Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Z regiónu

Z čoho budú vozičkári žiť?

Nájomníci bezbariérových bytov mestskej spoločnosti Žilbyt zažili začiatkom roka nepríjemné prekvapenie. Nárast základného, tzv. ekonomického nájomného sa pohyboval od 30 do 50 eur na jeden byt. To si viacerí nemôžu dovoliť platiť. Mesto chce situáciu riešiť, pomáha aj charita a nezávislí poslanci.

08.03.2017 | 11:20

Väčšina obyvateľov bezbariérových bytov na Hájiku sú invalidní dôchodcovia. Ich príjmy sú veľmi nízke. Akékoľvek zvýšenie nájomného je pre nich bolestivé. Niektorým vozičkárom zostáva po zaplatení zvýšeného nájomného na mesiac na živobytie len 100 eur. „Som užívateľkou tohto bytu už 13 rokov. Dôchodok je, bohužiaľ, jediným zdrojom môjho príjmu. Mám totiž ťažkú formu svalovej dystrofie a pohybovať sa môžem len s pomocou elektrického invalidného vozíka a s pomocou mojich osobných asistentiek, ktoré mi poskytujú každodennú starostlivosť. Miera mojej funkčnej poruchy je natoľko vysoká, že mi nedovoľuje zabezpečiť si príjem zo zamestnania. Zvýšenie nájomného je pre mňa neúnosné,“ napísala nám jedna z nájomníčok.

Obyvatelia preto so žiadosťou o pomoc kontaktovali aj poslancov. Stretli sa s nimi Jana Filipová, Ľubo Bechný a Ľubomír Plešinger z klubu nezávislých. Už počas predchádzajúceho MZ požiadali prednostu, aby hľadal riešenie vzniknutej situácie.

Žilinský večerník sa snažil zistiť podrobnosti. Oslovili sme mesto Žilina, ktoré je vlastníkom bytov nachádzajúcich sa prevažne na sídlisku Hájik. Podľa jeho slov pri­jali poslanci MZ v roku 2007 uzne­senie o úprave nájomného v bez­bariérových bytoch, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátne­ho fondu rozvoja bývania. Výš­ku nájomného týmto uznesením mesto regulovalo na nízku úroveň.

„V roku 2010 NR SR prijala zá­kon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý však neumožňuje zľavu v bytoch uve­denej kategórie. V minulom roku ministerstvo vykonalo v Žiline kontrolu a upozornilo nás na stav, že výška regulovaného nájomné­ho pre vozičkárov nie je v súlade s prijatým zákonom. Preto sa mu­selo od 1. 1. 2017 nájomné zvýšiť. Nie je to však vinou mesta a my sa snažíme situáciu riešiť,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Podľa jeho slov mesto preveruje viaceré možnosti, ako byť nápomoc­né znevýhodneným nájomcom. „Ke­ďže ide o rozsiahly problém a citlivú záležitosť, požiadali sme o písomné metodické usmernenie v tejto prob­lematike Ministerstvo financií SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, s ktorými sme v neustálom kon­takte. Pracujeme na návrhu (prí­padnej % úľavy) do mestského za­stupiteľstva, ktorý sa budeme snažiť predložiť na najbližšom zasadnutí. Komplexne spracovaný materiál bude mať vplyv na rozpočet mesta a dlhové služby mesta, preto musí­me korektne prepočítať % úľavu tak, aby sme postupovali v zmysle záko­na o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ostatných záko­noch. Samozrejme, budeme sa sna­žiť vyriešiť uvedený problém v pro­spech našich občanov,“ informoval hovorca.

To však môže trvať aj niekoľko mesiacov. Klub nezávislých poslan­cov sa tak rozhodol konať okamži­te a finančne podporiť vozičkárov. „Spolu s farnosťou Hájik podpo­ríme tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú, pretože ich situácia je najzložitejšia, a to až do doby, kým sa nenájde systémové riešenie. Oceňujeme, že mesto je ústretové a ochotné hľadať formu systémovej pomoci,“ uzavrel Ľubo Bechný.

Foto: Ľubo Bechný, Ľubomír Plešinger

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod