Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

9. december 2023 | Izabela
| -3°C

Zdravie a životný štýl

Závislým pomáha centrum v Považskom Chlmci, oslávilo 14. výročie

Uplynulý víkend oslá­vilo Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Po­važskom Chlmci v pôsob­nosti žilinskej nemocni­ce už 14. výročie.

15.07.2018 | 15:44

Pri tejto príležitosti pripravil Klub závislých tradičné sláv­nostné stretnutie, v rám­ci ktorého odovzdali nie­koľko desiatok diplomov za abstinenciu v priebehu jedného, troch, piatich, de­siatich a dokonca tridsia­tich rokov. „Naše centrum alebo aj Modrý domček, ako ho zvyknú bývalí pa­cienti nazývať, sa zaoberá liečbou závislostí, či už od alkoholu, drog, ako sú ma­rihuana alebo pervitín, ale i hazardných hier. Okrem 10-týždňovej liečby reali­zujeme stretnutia skupi­ny abstinujúcich závislých a dvakrát ročne odovzdá­vame našim abstinujú­cim slávnostné diplomy za ich abstinenciu. Veľmi nás teší, že tentokrát pri­šlo viac ako 100 klubistov, ich rodinných príslušníkov či priateľov a spoločne sme oslávili tento deň,“ uviedla psychologička CPLDZ Jana Vanková.

Diplom si prevzal aj Pa­vol Minarčík, zamestna­nec centra, ktorý v Mod­rom domčeku pôsobí ako laický terapeut a abstinuje už 30 rokov. „Priviedol ma tu môj priateľ, pán doktor Chaban, ktorý bol hlavným odborníkom na drogo­vé závislosti ministerstva zdravotníctva a zároveň hlavným gestorom nášho centra. Bol som veľmi na­hnevaný na seba a na ži­vot, ktorý som viedol, tak­že dopredu ma hnala túžba a silná motivácia to zmeniť. V živote som si nemyslel, že ja budem 30 rokov absti­novať, no spravil som prvý krok a deň po dni je z toho 30 rokov. Na základe mojej choroby som sa rozhodol pomáhať aj ďalším a v tom je sila nášho klubu. Ľudia k nám prídu, môžu sa vy­rozprávať a vždy je tam človek, ktorý počúva a má pocit, že prežil vlastne to isté, tak povie aj svoj prí­beh a má to ohromnú silu,“ priblížil.

Stretnutia klubu sa ko­najú každý štvrtok od 17.30 do 20. h v Centre pre liečbu drogových zá­vislostí v Považskom Chl­mci a sú otvorené i ro­dinným príslušníkom či potenciálnym záujemcom. Liečbu závislosti ambu­lantnou formou realizuje ambulancia CPLDZ v are­áli žilinskej nemocnice, ústavná forma prebieha priamo v Považskom Chlm­ci. „V rámci ústavnej formy pracujeme s komunitou pri­bližne 35 ľudí, komunita je zmiešaná, čo sa týka po­hlavia aj typu závislosti. Samotná liečba je v zása­de dobrovoľná, trvá 10 týž­dňov a má režimový cha­rakter s presne stanoveným denným programom a pra­vidlami. Dôraz kladieme predovšetkým na aktív­ny prístup pacienta k lieč­be,“ zdôraznila Jana Van­ková s tým, že základom je komunita a skupino­vá psychoterapia doplne­ná pracovnými i športový­mi aktivitami a relaxáciou. Starostlivosť poskytuje te­rapeutický tím zložený z lekárov, sestier, psycholó­gov, liečebného pedagóga, sociálneho poradcu, ergo­terapeuta, správcov i laic­kého terapeuta. Ročne ab­solvuje liečenie približne 240 pacientov.

Foto: FNsP Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod