Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. marec 2019 | Emanuel

Školstvo

VIP vzdelávanie – vzdelávanie bez hraníc

Visions on innova­tive projects (Vízie inovatívnych pro­jektov) bola téma konferencie Europrojektu v belgickom Namure, na kto­rej sa ako jediná škola zo Slo­venska zúčastnilo Gymná­zium bilingválne, T. Ružičku 3 v Žiline (GBZA).

01.11.2018 | 10:41

„Naša škola je do tohto prestížneho pro­jektu zapojená od roku 2009, samotná myšlienka spolu­práce európskych škôl vznikla v Holandsku už v roku 1989. Postupne sieť škôl narást­la na 19 škôl zo 17 krajín EÚ. Pravidelne sa stretávajú na Eurokonferenciách, zamera­ných na riešenie problémov vzdelávania,“ prezradila Jan­ka Mládenková. Na GBZA má okrem učiteľky anglického ja­zyka aj funkciu koordinátorky medzinárodných projektov a minulý rok získala vole­nú pozíciu experta a porad­cu Erasmu+ v predsedníctve Europrojektu.

Školy zapojené do spolu­práce podpísali 12. októbra Chartu Europrojektu, ktorá garantuje ďalšiu spoluprácu v duchu európskych hodnôt. Vďaka nej sú školy prepojené rôznymi projektmi. Najbližšie nás čaká Modelová konferen­cia OSN v Žiline (projekt vy­tvorený na pôde našej školy už v roku 2012 ako ZAMUN), týždňové výmeny študentov vo Francúzsku a v Španielsku (prebiehajú každý rok), vý­menný pobyt s fínskou ško­lou (zameraný na pamiatky UNESCO v rámci roku kul­túrneho dedičstva), plánuje sa výmena s dánskou školou (projekt zameraný na bio­technológie) a s belgickou školou (zameranie na krea­tívne činnosti). „Čítanie Char­ty v priestoroch Valónskeho parlamentu pred toľkými ľuď­mi bol pre mňa silný zážitok. Mávam trému a každé takéto vystúpenie vnímam ako šan­cu prekonať strach a posunúť sa vpred,“ opísala svoju skú­senosť Johana Divišová, jedna zo 45 prítomných študentov zo zúčastnených škôl.

Chartu podpisoval riaditeľ školy Viktor Tanító. „Vzťahy zapojených škôl sú dlhodobé, priateľské a spoľahlivé. Na konferencii sa navrhujú mož­né spoločné projekty, vytvá­rajú partnerstvá pre jednot­livé projekty, hľadajú možné zdroje ich financovania. Na stretnutí sa navzájom počú­vajú riaditelia škôl, učitelia a mladí ľudia – študenti, aktív­ne pracujú na workshopoch, neformálne besedujú vo voľ­nom čase, je to nesmierne in­špiratívne,“ zhodnotil účasť učiteľov a žiakov na akcii.

A čo sa najviac páčilo dvo­jici študentov Johane Divi­šovej a Tomášovi Kučerovi z GBZA? „Vďaka brainstor­mingom som sa naučila po­čúvať druhého a postupne sa dopracovať k výsledku. S týmto som mala často veľ­ký problém. Niekedy mi prá­ca v skupinách prekáža, lebo som človek, ktorý si rád pre­sadzuje svoje názory ako tie najlepšie/najdôležitejšie a druhých nepočúva. A toto bola skvelá príležitosť, ako sa naučiť byť viac trpezlivej­ší, otvorenejší novým návr­hom, aj keď moji kolegovia navrhovali myšlienky, s kto­rými by som nie vždy súhla­sila. Páčilo sa mi, ako perfekt­ne mali všetko zorganizované a program bol tiež super. Pro­stredie bolo nádherné. Aj ro­dina, u ktorej som bývala, bola veľmi milá a veľmi si ma obľúbili (už plánujú prísť sem na Slovensko).“

Podobne svoju skúse­nosť hodnotí aj Tomáš: „Aj keď naším hlavným cieľom bolo vymýšľať a inovovať, ja sám som sa toho dosť nau­čil. Nikdy som nebol práve spoločenský typ. Kolektív­nym prácam som sa vyhýbal a projekty som najradšej ro­bil sám. Napriek tomu som sa na konferencii priučil komu­nikácii, spolupráci a rešpek­tovaniu názorov ostatných. K tomu mi veľmi pomohli ostatní členovia môjho tímu. Vždy priateľskí, otvorení no­vým nápadom a na svoj vek prekvapivo profesionálni. Študenti z rôznych štátov eu­rópskeho kontinentu sa na tri krátke dni spojili, s cieľom dosiahnuť zmenu a vytvoriť tzv. školu zajtrajška. Títo štu­denti sa rozdelili do siedmich tímov, v ktorých sa snažili na­vrhnúť zmeny s potenciálom pomôcť na ich školách a po­sunúť ich k lepšiemu.“

Benefity členstva v Eu­roprojekte sú viditeľné na GBZA na každom kroku, sú priamym dôsledkom stre­távania sa s inými výchov­no-vzdelávacími koncep­ciami – či už ide o nové vnímanie priestoru v škole, metódy výučby a hodnote­nia, alebo sú súčasťou pro­jektových aktivít. K nim patrí napríklad aj prítomnosť aktuálne 11 zahraničných študentov (z Belgicka, Fran­cúzska, zo Španielska), kto­rí tu študujú určité obdo­bie, zároveň 19 študentov GBZA strávi časť akademic­kého roka na partnerských školách.

„Učitelia, ktorí sa konfe­rencie zúčastnili, majú skve­lé nápady, ako by sa naša škola mala ďalej uberať, myslím, že môžu byť príkla­dom aj ostatným učiteľom, ako aj ja s Tomášom mô­žeme byť príkladom iným žiakom, že nám situácia na Slovensku a v školstve nie je ľahostajná a že sa ju mô­žeme pokúsiť spoločne rie­šiť,“ zhrnula svojich päť dní v Namure Johana.

Zdroj: Ivana Horecká

Foto: Archív GBZA

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Utorok    26. Marec 2019
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
7.3. 16:00 - 29.3.2019 15:00 | Myšlienky (len v pracovné dni)
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
4 °C
2 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod