Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2020 | Zuzana
| 17°C

Spravodajstvo

Ustanovujúce zasadnutia volili orgány a schvaľovali plat

V Žiline a v Bytči minulý týždeň na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí zasadli novozvolené mestské zastupiteľstvá. Zatiaľ, čo v Žiline doteraz nezložili komisie, v Bytči nie je známe meno viceprimátora.

15.12.2014 | 15:20

V Žiline a v Bytči minulý týždeň na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí zasadli novozvolené mestské zastupiteľstvá. Zatiaľ, čo v Žiline doteraz nezložili komisie, v Bytči nie je známe meno viceprimátora.
 

ŽILINA. BYTČA. Žilinskí poslanci odhlasovali poverenie poslanca Antona Trnovca zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípade, že ho nezvolá primátor mesta ani jeho zástupca. Poslanci schválili aj návrh na zriadenie mestskej rady, návrh na zriadenie výborov v mestských častiach, návrh sobášiacich poslancov, určenie platu primátora mesta a harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva sa budú prerokovávať na ďalšom zasadnutí.

Primátor Igor Choma poveril svojím zastupovaním v rozsahu plného úväzku poslanca Patrika Gromu ako prvého zástupcu primátora a poslanca Antona Trnovca ako druhého zástupcu primátora. Za nového prednostu Mestského úradu v Žiline vymenoval Igora Lišku, ktorý bol doteraz vedúcim odboru dopravy mestského úradu.

Igor Choma podpisuje sľub.


Poslanci si zvolia mestskú radu, ktorá bude desaťčlenná a okrem dvoch viceprimátorov v nej budú pôsobiť predsedovia jednotlivých komisií: Miroslav Kolenčiak (finančná), Juraj Popluhár (životné prostredie), Martin Barčík (sociálna), Branislav Delinčák (dopravná), Dušan Maňák (územný plán a stavebný poriadok), Ján Ničík (kultúra, šport, cestovný ruch), Peter Fiabáne (školstvo a mládež), Martin Kapitulík (komisia na ochranu verejného záujmu).

V zastupiteľstve doteraz vznikli tri poslanecké kluby: SMER (6 poslancov), SIEŤ, NOVA (6 poslancov) a NEKA (11 poslancov). Osem poslancov zostávalo minulý týždeň nezaradených. Podľa tohto kľúča rozdelili aj predsedov komisií.

Členov komisií však zatiaľ poslanci neschválili. Nevyriešená totiž stále zostáva otázka, či odborníci z radov verejnosti, ktorí budú súčasťou komisií, budú mať hlasovacie právo. Tento názor zastávajú kluby NEKA a SIEŤ, NOVA. Alebo budú bez možnosti hlasovať (SMER a viceprimátor Patrik Groma). „Sú to odborné komisie a čím vyššia bude ich odborná úroveň, tým aj ich výkon bude lepší a odbornejší,“ myslí si predseda klubu NEKA Peter Fiabáne. Otvorené zostalo aj to, či budú neposlanci v komisiách poberať za svoju prácu odmenu. Preto bol návrh odmeňovania stiahnutý z rokovania.

„Zasadnutia komisií sú verejné, preto každý občan môže priamo na nich aktívne prispievať svojimi podnetmi. Z uvedeného dôvodu je zbytočné, aby členmi komisie boli neposlanci, ktorí nenesú žiadnu politickú zodpovednosť a taktiež, aby za to poberali plat s vplyvom na rozpočet takmer 30 000 eur. Práca v komunále by mala byť najmä o dobrovoľníctve, čo prezentovali vo svojom volebnom programe najmä tí, čo teraz za to pýtajú peniaze,“ oponuje Patrik Groma.

Ten bude mať na starosti ekonomický, právny a majetkový, sociálny, zdravotný a bytový odbor a odbory EÚ a investičný. „V prvom rade navštívim nielen všetky mestské spoločnosti a organizácie, ale aj mestské časti, aby som získal ucelený pohľad na ich jednotlivú problematiku a tým lepšie navrhoval efektívne opatrenia. Myslím si, že budem viac v teréne ako v kancelárii. Každý občan ma môže kedykoľvek kontaktovať, všetky moje kontakty sú uvedené na stránke mesta,“ uviedol a dodal: „Zároveň sa chcem poďakovať primátorovi Žiliny Igorovi Chomovi za obrovskú dôveru pri mojom poverení. Je to veľká česť, záväzok, ale aj zodpovednosť spolupodieľať sa na riadení nášho mesta. Sľubujem, že to bude vždy v intenciách mnou zloženého poslaneckého sľubu.“
 

V Bytči nepoznajú viceprimátora

Na prvom zasadaní zložil primátorský sľub staronový primátor mesta Miroslav Minárčik a svoj poslanecký sľub zložili aj novozvolení poslanci. Ešte pred schvaľovaním programu stiahol primátor z rokovania bod č. 10 - oboznámenie o vymenovaní svojho zástupcu.
 

Miroslav Minárčik skladá sľub.


Po schválení upraveného programu predniesol primátor svoj príhovor. V ňom zhodnotil svoju doterajšiu prácu na poste primátora a poďakoval predošlému zastupiteľstvu za dobre vykonanú prácu. Jeho cieľom je nadviazať na všetky dosiahnuté úspechy, zodpovedne a slušne ďalej zastávať svoju funkciu a úspešne spolupracovať s novým zastupiteľstvom pre mesto a jeho občanov.

V ďalších bodoch schvaľovali poslanci zloženie komisií a mestskej rady. Poslanec JUDr. Anton Školek bol zastupiteľstvom poverený zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch neprítomnosti primátora alebo jeho zástupcu.

V predposlednom bode hlasovali poslanci o plate novozvoleného primátora. Prednostka úradu Alžbeta Kramárová predniesla dôvodovú správu, v ktorej uviedla, že primátorovi podľa zákona vychádza plat vo výške 2 085 eur. V predošlom volebnom období mu bol zvýšený o 48,8 % na 3 103 eur. Prednostka uviedla, že aj plat má primátora motivovať robiť prácu lepšie a navrhla jeho zachovanie s ohľadom na skutočnosť, že bol do funkcie primátora opätovne zvolený. Poslanci však tento návrh neodsúhlasili.

V poslednom bode poslanci schválili termín voľby hlavného kontrolóra, ktorý určili na 22. 1. 2015. Voľba hlavného kontrolóra bude verejným hlasovaním a uskutoční sa v dome kultúry o 15.00 h.
 

Branislav Šušolík, Michal Filek
Snímky archív mesta, autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod