Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Kultúra

Žilina sa koncom mesiaca stane hlavným mestom animácie

Medzinárodný festival animácie Fest Anča vstupuje do svojho 11. ročníka. Koncom júna tak v Žiline budete opäť môcť stretnúť filmárov, hudobníkov či tvorcov počítačových hier, ktorí patria k špičke súčasného tvorivého sveta.

27.06.2018 | 11:47

Ako jediný na Sloven­sku prináša festival Fest Anča krátke a celovečerné ani­mované filmy pre dospelé­ho diváka, ako aj pre deti a k tomu konferenciu herného priemyslu Fest Anča Game Days. Hlavnými stanmi fes­tivalu budú spojené kultúrne centrá Stanica Žilina-Zárie­čie a Nová synagóga. Tešiť sa môžete napríklad na režiséra Theodora Ushe­va, ktorý bol v roku 2017 nominovaný na Oscara za film Slepá Vaysha. Podob­ne aj na ďalšieho výnimoč­ného hosťa – režiséra Koji Yamamura z Japonska, kto­rého nominovali na Oscara v roku 2003 za film Na hla­ve. „A k tomu stovky ďalších dobrých animákov v me­dzinárodnej súťaži filmov a hudobných videí alebo v tematických sekciách a fo­kusoch,“ informovala Mária Hejtmánková, PR manažér­ka festivaluFest Anča.

TÉMA: PROPAGANDA VO FILME

Možno sa niekomu zdá, že sa v súčasnosti už neprodu­kujú filmy, ktoré sa snažia ovplyvniť zmýšľanie verej­nosti, opak je však pravdou. Tento efektívny výmysel ľudstva sa využíval už v roku 1910 a v súčasnosti sa opäť objavuje v dezinformač­ných médiách. Práve preto je propaganda v animova­nom filme témou Medziná­rodného festivalu animácie Fest Anča, ktorý od 28. júna do 1. júla premietne v Žili­ne desiatky krátkych a dlho­metrážnych animovaných diel z celého sveta. „Drama­turgom tematického pásma je azda ten najpovolanejší človek v Európe, Michal Bo­browski, ktorý sa dlhodo­bo venuje téme propagandy v animovanom filme aj na akademickej pôde,“ objasnil programový riaditeľ Maroš Brojo. „V jeho výbere uvidí­te filmy, ktoré vznikli už na začiatku 20. storočia, ale aj také, čo boli vytvorené len nedávno.“

100 ROKOV ČSR

V roku 2018 si Slovensko pripomína viacero význam­ných historických výročí. 100 rokov od vzniku Čes­koslovenska a 25. výročie osamostatnenia slovenskej štátnosti. Medzinárodný festival animácie Fest Anča preto vo svojom programe zaostrí svoju pozornosť aj na 25 rokov slovenskej ani­mácie a v pásme 100 rokov ČSR premietne filmy, ktoré reflektujú na spoločnú his­tóriu Československa. Pre program uvedený v pásme 100 rokov ČSR dramatur­govia Fest Anče v spoluprá­ci s českým festivalom Ani­film vybrali filmy, ktoré nás prevedú 100 rokmi spoloč­ného štátu. Nie všetky pat­ria do kinematografickej klenotnice, ale niektoré od­rážajú svoju dobu lepšie ako učebnice dejepisu. Výber sa začína 10 rokov po za­ložení republiky a končí sa v polovici 90. rokov, krátko po rozdelení republík. Tam, kde sa končí pásmo 100 ro­kov ČSR, začína sa fokus 25 rokov slovenskej ani­mácie. „Fokus otvorí prvý ponovembrový slovenský videoklip Balada o štyroch koňoch hudobníka Petra Lipu, ktorý vytvorila IT fir­ma Gratex ako demonštrá­ciu výpočtového výkonu ich vtedajších počítačov,“ prezradil programový riadi­teľ. „Samozrejme, vo výbe­re nemôže chýbať kolekcia prvých študentských cviče­ní novozaloženého Ateliéru animovanej tvorby, ktorej názov je celkom príznačný – Kroky, skoky, roky… a po­sledný zhasne.“

VSTÚPTE DO SVETA ROZPRÁVOK

Premýšľate nad tým, ako najlepšie stráviť posled­né dni v škole či začiatok prázdnin? Príďte na Me­dzinárodný festival animá­cie Fest Anča. Od 28. júna do 1. júla premietne v Žili­ne obľúbené rozprávky, ale aj filmy z celého sveta, aké na Slovensku neuvádzajú kiná ani televízie. Medzi­národná súťaž krátkych fil­mov pre deti patrí k najob­ľúbenejším programovým sekciám festivalu. Ponúka totiž najnovšie krátke fil­my. Mnohé z nich už získali prestížne filmové ocenenia. To však nie je jediná atrak­tívna vec. Deti v kinosále rozhodnú o tom, kto získa ocenenie Anča Kids Award. Fest Anča nie je len celo­denné kino. Veľa zábavy si užijete aj na workshopoch. Naučíte sa vyrobiť si vlast­nú papierovú bábku, žong­lovať so stonožkou a ak máte bujnú predstavivosť a radi si dotvárate skutoč­nosť podľa svojich pred­stáv, určite si nenechajte ujsť workshop Coloring.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív Fest Anče

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
25 °C
9 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod