Žilinský Večerník

23. máj 2024 | Želmíra
| 14°C

Príspevky čitateľov

Stromy „padli za obeť“ aj na Vlčincoch

Čitateľka Zuzana by rada zistila, čo je za vyrezávaním zdravých stromov na sídlisku Vlčince, ktoré sa realizovalo minulý týždeň.

06.04.2017 | 10:43

„Stromy krásne tienili na detské hojdačky aj pieskovisko, čo sme veľmi ocenili hlavne v let­ných mesiacoch. Konkrétne ide o Fatranskú ulicu,“ spresnila vo svojom podnete. Výrub drevín na Fatranskej uli­ci na sídlisku Vlčince sa uskutoč­nil z dôvodu výmeny vonkajších sekundárnych rozvodov ústred­ného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Išlo o tepelný okruh VS 08-vetva 1 na Fatranskej a Tat­ranskej ulici. „V tejto trase vý­meny rozvodov vo vlastníctve BYTTERM, a. s., sa nachádzali dreviny, ktoré zasahovali do ochranného pásma rozvodov. Pri realizácii výmeny by došlo k porušeniu koreňových systé­mov, čo by viedlo k pádu stro­mov a k všeobecnému ohrozeniu zdravia alebo majetku. Predmet­né dreviny boli vyrúbané v zmys­le zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Celkovo bolo na výrub určených 14 kusov javo­ra, 1 kus brezy, 1 kus lipy a 1 kus pagaštanu,“ informoval hovorca mesta Pavol Čorba.

Išlo o zdravé stromy. Podľa ho­vorcu však boli v minulosti ne­vhodne vysadené v ochrannom pásme rozvodov a z uvedeného dôvodu ich museli odstrániť.

Mesto sa podľa jeho slov bude snažiť uskutočniť v tejto lokalite náhradnú výsadbu. „Tá sa musí re­alizovať s prihliadnutím na okoli­té siete a ochranné pásma, aby si dreviny mohli dlhodobo plniť svo­je funkcie a neohrozovali prevádz­kyschopnosť sietí,“ dodal.

Foto: Veronika Cvinčeková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod