Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. august 2020 | Dominik, Dominika
| 16°C

Z regiónu

Železnice sa vraj s obcou nevedia dohodnúť. Po mesiacoch zakročili

V rámci modernizácie železničného úseku v Hornom Hričove sa vybudoval podchod a zrekonštruovala sa lávka, no od minulého týždňa cez objekty ľudia neprejdú. Obec vraj totiž podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) nechce prevziať objekty do svojej správy už niekoľko mesiacov.

17.10.2018 | 08:28

Zame­dzenie prístupu verejnosti k podchodu pre peších a zre­konštruovanej lávke nad že­lezničnou traťou je podľa ŽSR vyústením dlhodobého sporu s obcou Horný Hričov. Objek­ty si mala pritom obec žiadať vybudovať sama. Spor s Hor­ným Hričovom trvá podľa že­lezníc už od marca. „Napriek tomu, že ide o vyvolané in­vestície v rámci modernizá­cie železničnej trate, ktorých výstavbu si obec sama vyžia­dala, napokon ich odmietla prevziať do svojej správy. Pa­tová situácia trvá už desia­ty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúša­li sa viackrát s obcou dohod­núť, intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predsta­viteľom obce túto situáciu vyriešiť,“ uvádzajú železni­ce vo svojom stanovisku zo štvrtka minulého týždňa.

NA NÁSLEDKY UPOZORŇOVALI

Počas tohto dňa už na pred­metnom podchode visel aj oznam, ktorý verejnosť infor­moval o dôvodoch komplet­ného uzavretia. Po niekoľkých hodinách však podľa infor­mácií železničiarov zmizol. „Keďže sa nič neudialo a obec naďalej prevzatie objektov do svojej správy ignoruje, ŽSR rozhodli o okamžitom uza­tvorení objektov, ktoré ne­majú svojho správcu. Dô­vod je, že bez správcu môže dôjsť z dôvodu nevykonáva­nej správy a údržby objek­tov k úrazu občanov, ničeniu a poškodzovaniu objektu,“ vysvetľujú ŽSR. Tie v súvis­losti s prípadom z Horného Hričova upozorňujú, že od­mietanie prevzatia investícií do správy miest a obcí, ktoré si ich sami pri príprave mo­dernizácie vyžiadali, je živým problémom aj na iných ukon­čených stavbách.

NEMÔŽEME SI DOVOLIŤ VYTVORIŤ PRECEDENS

Podľa generálneho riadite­ľa ŽSR Martina Erdössyho je obec schvaľovateľom pro­jektu, preberá objekt a záro­veň rozhoduje aj o kolaudá­cii. „Boli sme donútení urobiť tento krok, aby občania vede­li, aká je pravda. Každá obec, mesto, projekt modernizácie pripomienkovala a schvá­lila, takže argumenty proti neobstoja. V prípade Horné­ho Hričova sme lávku, kto­rá bola pôvodne v Dolnom Hričove, vôbec nepotrebova­li, v rámci modernizácie sa mala demontovať. Na výslov­nú žiadosť predošlého sta­rostu Horného Hričova, ktorú máme aj v písomnej podobe, sme ju premiestnili,“ podotý­ka vo vyjadrení Erdössy.

INTENZÍVNA KOMUNIKÁCIA ÚDAJNE NEPREBEHLA

Na rázny krok železníc kon­com týždňa zareagovala aj sa­motná obec. Tá tvrdí, že infor­mácie, ktoré ŽSR uverejnili, sú neúplné a čiastočne neprav­divé. „Uvádzajú, že patová si­tuácia trvá už desiaty mesiac a že krok avizovali už v mar­ci, pričom sa s obcou pokúša­li dohodnúť, intenzívne roko­vali a dali dostatočne dlhý čas túto situáciu vyriešiť. Neviem, s kým ŽSR „intenzívne“ ro­kovali, pretože so mnou ako starostom obce a ani poslan­cami obce to nebolo. Na úrov­ni štatutára obce a námest­níka ŽSR sa uskutočnilo iba jedno stretnutie 23. augusta 2017 z dôvodu, že som vzhľa­dom na nedorobené práce odmietol podpísať predčasné užívanie podchodu ŽSR, kto­rý následne vytopilo. O tejto udalosti médiá informovali aj širokú verejnosť,“ argumentu­je pre Žilinský večerník staros­ta obce Dušan Ďuríček. „Ďal­ším príkladom „intenzívnej“ komunikácie je, že 20. júna 2018 som zodpovedným za­mestnancom ŽSR elektro­nicky poslal žiadosť o odstrá­nenie „nedorobkov“. Na túto žiadosť som dostal elektro­nickú odpoveď až po 40 dňoch a dozvedel som sa, že ,je dovo­lenkové obdobie, takže nie je možné zabezpečiť kompetent­ných ľudí tak, ako by sme si to predstavovali‘ a ,dohodne sa termín odstránenia najneskôr do konca septembra 2018‘,“ upozorňuje Dušan Ďuríček, podľa ktorého ho už odvtedy nikto nekontaktoval. Starosta Horného Hričova reaguje aj na vyjadrenie, že predchádzajúce vedenie žia­dalo o vybudovanie objektov a bývalý starosta obce vydal záväzné stanovisko, v kto­rom sa zaviazal, že obec ob­jekty prevezme do svojho majetku a aj do svojej správy. „Rozhodovať o nehnuteľ­nom majetku však môže vý­lučne obecné zastupiteľstvo a nie starosta. Obecné zastu­piteľstvo obce Horný Hričov nikdy nedalo súhlas na pre­vzatie predmetných objek­tov do majetku, správy, nao­pak, uznesením obce zo dňa 13. novembra 2017 odmietlo uvedené objekty prevziať. Bez súhlasu obecného zastupiteľ­stva starosta majetok prevziať nemôže.“

NEBEZPEČNÁ LÁVKA

Starosta Dušan Ďuríček ďa­lej podotýka, že bývalé vede­nie obce vždy deklarovalo, že železničné priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú ob­služnosť cintorína a kosto­la, a zároveň bolo únikovou cestou v prípade mimoriad­nej udalosti, bude nahradené podjazdom. „Namiesto neho bol vybudovaný megalo­manský podchod, ktorý ne­plní funkciu dopravnej ob­služnosti, a preto je pre obec nepotrebný. Lávka ponad ces­tu I. triedy a trať ŽSR mala byť tiež postavená na základe žia­dosti predchádzajúceho sta­rostu. Tú však obec považuje za nebezpečnú pre automobi­lovú dopravu, ktorú v zimných mesiacoch ohrozuje ľad pa­dajúci z jej strechy. Vzhľadom na konštrukciu, ako aj skutoč­nosť, že lávka ide ponad vlako­vé troleje a cestu I. triedy, bude jej údržba extrémne technic­ky a finančne náročná, a preto ani tento objekt obec nepre­vezme do svojej správy.“

SITUÁCIU CHCÚ VYRIEŠIŤ

Uzavretie časti podchodu nemá na obec a občanov pod­ľa starostu žiaden vplyv. „Inak je to však pri lávke pre peších. Zákazom vstupu ŽSR ohrozu­jú zdravie a životy ľudí a v prí­pade mimoriadnej udalos­ti tak týmto krokom prevzali zodpovednosť,“ hovorí Dušan Ďuríček, podľa ktorého obec zvažuje podanie podnetu na preskúmanie uzatvorenia pod­chodu na orgány konajúce v mene príslušných orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky. „Zároveň obec oslo­ví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácii trate ŽSR a bude koordinovať ich spoloč­ný postup.“ Horný Hričov má však podľa jeho starostu záu­jem situáciu riešiť, no nie spô­sobom, aký žiadajú železnice.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Žilina – Gallery, ŽSR

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod