Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Z regiónu

V sídliskovom podchode vzniká Mariánske námestie

Asi pred rokom dokázal zanedbaný žilinský podchod oživiť Lietavským hradom či hradom Strečno, po mnohých pozitívnych ohlasoch dnes svoj výnimočný umelecký talent aplikuje aj v ďalšom verejnom priestore.

20.07.2018 | 09:52

V podcho­de na Vlčincoch sa onedl­ho budete cítiť tak, akoby ste sa nachádzali v strede Mariánskeho námestia. Stane sa tak vďaka šikovným ru­kám 21-ročného umelca De­nisa, ktorý v „čínskom múre“ na Nanterskej ulici maľuje už svoje druhé umelecké dielo. V súčasnosti je hotová prvá strana podchodu, druhú, na ktorej bude zobrazený Si­rotársky kostol, Denis plánu­je dokončiť približne do kon­ca tohto týždňa. „Asi najviac zo všetkého sa vyhrám s de­tailmi na budovách na Ma­riánskom námestí. Tým, že ide o staré budovy, na kto­rých sú rôzne ornamenty a mojím zámerom je vytvo­riť optický 3D klam, musím dávať pozor aj na rôzne kriv­ky. Stačí, aby som dal jednu líniu trochu šikmejšie, a bolo by to nepresné,“ vysvetľuje Denis, ktorý sa „pouličnému umeniu“ venuje už takmer 12 rokov. Začiatky boli pritom podľa jeho slov skôr spontán­ne, postupom času však začal tvoriť aj na objednávku.

NÁPAD ZAUJAL

Podobne ako pri prvom pod­chode v „čínskom múre“, aj v tomto prípade predchádza­lo jeho realizácii schválenie nápadu na domovej schôdzi. „Predstavil som tri koncepty, z ktorých ten s Mariánskym námestím suverénne vyhral a nápad so zveľadením pod­chodu drvivá väčšina obyva­teľov odsúhlasila. Schválené financie na dielo išli z bytové­ho družstva a z fondu opráv bytového domu.“ Hlavnými iniciátormi premeny oboch podchodov na Nanterskej ulici boli mestská poslan­kyňa Iveta Martinková a Ján Rzeszoto.

KOMBINÁCIA TROCH NÁSTROJOV

Ako ďalej priznáva talen­tovaný Žilinčan, jeho úcty­hodné umelecké diela vzni­kajú v prvom rade najmä vďaka láske a vášni, zvyšok tvoria dlhoročné skúsenos­ti s maľovaním. Pri konkrét­nych dielach, akým je naprí­klad Mariánske námestie, mu stačí obrázok, podľa kto­rého následne tvorí. K jeho práci pritom potrebuje tri ná­stroje – špeciálne spreje na graffiti, maliarsky valček a štetec. „Keď ide o veľké plo­chy, natieram maliarskym valčekom, ktorý často slú­ži ako podkladová farba. Na to následne aplikujem spre­je na graffiti, malé detaily zas maľujem štetcom. Všet­ky diela tvorím voľnou rukou bez akejkoľvek šablóny, ide už o cvik,“ hovorí 21-ročný Denis.

VÝZVY SA NEZĽAKOL, ĽUDIA HO PODPORUJÚ

Oživiť oba podchody tak, aby výsledky splnili očakáva­nia, bolo pre Denisa spočiat­ku veľkou výzvou, dnes však konštatuje, že je spokojný. Hoci sa počas práce na pod­chode stretáva s drvivou väč­šinou pozitívnych ohlasov, poradiť si musel aj s jedným fyzickým napadnutím, kto­rému sa však dokázal ubrá­niť. „Doposiaľ som sa stretol aj s nápadmi, aby som nie­čo vytvoril aj na panelákoch. Plôch na podobnú realizáciu ale v Žiline nie je veľa,“ kon­štatuje umelec, ktorý za veľa vďačí aj dvom školám, tie mu v tom, čo ho baví, pomohli. „Množstvo ľudí sa ma pýta, ako som sa takto vyprofilo­val. Myslím si, že dosť veľkú úlohu v tom zohrali ume­lecké školy – stredná v Ži­line a vysoká v Košiciach. Dali mi akoby väčší nadhľad a nasmerovali ma k tomu, aby som sa oveľa viac za­mýšľal nad tým, čo maľujem. Tomu, aby to bolo na profe­sionálnej úrovni, predchá­dzala dostatočná príprava. Významnú úlohu však zohráva aj celková láska k mestu,“ do­dáva. Svoje doterajšie vý­tvory Denis verejne prezen­tuje aj na webovej stránke www.artwall.sk.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka, artwall.sk

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod