Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Zaujalo nás

Smutný prípad zo Žiliny: zdravie dôchodcu komplikuje byrokracia

Zostať na starobu bez domova je naozaj nezávideniahodná situácia. V Žiline však funguje zariadenie, kde chudobným dôchodcom ponúkajú strechu nad hlavou „za pár drobných“. Útočisko tu našiel aj 74-ročný Ivan z Dolnej Krupej. Ivan je však chorý a potrebuje lekára. Bez trvalého pobytu v Žiline je to však problém. Na mestskom úrade mu vraj situáciu vôbec neuľahčili...

23.08.2017 | 11:15

Vyziabnutého dôchodcu s milým výrazom na tvári ste si na Národnej ulici možno všimli. Se­dáva na lavičke a zbiera príspevky pre Bratstvo Sedembolestnej Pan­ny Márie v Žiline. Práve tento spo­lok prevádzkuje v Závodí sociálny dom pre chudobných dôchodcov a týrané ženy. Momentálne po­skytuje strechu nad hlavou piatim ľuďom. Jedným z obyvateľov je aj 74-ročný Ivan, ktorý do Žiliny prišiel z okresu Trnava, konkrét­ne z obce Dolná Krupá. Žiaľ, starý pán zostal na sklonku života bez domova. Ubytovanie našiel práve v našom meste. Je ale veľmi chorý, trápia ho najmä pohybové prob­lémy. Aby mohol v Žiline navští­viť lekára, potrebuje tu mať na­hlásený trvalý pobyt. „Ivana sme prijali pred troma týždňami. Išli sme mu na Mestský úrad v Žiline nahlásiť trvalý pobyt, ale pracov­níčka na úrade nám povedala, že najprv musí doniesť potvrdenie o tom, že bol odhlásený na obci, kde mal doteraz trvalý pobyt. To je podľa mňa nezmysel, keďže zá­kon hovorí, že občanovi, ktorý si ide prihlásiť trvalý pobyt na úrad, v ktorého katastri sa už istú dobu zdržiava, stačí len občiansky pre­ukaz. Fungovať by to teda malo tak, že odtiaľ, kde si občan nahlási nový trvalý pobyt, odošlú hlásenie o zmene na úrad, kde bol dote­raz prihlásený. Pán je vážne chorý a potrebujeme ho zobrať k lekáro­vi, avšak bez trvalého pobytu v Ži­line ho žiadny doktor, okrem po­hotovosti, neošetrí a ťahať ho cez pol republiky by v jeho stave ne­bolo rozumné. Pomáhame mestu Žilina tým, že ubytovávame ľudí bez domova, dôchodcov a skôr by sme čakali, že nám pomôžu, ako nám budú klásť prekážky,“ pouká­zal na nepríjemnú skúsenosť Igor, predseda občianskeho združenia Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie.

Na ohlasovni pobytu Mestské­ho úradu Žilina sa podľa slov ho­vorcu mesta Pavla Čorbu riadia zákonom o hlásení pobytu obča­nov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR. „Ak sa občan nemá kam prihlásiť na trvalý pobyt, mô­žeme ho prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdr­žiava – v našom prípade na adresu „Žilina“ bez konkrétnej ulice, ale len za predpokladu, že ide o obča­na, ktorému bol za zákonom ur­čených podmienok trvalý pobyt zrušený. Tento občan pri hlásení pobytu predkladá iba doklad to­tožnosti. Ak má spomínaný pán s trvalým pobytom v inej obci svoj trvalý pobyt na konkrétnej adrese, nemôžeme ho v meste Žilina pri­hlásiť na adresu iba „Žilina“ bez toho, že by mu bol doterajší trvalý pobyt v konkrétnej adrese v danej obci v zmysle zákona zrušený. Ak má trvalý pobyt v obci už len na adrese obce (teda trvalý pobyt na konkrétnej adrese mu bol zruše­ný), na počkanie ho po predložení dokladu totožnosti vieme prihlásiť na adresu len „Žilina“,“ vysvetľuje Pavol Čorba.

Hovorca nevie posúdiť, či v tomto prípade došlo k pochybe­niu, keďže ohľadom aktuálneho tr­valého pobytu spomínaného pána nemajú žiadne konkrétne infor­mácie. „Výnimky z popísaného po­stupu vzhľadom na zdravotný stav občana zákon neobsahuje. V mes­te Žilina evidujeme k dnešnému dňu trvalý pobyt na adrese len „Žilina“ 2005 občanov SR. Pre týchto občanov je adresa sídla Mestského úradu Žilina adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zá­pisu do zoznamu voličov. Mesto je povinné spôsobom v meste ob­vyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláse­ného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť. V prípade mesta Žilina sa infor­mácia o doručovaní zverejňuje na úradnej tabuli mesta a zároveň aj na internetovej stránke mesta,“ informoval Pavol Čorba.

Foto: Autorka. Vpravo na snímke je brat Igor, ktorý v Žiline zriadil ubytovňu pre chudobných dôchodcov, ak

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
25 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod