Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. január 2020 | Bohdana
| -1°C

Spravodajstvo

V Bánovej pribudla nová trafostanica. Dotknutí obyvatelia nesúhlasia s umiestnením

Obyvateľka žilinskej mestskej časti Bánová, pani Janka, zostala poriadne zaskočená. Keď sa v pondelok 17. júna vracala z práce, všimla si kúsok od bránky na pozemku pri ich dome dva vytyčovacie kolíky. Hneď na druhý deň začala pátrať, čo sa deje.

23.07.2019 | 12:00

Po návšteve internetových stránok katastra nehnuteľností zistila, že na mieste vytyčovacích kolíkov je odkúpená malá časť pozemku priamo hraničiaceho s ich záhradou. Na mape bola v tom čase už zakreslená budúca stavba.

Podľa stavebného povolenia z 9. apríla 2018 vydaného Stavebným úradom mesta Žilina mala byť na pozemku postavená Kiosková trafostanica s pôdorysnými rozmermi 2,16 m x 1,90 m a výškou 1,67 m nad terénom. O stavebné povolenie požiadala Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD) 14. februára 2018, ktorá je zároveň aj vlastníkom pozemku. Predmetná trafostanica napokon vyrástla dva metre od ich bránky v priebehu druhého júlového týždňa.

Podľa pani Janky je zariadenie v lokalite veľmi potrebné a uvedomuje si, že nie je jednoduché takúto stavbu umiestniť. Trápi ju však, že ako vlastníci pozemku a jediní priami účastníci stavebného konania (okrem upovedomených organizácií) neboli Stavebným úradom mesta Žilina informovaní o zámere SSD, a tak ho nemohli pripomienkovať, v čase výstavby trafostanice mali sťažený prístup na pozemok.

TRAFOSTANICA KÚSOK OD BRÁNKY
Pani Janka je informovaná o tom, že zákon umožňuje pri líniovej stavbe, akou je aj trafostanica, a pri verejnom záujme riešiť územné rozhodnutie aj stavebné povolenie formou verejnej vyhlášky. „Týmto sú však oklieštené práva priamych účastníkov – majiteľov susediacich pozemkov,“ povedala.

„Mojím záujmom je posunutie trafostanice o 2 až 3 m ďalej od vstupu na pozemok, nakoľko ide o priestor pre túto stavebnú úpravu,“ dodáva na záver.

Preto podala na Stavebný úrad mesta Žilina odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby a stavebnému povoleniu, sťažnosť na Mestský úrad v Žiline a podnet voči mestu Žilina na Kanceláriu verejného ochrancu práv, aby bolo prešetrené dodržanie vzdialenosti umiestnenia objektu, nakoľko po preštudovaní predmetnej dokumentácie zistila, že stavebník nedodržal naprojektovanú vzdialenosť trafostanice od vstupu na pozemok, kde stojí ich rodinný dom.

V LOKALITE SÚ PROBLÉMY S ELEKTRINOU
Mesto Žilina sa k otázkam redakcie Žilinského večerníka zatiaľ nevyjadrilo. „Stavebný úrad v Žiline momentálne preveruje sťažnosť, ktorú podala pani Janka. K danej veci sa vyjadrí až po prešetrení a vybavení sťažnosti,“ uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

V stanovisku SSD sa uvádza, že dôvodom vybudovania novej trafostanice je vlastná investičná akcia, ktorá rieši stav podpätia v lokalite. „Iniciovali ju odberatelia, ktorí sa sťažovali na nedostatočnú kvalitu distribúcie elektriny. Naša spoločnosť má zákonnú povinnosť takúto situáciu vyriešiť. Jediným riešením bolo vybudovanie nového zariadenia,“ uviedol hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Kiosková trafostanica bola vybudovaná na základe právoplatného stavebného povolenia na pozemku vo vlastníctve Stredoslovenskej distribučnej. Trafostanica sa podľa hovorcu nachádza vo vzdialenosti 2,6 m od susediaceho domu. „Priestor okolo trafostanice bude po dokončení prác upravený – bude okolo neho položená dlažba,“ doplnil hovorca SSD.

Na mieste, kde teraz stojí trafostanica, sa nachádzali dva ihličnaté stromy, ktoré musel stavebník odstrániť. Podľa stavebného rozhodnutia tak mal urobiť v čase mimovegetačného obdobia. SSD sa odvoláva v rámci tohto konania na § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, odsek 4, pís. a/, ktorý hovorí o tom, že na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 sa nevyžaduje súhlas na výrub drevín.

„Ak by sme trafostanicu postavili na inom mieste, napríklad bližšie smerom k rieke, museli by sme vyrúbať viac stromov. Nájsť v zastavanom území pozemok vhodný na umiestnenie takejto stavby nie je jednoduché. Trafostanica však nebude obyvateľov z okolia nijako obmedzovať. Ohlásenie stavby sa vykonalo štandardným spôsobom v zmysle zákona – verejnou vyhláškou. Tento proces spadá pod kompetenciu stavebného úradu,“ upresnil Miroslav Gejdoš a na záver dodal, že v tomto štádiu nemá SSD v pláne nič meniť, nakoľko stavebné povolenie je právoplatné a všetko je v súlade s ním.

Autor: Soňa Vanovčanová

Foto: JG

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod