Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2023 | Jarolím
| 11°C

Školstvo

Slovenská stredná škola očami fínskych výmenných študentiek

Gymnázium bilingválne v Žiline (GBZA) malo v rámci spolupráce so strednou školou z fínskeho mesta Jyväskylä možnosť zapojiť vybraných žiakov do výmenného programu. Na to, ako sa im páčilo vyučovanie na Slovensku a čo ich na žilinskej škole prekvapilo najviac, sme sa opýtali dvoch fínskych študentiek.

10.07.2019 | 11:29

Čo vás viedlo k výmen­nému pobytu práve na Slovensku?
Tessa: Naša škola Schildt high school má spoluprácu so ži­linskou GBZA a minulý rok na jar sa naša škola snažila nájsť hostiteľské rodiny pre troch výmenných študentov zo Slovenska. Už som bola v mnohých európskych kraji­nách, no nikdy predtým na Slovensku. Rozmýšľala som nad tým, že by som išla nie­kam na výmenu, a tak som sa rozhodla, že naša rodina môže byť hostiteľskou rodi­nou pre jedného slovenského študenta. GBZA bola pre mňa zaujímavou školou, pretože sa tu študuje aj vo francúzštine a španielčine. V minulosti som sa päť rokov učila španielčinu (naším fínskym spôsobom), takže som si povedala, že by mohlo byť príjemné a zároveň zaujímavé ísť na túto školu.

Čo sa vám na tejto škole páčilo a čo nie?
Terhi: GBZA je škola pre medzinárodne zmýšľajúcich ľudí, ktorí chcú „niečo extra“ už na strednej škole. Spozná­vanie a študovanie úplne no­vého jazyka je úžasné a živá medzinárodná sieť tu vytvá­ra také jedinečné prostredie, aké som ešte nikdy nikde ne­videla. Tiež sa mi páči atmo­sféra, ktorú ľudia na GBZA spoločne vytvárajú: nie je to len miesto, kde chodíte do školy, ale tiež miesto, kde sa hrajú divadelné predstavenia a organizujú MUN konferen­cie. Oveľa ťažšie je odpove­dať na to, čo sa mi nepáčilo, pretože som si vybrala triedy, ktoré sa mi páčili a nemusela som písať testy, no kontrola domácich úloh trvala veľmi dlho, keď sme čítali všetko, vetu za vetou – som zvyknu­tá len vidieť správne odpove­de premietané na tabuľu.

V čom je podľa vás najväč­ší rozdiel medzi školou vo Fínsku a na Slovensku?
Tessa: Vyučovacie hodiny sú tu kratšie ako tie naše. Jed­na hodina u nás trvá 75 mi­nút, počas predchádzajúce­ho školského roka to bolo až 90 minút, no minulú jeseň sa to zmenilo.
Terhi: Samotný školský sys­tém. Na fínskych stredných školách sa školský rok delí na 5 alebo 6 období a počas kaž­dého z nich sa učíme 5 až 7 predmetov. Na konci tohto obdobia je skúškový týždeň a potom sa tento cyklus za­čína odznova. Okrem toho si sami vytvárame rozvrhy, tak-že sa môžeme rozhodnúť, kedy chceme určitý pred­met mať a s kým. Jedna treti­na predmetov je voliteľná, čo znamená, že si ich môžeme nakombinovať podľa toho, ako chceme. Väčšina našich študentov dokončí strednú školu v priebehu 3 rokov, nie­ktorí to stihnú už za 2 a nie­ktorí za 4 roky – dokonca sa dá maturovať aj na jeseň, po 2,5 alebo 3,5 roku štúdia.

Fínsky vzdelávací systém je jedným z najlepších na sve­te. Bolo v tom našom niečo, čo vás prekvapilo?
Tessa: Bola som milo prekva­pená spôsobom výučby ja­zykov. Najväčším rozdielom medzi GBZA a našou školou bolo to, že som si nemohla slobodne vybrať, aké predme­ty chcem navštevovať. Alebo to, že som si nemohla vytvárať svoj vlastný rozvrh a vybrať si, kedy by som chcela mať túto a kedy tamtú hodinu.
Terhi: Čo ma asi najviac pre­kvapilo, boli vaše školské učebnice a ich nedostatok. To, čo robíte oveľa lepšie než Fíni, je povzbudzovanie štu­dentov k tomu, aby hovorili v jazykoch vyučovacích ho­dín. Väčšinu času z hodi­ny učiteľ hovoril v jazyku, v ktorom sme mali hodinu, zatiaľ čo u nás učiteľ hovorí po fínsky možno polovicu času z hodiny alebo aj viac. Aj dis­kusia v rámci triedy je niečo, čo mi veľmi chýba.

Veľa študentov sa bojí ísť do zahraničia na dlhší čas. Čo by ste odporučili tým, kto­rí nad výmenným pobytom váhajú?
Tessa: Povedala by som, že ak poznáte svoju hostiteľskú rodinu, v ktorej budete v za­hraničí bývať, komunikujte s ňou a vzájomne sa spoznaj­te. Na Slovensku som bola 1,5 mesiaca a bolo to pre mňa dlho. Tiež je fajn, ak o krajine, do ktorej cestujete, už niečo viete a z domu do zahraničia odchádzajte s mysľou otvore­nou novým zážitkom.

Aký je váš najlepší zážitok zo Slovenska?
Terhi: Musím spomenúť dva! Prvým je Veľká noc, nie­čo, na čo nikdy nezabudnem. My sme vždy takí rezervova­ní, keď niečo oslavujeme, ta­kže bolo úžasné vidieť niečo iné. Druhá vec je ZAMUN, pí­sanie pracovných dokumen­tov v noci a robenie „hlúpo­stí“ v hotelovej izbe niekoho iného. Vždy si budem strá­žiť nadobudnuté priateľstvá a magický pocit teplých jar­ných nocí, ktoré tu na severe nikdy mať nebudeme. Tessa: Veľmi sa mi páči­li hory a náš výlet do Bra­tislavy. Bývala som v Ter­chovej, ktorá ležala v doline obklopená horami, teda pre mňa sú to hory, pretože v Jyväskylä nič také nemáme (úsmev).

Zdroj: Terézia Mičechová, Gymnázium bilingválne, Žilina

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod