Magdaléna
| 25°C

Školstvo

Príroda má vo varínskej škole zelenú

Príroda, záujem o ňu a jej ochranu má vo varínskej škole dôležité miesto.

05.06.2019 | 11:42

Najlepšie o tom hovoria aspoň niektoré naše posledné aktivity a úspechy. Medzi najvýznam­nejšie v poslednom období v tejto oblasti patria: 1. miesto v environmentálnom projek­te Bocian biely v spoluprá­ci so Správou NP Malá Fatra; dve 2. miesta na žiackej ve­deckej ekologickej konferencii Živeko 2019, zapojenie sa do projektu NP Malá Fatra Prí­behy troch šeliem – projekty o vlkovi.

Aby sme sa dokázali po­deliť o vedomosti o prírode a zmerať si sily aj s okolitými školami, organizuje naša škola v tomto školskom roku 2. roč­ník súťaže v prírodovedných predmetoch Enviroexpert. Do súťaže prijalo pozvanie a pri­hlásilo sa sedem základných škôl: ZŠ Belá, ZŠ Gbeľany, ZŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Dol­ná Tižina, ZŠ Strečno, ZŠ Luti­še, ZŠ Terchová.

Súťaž sa uskutoční 10. júna a žiaci si zmerajú ve­domosti a zručnosti z geo­grafie, biológie, fyziky a ché­mie. Každá prihlásená škola vyberie trojčlenné družstvo. Podmienkou je, že v družstve musí byť jeden piatak a je­den deviatak, posledný člen družstva je žiak 6., 7. alebo 8. ročníka. Každé družstvo bude mať jedného patró­na (žiaka) z našej školy, kto­rý ho bude sprevádzať počas celej súťaže. Pripravených je osem stanovíšť: Kto skú­ša, zistí; Ako sa volám?; Pu­tovanie po Slovensku; Lávo­vá lampa; Kto hľadá, nájde!; Čo som?; Národné parky na Slovensku; Kamufláž v prí­rode. Každé družstvo musí absolvovať všetky stano­vištia a prejsť ôsmimi úlo­hami. Časový limit pre spl­nenie jednej úlohy bude 20 min. a za jeho rýchlejšie zvládnutie môžu byť druž­stvám pridelené bonusové body (za každé ušetrené 3 mi­núty 1 bod). Prvé tri družstvá budú odmenené vecnými ce­nami a pre všetkých budú pripravené diplomy a malé občerstvenie. Pri organizova­ní súťaže nám ochotne a od­borne pomáhajú pracovníčky Správy NP Malá Fatra.

Zdroj: - bb -

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod