Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2024 | Matej
| 5°C

Zdravie a životný štýl

VEĽKÝ ROČNÝ HOROSKOP 2017

13.01.2017 | 09:59

BARAN
(21. MAREC – 20. APRÍL)
Ohnivé znamenie ba­rana je pod ochranou planéty Mars. Prvá polovica roka bude pre baranov úspešnejšia, ale planéty ju podpo­ria aj v ďalších mesiacoch. Zložité udalosti, straty a skúšky sa vyrie­šia a vy konečne začnete robiť to, po čom túžite.
LÁSKA: Začiatok jari bude vaše znamenie posilňovať láskavá Ve­nuša, energický Mars a pohodový Jupiter, všetci spoločne upletú sieť lásky, do ktorej sa môžete priam bezhlavo zamotať. Partnerovi ve­nujte menej slov a viac pocitov a hlavne spoločný čas.
ZDRAVIE: Máte sklon preťažo­vať svoje sily a pri stresových si­tuáciách sa vám oslabuje imuni­ta, následkom čoho máte časté prechladnutia a zvýšenú teplotu. Mali by ste sa viac otužovať a telu dopriať relax. Vaše bylinky sú ru­manček, medovka a ľubovník.
PRÁCA: Priaznivé obdobie na nové pracovné projekty bude v marci, kedy sa vám podarí takmer všetko, čoho sa dotkne­te. Za výdatnej pomoci Merkúra a leva až do konca augusta pôj­de všetko podľa plánu. Dôležité rozhodnutia robte predovšetkým v utorok.

BÝK
(21. APRÍL – 21. MÁJ)
Planéta lásky Venu­ša je sprievodkyňou tohto zemského zna­menia, ktorému sa bude najlep­šie dariť tak, ako aj predošlému práve v jarných mesiacoch. Šťast­né náhody pomôžu veľmi ľahko premeniť životné sny na krásnu skutočnosť.
LÁSKA: Tento rok si všetci pred­stavitelia znamenia býka môžu urovnať všetky staré spory a nedo­rozumenia a objaviť nové dimen­zie v dlhodobom vzťahu. Potrebná je trpezlivosť a schopnosť počúvať toho druhého, letný čas bude lás­kou priam presýtený.
ZDRAVIE: Pozornosť venujte kon­zumácii vhodného jedla a dajte si pozor na svoju líniu. V teplejších mesiacoch sa vyhýbajte prievanu a klimatizácii, hrozia zápaly hrdla, uší a očí. Najlepšie rastliny a lieky zároveň pre býka sú cesnak, cibuľa a čierne ríbezle.
PRÁCA: Všetky dôležité finančné transakcie si naplánujte na piatok, to je váš šťastný deň, a to nielen pre kariéru a zisky. Nakoľ­ko je pre vás finančné zázemie veľmi dôležité, teraz zbytočne neriskujte ani neplánujte veľ ké investície, radšej si založte nejaké sporenie.

BLÍŽENCI
(22. MÁJ – 21. JÚN)
Okrídlený posol bo­hov – Merkúr je ochrancom blížencov a poslom radosti aj komunikácie. Rok 2017 preverí vašu toleran­ciu, trpezlivosť a v druhej polovici tohto roka dostanete príležitosť usporiadať si vzťahy a rodinné záležitosti.
LÁSKA: Vaša premenlivá pova­ha potrebuje zmenu, preto sa za­merajte na to, aby ste si okorenili dlhodobý vzťah a nepustite si do života nudu a stereotyp. Pokiaľ nemáte pevný vzťah, je to dobrý rok na spoločenské stretnutia a nadväzovanie kontaktov.
ZDRAVIE: Nemusíte sa obávať vážnych ochorení, avšak ukazujú sa sklony k pľúcnym a dýchacím ťažkostiam. Pobyt na čerstvom vzduchu vo voľnej prírode bude vaším najlepším liekom spolu s bylinkami, ako je fenikel, pľúcnik lekársky a prvosienka.
PRÁCA: V obchodnej činnosti ale­bo mediálnej oblasti môžete zožať úspechy už začiatkom roka. Iné pracovné odvetvia budú vyžado­vať viac energie, no pod dohľadom Merkúra sa mnohé veci podaria. Dôležité rozhodnutia si naplánuj­te na stredu.

RAK
(22. JÚN – 22. JÚL)
Nežná energia Neptúna, ktorý je patró­nom rakov, sa hneď začiatkom roka spojí s priateľský­mi rybami a v spolupráci s Venu­šou tomuto znameniu zabezpe­čia dostatok energie na riešenie všetkých osobných aj pracovných záležitostí.
LÁSKA: Koniec januára a celý feb­ruár bude priať láske a upevňo­vaniu vzťahov. Priaznivé obdobie potrvá až do konca letných dní. Záverečné mesiace v roku budú preverovať hĺbku a kvalitu priateľ­stiev a takisto lások fungujúcich na diaľku.
ZDRAVIE: Vaše zdravie je takmer na sto percent závislé od psychiky, takže hlavnou témou vášho zdra­via by mala byť duševná pohoda. Najlepšou cestou je robiť to, čo vás napĺňa radosťou, pomôžu vám tiež bylinkové kúpele s levanduľou alebo rozmarínom.
PRÁCA: Pokiaľ sa chystáte rea­lizovať v oblasti práce radikálne zmeny, urobte to začiatkom jari. Planéta komunikácie – Merkúr vás podporí predovšetkým v obchod­nej činnosti a styku s verejnosťou. Koncom roka sa pripravte na ná­valy povinností.

LEV
(23. JÚL – 23. AUGUST)
Pre levov bude hneď od začiatku roka naj­dôležitejšie nasme­rovať svoju energiu na konkrétne ciele a robiť všetky potrebné kroky k ich naplneniu. Hoci január bude náročnejší, už od jari vám Mars a Venuša pomôžu kráčať lepším smerom.
LÁSKA: V tomto roku zatúžite po hĺbke emócií, harmónii a skutoč­nej láske. Najlepšie obdobie na usporiadanie osobného citového života bude jún a júl a vy urobíte veľmi dobre, ak so svojím partne­rom odídete na ďalekú cestu a tam sa porozprávate.
ZDRAVIE: V jarných mesiacoch sa zamerajte na regeneráciu svojho nervového systému a v letnom ob­dobí si zasa dajte do poriadku svo­je stravovacie návyky, inak hro­zia ťažkosti so žalúdkom a líniou. Z byliniek najviac prospeje me­dovka a ľubovník.
PRÁCA: Vaša ohnivá povaha a šarm vždy zabezpečia dosta­tok práce, v ktorej viete preuká­zať svoje schopnosti. Pokiaľ sa chystáte v tejto oblasti urobiť nejaké zmeny, tieto veci si na­plánujte na apríl, lebo vtedy vás určite podporí priaznivý vplyv Merkúra.

PANNA
(24. AUGUST – 23. SEPTEMBER)
Čaká vás skvelý štart do nového roka a po­kiaľ túžite po zmenách a ste na ne pripravený, smelo sa dajte do prá­ce. Mocný Merkúr vám od augus­ta až do decembra aj s inými pla­nétami bude pomáhať kráčať tým správnym smerom.
LÁSKA: Zadaní predstavitelia toh­to znamenia zatúžia po zmene a stabilite, preto sa mnohé panny zosobášia s človekom svojho srd­ca. Tí, ktorí ešte nestretli svoju vy­snívanú polovicu, by mali zbystriť pozornosť od októbra až do záveru roka.
ZDRAVIE: Mali by ste sa viac za­merať na prevenciu a svojmu telu venovať dostatok pozornosti. Nakoľko športovanie obľubuje­te všeobecne menej ako ostatné znamenia, viac sa venujte nejakej pohybovej aktivite a preliečte sa čajom z repíka a mäty.
PRÁCA: V oblasti práce môžete očakávať postup alebo zmenu pô­sobiska. Nie je vylúčené, že čas­tejšie odídete na služobné cesty alebo príde ponuka práce do za­hraničia. Dôležité rozhodnutia a kontakty si vybavujte predovšet­kým v stredu.

VÁHY
(24. SEPTEMBER – 23. OKTÓBER)
Začiatok nového roka bude príjemný a inšpiratívny. Podpora od Venu­še vám pomôže realizovať mno­hé vaše sny v umeleckej oblas­ti. V jarnom období budete dosť lietať v oblakoch, preto si dajte pozor, aby ste nestratili kontakt s realitou.
LÁSKA: V oblasti lásky, priateľstva a medziľudských vzťahov sa vám bude dariť celkovo dobre počas celého roku. Avšak v marci sa vy­hýbajte závažným rozhodnutiam, lebo vplyvom Marsu budú vzájom­né vzťahy poznačené napätím.
ZDRAVIE: Dôležitá vec pre vaše znamenie bude predovšetkým rov­nováha tekutín a schopnosť ne­preťažovať svoj organizmus, lebo inak sa vám môže významne osla­biť imunita. Na prevenciu a posil­nenie pomôže čaj z rakytníka, šíp­kový a lipový čaj.
PRÁCA: Pokiaľ sa budete chcieť v profesionálnej oblasti posunúť ďalej a dopredu, mali by ste vyvi­núť podstatne vyššie úsilie ako ste zvyknutý, inak ostanete stáť na mieste. Priaznivý deň na všetky dôležité pracovné aktivity je pre vás piatok, deň Venuše.

ŠKORPIÓN
(24. OKTÓBER – 22. NOVEMBER)
Uplynulý rok bol pre toto znamenie po­merne náročný, a preto určite po­teší fakt, že v roku 2017 si budete môcť trochu vydýchnuť. Najdôle­žitejšie udalosti si treba napláno­vať na november a záležitosti lás­ky sa vyjasnia v decembri.
LÁSKA: Začiatkom roka si vychut­návajte tento najkrajší cit plnými dúškami a odložte vážne debaty a plány na neskôr. Dajte si záležať na komunikácii a kvalite vzťahu a pokiaľ ste nezadaný, pod ochra­nou Venuše môžete koncom roka stretnúť svoj osud.
ZDRAVIE: Určité zdravotné kom­plikácie pre vaše znamenie sa môžu objaviť v jarnom období, kedy nebude priaznivé posta­venie planét. Preto treba dá­vať pozor na prevenciu úrazov a prepracovanie. Vhodné bylin­ky pre vaše zdravie sú kostihoj a zlatobyľ.
PRÁCA: Možno ste doteraz nema­li odvahu opustiť nevýhodné za­mestnanie, ktoré vás ubíja. V tom­to roku je ten najlepší čas urobiť zmenu pokojne a rozvážne. Všetky dôležité veci ohľadom práce si na­plánujte na utorok, ktorý ovláda planéta Mars.

STRELEC
(23. NOVEMBER – 21. DECEMBER)
Pre strelcov bude v tomto roku dôležité zbaviť sa zbytočných záťaží a nájsť si čas pre seba a svoje záľuby. Pla­néta Merkúr vám pomôže urobiť zásadné zmeny v živote, ktoré sa rozhodnete urobiť. Hľadajte osob­nú rovnováhu a pokoj duše.
LÁSKA: Hoci ste spoločenskí ľu­dia, máte radi nezávislosť, snažíte sa čo najdlhšie vyhýbať záväzkom vyplývajúcich z pevných vzťahov. Koncom februára sa vám ukazuje veľká šanca stretnúť lásku na prvý pohľad, nuž majte otvorené oči aj srdce.
ZDRAVIE: Začiatkom roka vám prospeje pobyt v kúpeľoch ale­bo na horách. V letnom období si dávajte pozor na úrazy, lebo pod napätím Marsu sú možné nehody či strata koncentrácie. Vhodnými bylinkami pre vaše zdravie sú ru­manček a žihľava.
PRÁCA: Profesionálne sa vám bude najlepšie dariť v jarných me­siacoch, kedy si mnohí z vás ako cieľ stanovia rozšírenie vzdelania či pracovnej odbornosti. Najlep­ší deň pre vaše osobné i pracovné aktivity je štvrtok, ktorý praje aj rozvoju talentu.

KOZOROŽEC
(22. DECEMBER – 20. JANUÁR)
V prvej polovici roka budete pod ochranou Merkúra a Venuše, čo vám pri­nesie množstvo spoločenských udalostí, stretnutí a kontaktov. Jarné mesiace môžu byť poznače­né napätím v partnerských vzťa­hoch, augustové dni nesú mož­nosť výhry.
LÁSKA: Hľadajte rovnováhu me­dzi časom, ktorý venujete prá­ci a rodine či partnerovi, lebo by tu mohlo vzniknúť určité na­pätie. Pocítite príliv energie a túžbu mnohé v živote zmeniť. Svojej láske venujte niečo neob­vyklé, môže to upevniť vzájomný vzťah.
ZDRAVIE: Najlepším liekom pre vaše zdravie aj imunitu bude dob­rá nálada, smiech a pozitívne myslenie. Doprajte si dostatok vi­tamínov a nevyhýbajte sa slnku, ktoré vám dodá energiu. Svojmu telu doprajte očistu v podobe by­linkových čajov na ľadviny.
PRÁCA: Ste veľmi usilovný a často máte sklon pre prácu nevidieť iné veci. Našťastie, teraz vám pomôže spoločné postavenie Marsu a Mer­kúra, aby ste túto chybu naďalej už nerobili. Najúspešnejší deň na všetky vaše aktivity je sobota, ne­bojte sa aj investovať.

VODNÁR
(21. JANUÁR – 19. FEBRUÁR)
Začiatok roka pri­nesie nové kontak­ty a nápady, avšak o ich reali­záciu by ste sa mali podeliť aj s ostatnými, iba vtedy sa dostaví úspech. Jarné obdobie prináša cez Mars emocionálne búrky vo vzťa­hoch, no potom nasleduje obdo­bie harmónie.
LÁSKA: Je prospešné ujasniť si svoje vzťahy a tam, kde to nefun­guje, treba urobiť nápravu alebo nefunkčný vzťah ukončiť. Zrejme to nepôjde rýchlo, lebo hviezdy ukazujú, že skutočnú pohodu vo vzťahoch si začnete vychutnávať až koncom roka.
ZDRAVIE: Často riešite staros­ti iných a na seba pritom celkom zabúdate. Pozrite sa reálne na svoje zdravie, urobte si preven­tívne prehliadky, no predovšet­kým si doprajte čas na relaxáciu. Prospeje vám aj bylinková kúra s podbeľom, šalviou či prasličkou.
PRÁCA: Vodnári milujú nezávis­losť, preto sa neradi v práci pod­riaďujú, čo občas prináša problé­my. V apríli a máji však prichádza Merkúr, ktorý uvoľní napätie a prinesie úspech v obchodoch, podnikaní aj komunikácii. Váš šťastný deň na prácu je štvrtok.

RYBY
(20. FEBRUÁR – 20. MAREC)
Hviezdny ohňostroj vám začiatkom roka dodá množstvo energie, a preto sa vám bude dariť v každej oblas­ti života. Jesenné obdobie môže priniesť menšie nedorozume­nia s ľuďmi, čo vás naučí správne hospodáriť so svojím časom.
LÁSKA: Tento rok je pre vás priaznivý na osudové stretnutie. Predstavujte si obraz a vlastnos­ti svojho vysnívaného partnera. Vaše myšlienky budú mať teraz silnú energiu a takto si môžete do života pritiahnuť skutočne per­spektívny a láskyplný vzťah.
ZDRAVIE: Vaše znamenie patrí mentálne aj fyzicky medzi naj­citlivejšie, preto by ste mu mali venovať náležitú pozornosť. Zá­rukou zdravia je vnútorný po­koj, kvalitná strava, dostatok minerálov a vitamínov. Vhodné bylinky pre vaše telo sú nechtík a šalvia.
PRÁCA: Marec bude pre vás naj­lepší mesiac, kedy môžete roz­hodovať o svojej profesionál­nej budúcnosti, lebo budete pod vplyvom najsilnejšieho pomoc­níka Slnka. Váš priaznivý deň je štvrtok – na prácu, umeleckú činnosť, ale aj relaxáciu.

TIP NA ZDRAVIE PRE VŠETKY ZNAMENIA:
Silný čaj na posilnenie imunity
Do skleneného džbánu dáme lyžicu nadrobno pokrájaného zázvoru, lyžicu lipového kvetu, 3 kolieska citrónu, 3 kolieska po­maranča, 3 plátky jablka, lyžičku mletej kurkumy, pol lyžičky klin­čekov, pol lyžičky anízu, zalejeme 1,5 litrom vriacej vody a necháme zakryté pol hodiny lúhovať. Do­chutíme medom, precedíme a po­píjame počas celého dňa.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod