Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 11°C

Právo a dane

Registračné pokladnice - 3. časť

Pokračovanie v téme registračné pokladnice z minulej časti daňovej poradne.

09.10.2017 | 07:05

Ak nie je možné použiť ERP pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez zavinenia podnikateľa, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, vzniká povinnosť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii. Dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky ERP je potrebné bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy ERP.

Z údajov v prevádzkovej pamäti sa vyhotovuje denná uzávierka. Denná uzávierka sa vyhotovuje kedykoľvek raz za deň, a to len za dni, v ktorých bola prijatá tržba. Pri použití VRP povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku nevzniká. Okrem dennej uzávierky je povinnosť vyhotoviť prehľadovú a intervalovú uzávierku. Mesačná a ročná uzávierka povinná nie je, obe sú obsiahnuté v intervalovej uzávierke, ktorá obsahuje voliteľný dátum od – do.

Povinnosť evidovať tržbu cez ERP/VRP sa nevzťahuje na služby, ktoré poskytujú občania s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalej ide o služby poskytované vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, služby poskytované v rámci praktického vyučovania žiakov a tiež služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.

Zákon taxatívne vymenúva aj činnosti, pri ktorých ak dôjde k predaju, nie je povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP/ VRP. Výnimka sa vzťahuje napr. na predaj cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače, predaj tovaru na dobierku, ale aj predaj živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov.

Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, surovina alebo materiál predávaný podnikateľom. Výrobkom je vyrobená vec, látka a pod., produkt (napr. chlieb, auto, stôl). Polotovarom je čiastočne spracovaný, opracovaný tovar, ktorý je pred dokončením a jeho finálna podoba si vyžaduje ešte nejakú úpravu (napr. predávané potraviny pripravené na dokončenie varením, pečením). Materiálom je nejaký podklad, látka alebo súhrn jednoduchých výrobkov, z ktorých sa niečo vyrába (napr. stavebný materiál). Surovinou je spracovaný východiskový materiál určený na výrobu (napr. nerastné suroviny, priemyselné suroviny, druhotné suroviny určené na opätovné spracovanie).

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý má podnikateľ zaradený vo svojom obchodnom majetku (evidencia majetku – nie zásob) nie je pre účely podnikateľskej činnosti konkrétneho podnikateľa podľa zákona o ERP tovarom, preto pri predaji dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nevzniká povinnosť tržbu prijatú v hotovosti evidovať v ERP/VRP.

Službou je nehmotná činnosť, ktorá nie je tovarom. Pri službách rozlišujeme služby, pri ktorých vzniká povinnosť používania RP a pri ktorých nevzniká povinnosť používania. Službou, kde vzniká povinnosť používania RP pre účely zákona o RP, je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Pri službách, kde nevzniká povinnosť používania, ide buď o výnimky zo zákona, alebo také služby, ktoré nie sú v prílohe č. 1. Službou pre účely zákona o RP je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Medzi služby s povinnosťou používania registračnej pokladnice patria napr. oprava a údržba motorových vozidiel, predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva, taxislužba, ostatná osobná pozemná doprava, hotelové a podobné ubytovanie, reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál, ostatné jedálenské služby, služby pohostinstiev, životné poistenie, neživotné poistenie, právne činnosti, účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo, architektonické činnosti, činnosti nemocníc, činnosti všeobecnej lekárskej praxe, činnosti špeciálnej lekárskej praxe, zubná lekárska prax, ostatná zdravotná starostlivosť, prevádzka športových zariadení, činnosti športových klubov, fitnescentrá, činnosti lunaparkov a zábavných parkov, oprava nábytku a domácich zariadení, oprava hodín, hodiniek a šperkov, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné a súvisiace služby, služby týkajúce sa telesnej pohody atď.

Keďže príloha č. 1 zákona o ERP obsahuje presne vymenované služby, pri ktorých je povinnosť používať registračnú pokladnicu, platí, že služby, ktoré nie sú v tejto prílohe, nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb prostredníctvom registračnej pokladnice. Registračnú pokladnicu nemusia mať podnikatelia napr. pri prenájme nehnuteľností.
Tiež nie je povinnosť mať registračnú pokladnicu pri upratovacích prácach, administratívnej činnosti, stavebnej činnosti, nákladnej cestnej doprave a iné.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod