Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. máj 2019 | Gertrúda

Z regiónu

Randa: Pre znevýhodnené deti môže byť vzdelanie výťahom z chudoby

ZAintegro je program, ktorého cieľom je podporiť deti zo sociálne vylúčeného prostredia, aby mohli rozvíjať svoj potenciál. Organizuje individuálne a skupinové doučovanie a pravidelnú prípravu pre predškolákov. Snaží sa prepájať rodiny s pedagógmi a poskytuje im konzultácie. ZAintegro zastrešuje organizácia CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry. V Žiline začali svoju činnosť minulý školský rok najmä pre rómske deti zo zrušenej ZŠ na Hollého ulici. Zhovárali sme sa s Janou Randa.

17.10.2018 | 14:42

Prečo ste sa rozhodli pre doučovanie detí v Žiline?
Sledovala som dianie oko­lo zrušenia školy na Hollého a keďže sa zaoberám inklú­ziou vo vzdelávaní, tak som premýšľala, ako deťom po­môcť, aby bol ich prechod do nových škôl úspešný.

Aký je záujem dobrovoľníkov?
V minulom školskom roku bol záujem dobrovoľníkov skutočne veľký. Nerobili sme ani žiaden veľký nábor, iba sme zverejnili informáciu na Facebooku. Oslovilo to množstvo ľudí, z nich sa asi 30 stalo našimi dobrovoľ­níkmi. Na pravidelnej báze nám nakoniec pomáhalo asi 10 ľudí. Bohužiaľ, niekto­rí z aktívnych dobrovoľníkov odišli na vysoké školy alebo sa odsťahovali zo Žiliny, tak­že momentálne hľadáme ďal­šie posily.

S akým záujmom ste sa stretli u detí a rodičov?
U rodičov sme si najskôr mu­seli vybudovať dôveru. Pred­sa len, človek nezverí svoje dieťa len tak hocikomu a čo­koľvek zadarmo je tak trochu podozrivé.

Prečo je podľa vás dôležité doučovať rómske deti?
Nedoučujeme len rómske deti. Venujeme sa sociálne znevýhodnenej skupine bez ohľadu na etnikum. Pre deti zo sociálne vylúčených po­merov môže byť vzdelanie výťahom z chudoby. Môže im pomôcť, aby mali lepšie šance na trhu práce, kontak­ty s väčšinovou spoločnosťou a vedeli v nej jednoduchšie fungovať.

Vedeli by ste už zhodnotiť prvé výsledky?
Viditeľné výsledky si môže­te všimnúť hneď od začiat­ku. Napríklad keď sa poda­rí namotivovať 8-ročného chlapca na čítanie, s kto­rým má problémy, tým, že mu požičiame životopis futbalistu Messiho. Ale­bo odhalenie a vysvetlenie základnej chyby v mate­matickej operácii u dievča­ťa, ktoré je na matematiku nadané, ale jednoducho je­den krok nepochopilo a od­vtedy dostáva z tohto pred­metu zlé známky.

S akou odozvou ste sa stretli zo strany mesta Žili­na? Snažia sa vám pomôcť? V čom by ste potrebovali zo strany samosprávy vo väčšej miere pomôcť?
Odozva bola, nazvime to, vlažná. No aktuálne sme sa napríklad dohodli so škol­ským odborom, že urobí monitoring, ako sa deťom zo školy na Hollého darí v nových školách. Mám ra­dosť z toho, že to samosprá­va nenechá odísť úplne do stratena.

Je podľa vás politika mesta vo vzťahu k Rómom dob­rá? Sú opatrenia, ktoré za­viedli, dostatočné?
Asi by som potrebovala, aby ste mi vymenovali, aké opat­renia samospráva zaviedla vo vzťahu k Rómom. Je to „za­peklitá“ téma. Najmä keď sa predstaviteľ mesta vyjadrí, že majú zviazané ruky, lebo akýkoľvek ústretový krok k rómskej menšine by im ve­rejnosť spočítala v ďalších voľbách.

Máte vyhovujúce priestory pre prácu?
Aktuálne začíname druhý školský rok našej činnos­ti a súrne potrebujeme priestory, kde by sme mohli doučovanie spustiť. Len málo rodín má také pod­mienky, aby mohlo byť do­učovanie u nich doma. V minulom roku sme vďa­ka ústretovosti pána riadi­teľa ZŠ Do Stošky využíva­li priestory okolo telocviční na ZŠ Hollého, avšak prešli pod Žilbyt a nie je to naďalej možné. Komunitné centrum, ktoré je v lokalite, je otvore­né len do 16. h. To sa ešte len niektoré deti vrátia domov zo školy – a tiež dobrovoľní­ci nemôžu často takto skoro pre pracovné povinnosti. Je smutné vidieť nevyužitú bu­dovu ZŠ, s ktorou má mesto síce plán, no grantovú výzvu na kreatívne centrá, ktorá už bola ukončená, prepáslo. Je teda možné, že budova bude stáť prázdna takto rok, dva, päť... A doučovanie a iné aktivity pre deti sa nebudú môcť konať, pretože nebudú priestory.

Aké ciele si v tejto prá­ci kladiete? Čo bude pre vás merateľným kritériom úspešnosti vašej práce?
Pôvodne sme chceli podporiť deti zo zrušenej školy – aby sa im čo najviac darilo na zá­kladných školách a neodišli (nemuseli odísť) do špeciál­nych škôl. Postupne sme našu činnosť rozšírili aj na pred­školskú výchovu – aby deti boli na vstup do školy lepšie pripravené. Deti zo sociálne vylúčených rodín sú šikovné, len ich domáce prostredie ich často nepodporuje tak, ako by potrebovali, aby boli v škole úspešné. A to nehovorím len tak – medzi našimi dobrovoľ­níkmi je aj školská špeciálna pedagogička či pracovníčka pedagogicko-psychologickej poradne. Keď s dieťaťom pra­cujú, dokážu odhadnúť, čo by dokázalo, ak by malo lepšie podmienky na učenie.

Je podľa vás politika štá­tu vo vzťahu k menšinám správne nastavená? Mohlo by sa robiť ešte viac?
Prvá otázka je veľmi rozsiah­la, na dlhší rozbor. Odpoviem teda len na druhú... Mohlo by sa robiť viac? Áno.

Odkiaľ máte financie na vašu činnosť? Iste potrebu­jete učebnice a iné pomôc­ky, čo nie je zadarmo.
V polovici minulého škol­ského roka sme dostali prí­spevok na našu činnosť od splnomocnenca pre rómske komunity a menšiu podporu od kanadskej ambasády. Ten­to školský rok máme prisľú­benú podporu od americkej ambasády. Pomáhajú nám i súkromní darcovia.

Autor: Michal Filek

Foto: Archív

|
<
Máj 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Nedeľa    19. Máj 2019
7.5. - 31.5.2019 | Svet fantázie
19.5. 14:00 - 18:00 | Deň rodiny
7.5. 09:00 - 26.6.2019 17:00 | Zrod života a ohňa
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
20 °C
17 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod