Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 11°C

Spravodajstvo

Volebný manuál pre predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Voľby do NR SR, resp. parlamentu, sa konajú sa raz za štyri roky počas jedného dňa, počas ktorého si občania zvolia 150 členov – poslancov, zástupcov politických strán. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné. Voľby sa konajú 30. septembra 2023, v čase od 7.00 do 22.00 hod.

28.09.2023 | 12:41

Kto môže voliť?

Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov najneskôr v deň volieb, teda 30. septembra. Voliť môžu aj Slováci v zahraničí, ak si podali žiadosť o voľbu poštou do 9. augusta.

 

Kde voliť?

Informácie o mieste a čase konania volieb prichádzali poštou. Na oznámení je okrem dátumu a času uvedené aj miesto konania volieb s číslom volebného okrsku. Volebná miestnosť je vždy najbližšie zriadené miesto pri vašom trvalom bydlisku. Volebné miestnosti sa môžu nachádzať v budovách obecných úradoch, v základných a materských školách, či kultúrnych strediskách.

 

Voličský, resp. hlasovací preukaz

Ak viete, že sa v čase volieb nebudete vyskytovať v mieste trvalého bydliska, ešte môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu a to dvomi spôsobmi:

1. osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb

2. splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie, splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť o hlasovací preukaz musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

 

Ako voliť?

Je potrebné mať so sebou platný doklad totožnosti. Ideálne je to občiansky preukaz, ale môžete využiť aj pas. Ak volíte mimo miesta trvalého bydliska, je potrebné predložiť aj hlasovací preukaz, o ktorý ste museli požiadať dopredu (pozri odstavec vyššie).

Po predložení dokladu totožnosti vás člen volebnej komisie zaregistruje a podá vám 25 hlasovacích lístkov. V týchto voľbách kandiduje 25 politických strán, hnutí a koalícií. Každá strana, resp. koalícia má jeden lístok.

1. Ako prvý krok si vyberiete stranu, ktorú chcete voliť. Vyberiete si lístok s jej kandidátnou listinou.

2. Môžete, ale aj nemusíte, zakrúžkovať jedného až štyroch preferovaných kandidátov. Pozor, krúžkuje sa vždy číslo, nie meno.

3. Vybratú listinu (či už ste zakrúžkovali kandidátov alebo nie) vložíte do obálky, zalepíte obálku a vhodíte ju do volebnej urny.

4. Nepoužité lístky hodíte do schránky určenej na nepoužité hlasovacie lístky.

 

Koho volíme?

Volíme si 150 poslancov do NR SR. Víťazom volieb sa stane strana alebo koalícia strán s najvyšším ziskom hlasov. Následne bude poverený zostavením vlády. Na to, aby následne mohol v parlamente presadzovať zákony, potrebuje nadpolovičnú väčšinu, teda minimálne 76 poslancov. Preto aj po voľbách môžu vzniknúť rôzne partnerstvá a koalície. Ak víťaz nemá potrebnú podporu, vládu môže zostaviť aj iná strana/koalícia.

 

Prečo krúžkovať kandidátov?

V rámci vybratej politickej strany si môžete zvoliť konkrétnych kandidátov, ktorým dôverujete a chceli by ste, aby mali zastúpenie v parlamente. Môžete tak ovplyvniť personálne zloženie národnej rady. Upozorňujeme, že si môžete vybrať maximálne 4 kandidátov. Strany si vyberajú podľa poradia na kandidátke, ale platí, že kandidát so ziskom minimálne troch percent (z počtu hlasov pre stranu) sa dostane v tomto zozname vyššie. Máte teda možnosť posunúť kandidátov vyššie na zozname.

 

Čo urobiť, ak sa pomýlim?

Ak sa vám stane, že ste sa pri krúžkovaní kandidátov pomýlili, môžete požiadať volebnú komisiu o nový hlasovací lístok. Nesprávny lístok musíte zároveň hodiť do schránky na nepoužité lístky.

 

Ako volia chorí?

Právo voliť majú aj občania, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti. V takýchto prípadoch je k dispozícii prenosná volebná urna. O takéto hlasovanie treba vopred požiadať obec a v deň konania volieb aj okrskovú komisiu. Stačí tak vykonať telefonicky. Následne dvaja členovia komisie prinesú prenosnú volebnú urnu a hlasovacie lístky. Postup je rovnaký ako pri klasickom hlasovaní – volič si vyberie jeden hlasovací lístok, zakrúžkuje kandidátov (alebo nemusí), zalepí obálku a vhodí ju do urny. Ak volič nie je schopný tento úkon vykonať sám a potrebuje pomoc, môžu mu ju poskytnúť rodinní príslušníci alebo známi, nikdy nie členovia komisie.

Pri pobyte v nemocnici je potrebné mať vybavený hlasovací preukaz.

Autor: - r -

Foto: ilustračná snímka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod