Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. február 2024 | Eleonóra
| 1°C

Zdravie a životný štýl

Zelený zákal prichádza nebadane, bez alarmujúcich príznakov

Zelený zákal, latinsky glaukóm, patrí medzi ochorenia známe od staroveku. Glaukóm je skupina chorobných stavov, pri ktorých dochádza k progresívnemu poškodzovaniu zrakového nervu.

06.03.2017 | 13:41

Najväčšie nebezpečen­stvo tohto ochorenia spočíva v absencii klinických príznakov. Chorý človek vôbec nemusí trpieť bolesťami oka ale­bo zmenami vo videní, preto veľ­mi často o svojom ochorení nevie a nevyhľadá lekára. Pritom bez odbornej pomoci a cielenej liečby dochádza k poškodeniu zrakové­ho nervu a zrakových funkcií, kto­ré sa môžu skončiť ako nezvratná strata videnia.

Glaukómy znamenajú druhú najčastejšiu príčinu slepoty v Euró­pe aj vo svete a najčastejšiu príčinu nezvratnej slepoty. Spolu na toto ochorenie trpí približne 2 % obyva­teľov vo veku 60 rokov, pričom ri­ziko značne stúpa s vyšším vekom. Glaukóm je chronické, progresívne ochorenie zrakového nervu a zra­kovej dráhy. Pri neskorej diagnóze a pri nedostatočnej liečbe dochá­dza k nezvratnému poškodeniu zraku a v najťažších prípadoch až k slepote. Poškodenie zrakového nervu sa prejavuje typickými vý­padmi v zornom poli. Postupne sa zhoršuje periférne videnie, vní­manie farieb, citlivosť na kontrast a centrálna zraková ostrosť až do­chádza k úplnej strate zraku.

Medzi rizikové faktory pre vznik glaukómového poškodenia radí­me zvýšený vnútroočný tlak, vek nad 40 rokov, výskyt glaukómu v rodine, krátkozrakosť aj vysokú ďalekozrakosť, úrazy oka. Riziko ochorenia na zelený zákal sa zvy­šuje u pacientov s kardiovasku­lárnymi ochoreniami, migrénou, vysokým alebo veľmi nízkym krv­ným tlakom, cukrovkou a po lieč­be steroidmi.

Nenápadný priebeh straty zraku je pre najčastejšiu formu zeleného zákalu typický. Chronická forma nastupuje pomaly, bez akútnych príznakov. To je dôvod, prečo mno­hí pacienti prichádzajú k oftalmo­lógovi neskoro. Lekári preto odpo­rúčajú ľuďom vo veku nad 40 rokov pravidelne absolvovať preventívne očné vyšetrenie. Na potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy glaukó­mu nestačí iba zmeranie vnútrooč­ného tlaku. Pri podozrení na zele­ný zákal je nevyhnutné vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie hrúbky rohovky, vyšetrenie predného aj zadného segmentu oka, komoro­vého uhla, zhodnotenie nálezu na zrakovom nerve a počítačové vy­šetrenie zorného poľa. V súčasnosti sú pacienti odosielaní na špeciali­zované vyšetrenie zrakového nervu pomocou digitálnych zobrazova­cích metód.

Pred zeleným zákalom sa dá chrániť jedine včas nasadenou a dostatočne efektívnou liečbou. Cieľom terapie tohto ochorenia je chrániť zrakový nerv metó­dami, ktoré znižujú vnútroočný tlak a zlepšujú prekrvenie ner­vu. Úspešnosť terapie závisí od štádia, v ktorom sa choroba za­chytila, pričom platí, že čím skôr je stanovená diagnóza a začatá liečba, tým je lepšia prognóza ochorenia.

Na prevenciu tohto ochorenia sa zameriava odborná aj laická ve­rejnosť. Druhý marcový týždeň sa každoročne organizuje podujatie s názvom Svetový týždeň glaukó­mu, do ktorého sa zapája čoraz viac lekárov aj laikov. Na podujatí spolupracujú Svetová glaukómo­vá asociácia a Svetová asociácia glaukómových pacientov. Slo­venskí oční lekári sa opakova­ne pripojili k STG preventívnym meraniam vnútroočného tlaku pacientov vo vybraných ambu­lanciách a verejných miestach po celom Slovensku.

Tento rok sa k podujatiu pri­dal aj LIONS CLUB Žilina, ktorý zorganizoval meranie očného tla­ku v spolupráci so Žilinským ve­černíkom a OC MIRAGE, kde sa bude meranie konať 16. 3. 2017 od 15. hodiny. Týmto vás všetkých pozývame, aby ste urobili niečo pre svoje zdravie, pretože najlep­šia ochrana pred akoukoľvek cho­robou je prevencia.

Zdroj: Martina Molitorová

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod