Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. december 2019 | Lucia
| 0°C

Knižná

Žilina sa na niekoľko dní zmení na mesto detskej knihy

Autori kníh pre deti, ilustrátori, odborníci v oblasti detskej literatúry a v neposlednom rade i knihovníci majú v kalendári poznačený dátum 17. – 19. apríl. V týchto dňoch sa totiž uskutoční 35. ročník festivalu Dni detskej knihy.

18.04.2018 | 09:28

Krajská knižnica v Žiline v spolu­práci s mestom Žilina, Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti a Sloven­skou sekciou IBBY (Board on Books for Young Peo­ple) sú hlavnými organizá­tormi 35. ročníka festivalu Dni detskej knihy, najväč­šieho celoslovenského fes­tivalu detskej literatúry. Festival sa každý rok koná v inom meste a zúčastňujú sa ho desiatky najvýznam­nejších slovenských spiso­vateľov pre deti, ilustráto­rov a odborníkov v oblasti detskej literatúry. V tomto roku, v dňoch 17. – 19. aprí­la, sa festival bude konať v Žiline. Informovala o tom Anna Berthotyová, koordi­nátorka kultúrno-výchov­nej činnosti Krajskej kniž­nice v Žiline.

KNIHY VZDELÁVAJÚ I ZABÁVAJÚ

„Hlavným cieľom festiva­lu je podpora čitateľskej gramotnosti detí, ktorej problematika najmä v sú­časnosti rezonuje v našej spoločnosti. V dobe, kedy deti uprednostňujú infor­mačné technológie, je dôle­žité podporovať takéto pro­jekty a ponúknuť deťom iné alternatívy trávenia voľného času a ukázať im, že knihy vzdelávajú i zabávajú,“ vy­slovila Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline. Medzi pozvanými hos­ťami sú autori a ilustrátori kníh, ktoré boli ocenené ako najlepšie a najkrajšie detské knihy vydané v roku 2016. Svoju účasť na festivale po­tvrdili: Peter Glocko, Peter Karpinský, Hana Košková, Barbora Kardošová, Lenka Vymazalová, Martin Vanek, Daniel Pastirčák, Toňa Re­vajová, Pavol Weiss, Ľubo­mír Feldek, Beáta Panáková, Pero Le Kvet, Janka Necpa­lová, Marta Pažická, Katarí­na Mikolášová, Martin Kel­lenberger, Juraj Martiška, Ľubo Paľo, Stanislav Lajda, Tomáš Cíger, Martina Mat­lovičová, ako aj zástupcovia vydavateľstiev, ktoré víťaz­né knihy vydali.

PRIBLÍŽME KNIHY NAJMLADŠÍM

Programom festivalu v Ži­line budú stretnutia s tvor­cami detských kníh, besedy a tvorivé dielne, ktoré budú nielen v knižnici a v ško­lách na území mesta a v jeho blízkom okolí, ale aj v ďal­ších kultúrnych inštitúciách v meste (Mestské divadlo Žilina, Rosenfeldov palác, Nová synagóga Žilina, Ate­liér Stanice Žilina-Záriečie, Labyrint – centrum pohybu a tanca). Festival sláv­nostne otvorili v Mest­skom divadle Žilina v utorok 17. apríla o 10.30 h. „Súčas­ťou festivalu bude i niekoľ­ko jedinečných výstav, vy­hodnotenie národného kola medzinárodnej literárno-vý­tvarnej súťaže detí Tvoríme vlastnú knihu, ako aj celoslo­venský odborný seminár pre prácu s detským čitateľom,“ doplnila Anna Berthotyová. Popri besedách s tvorcami kníh sa teda odborná verej­nosť dozvie aj to, ako kni­hy priblížiť tým najmladším.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod