Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2020 | Zuzana
| 25°C

Kultúra

Umelecká vízia budúcej archeológie

Viacero umelcov sa spojilo v projekte s názvom Vedúca skamenelina. Vznikla tak výstava, ktorej východiskom je predstava budúcej archeológie.

16.05.2019 | 12:59

Pojem vedúca skame­nelina (Index Fossil) označuje kultúry, ktoré sa za relatívne krátky čas rozšírili po veľ­kej časti povrchu Zeme, ale pomerne rýchlo zanikli, po­vedal nedávno vedec Ján Madarás. Bol si istý, že ľud­stvo sa stane vedúcou ska­menelinou, že už je na ceste k tomu. Predstava budúcej archeológie nepustila sku­pinu umelcov a stala sa vý­chodiskom výstavy s rovno­menným názvom – Vedúca skamenelina. „Chceme v nej uvažovať o tom, akú stopu zanechá­me v zemskej kôre, ako raz budú naše artefakty nad/ dez/interpretované budúci­mi kultúrami. Mohli by sme to nazvať špekuláciou ale­bo hyperstition, keby tieto slová nezostarli skôr ako to, čo nimi myslíme,“ povedala na margo výstavy kurátorka Ivana Rumanová.

ČO PO SEBE ZANECHÁME?

Raz budú zrejme naše tech­nológie rekonštruova­né z rovnakej vzdialenosti a s porovnateľnými dohadmi a neistotami, s akými dnes pristupujeme k pästným klinom. Akú materialitu po sebe zanecháme? Aké che­mické zlúčeniny, zhluky vecí, symbolov a toxicity budú raz charakterizovať „naše časy“? „Nefunkčnosť alebo ab­sencia známej funkčnosti ako jeden zo znakov magic­kého zaobchádzania má na výstave aj inú podobu,“ pre­zradila kurátorka, „je tu dre­vený notebook, siporexový Wi-Fi router, USB z mydla, čokoládové totemy. Tieto ob­jekty majú bližšie ku Cargo kultom ako kultom: imitujú tvary a povrchy dostupný­mi materiálmi, technológie zbavujú funkčnosti, vytrhá­vajú ich z kolobehu použí­vania a zasadzujú do kon­textu rituálu a/alebo vtipu. Nakoniec je tu možnosť, že tri pruhy, nahryznuté jablko a ďalšie korporačné symboly budú budúcimi archeológmi nazerané ako globálne kulty, ktorými sa naša vrstva bude hemžiť takmer na ktorom­koľvek mieste planéty.“ Na druhej strane je mož­né, že vystavené artefakty raz nebudú nikoho zaují­mať alebo budú vydávané ako odstrašujúci príklad – emblémy kultúry zá­vislej od fosílnych palív a antidepresív. „Výstava je v tomto zmysle optimistická až nar­cistická. Vytvára časovú kapsulu zloženú z umelec­kých diel, diel detí, muze­álnych exponátov s vierou, že raz budú niekoho zaují­mať aj mimo vernisážových rituálov,“ vysvetľuje Ivana Rumanová. „Prepája výpoč­tové a paleo-technológie, fosílie a geometriu, neuró­nové siete a vzorce z kame­ňov, Deep Learning a Deep Time, korporačné logá a fe­tiš. To všetko na architektú­re z pozostatkov modernis­tických múzeí a ich vášne pre klasifikácie a v priestore Novej synagógy, do ktorého histórie je priamo vpísané násilie selekcie.“

SKRUMÁŽ

Čo ak sa táto paralýza a ne­schopnosť rozlišovať odo­hráva paralelne s nárastom rozlišovacích schopností technológií? Na milimeter, na tvár, na pixel, na ka­meň. V tejto skrumáži bude aj tak ťažké oddeliť príro­du od kultúry alebo nástroj od objektu kultu. To nás ešte z biedy nevytrhne, ale v slabej chvíli možno zapo­chybujeme, či sme to vôbec niekedy vedeli. Výstavu, ktorej autor­mi sú Prokop Bartoníček & Benjamin Maus, Anetta Mona Chişa & Lucia Tká­čová, Juraj Gábor, Simo­na Gottierová, Handa Gote research & development, Ema Kopincová & Matej Kopinec, Michal Machci­ník, Milan Mikuláštík, Peter Moosgaard & Vaporfolk, Veronika Vojtušová, Nina Závodská a neznámi auto­ri muzeálnych exponátov si budete môcť v Novej sy­nagóge pozrieť do 14. júla od stredy do nedele me­dzi 13. a 19. h. Počas mája a júna ju bude dopĺňať aj sprievodný program.

Zdroj: - kk -

Foto: Archív Novej synagógy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod