Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. december 2019 | Lucia
| 2°C

Z regiónu

Žilina z vtáčej perspektívy: v regióne pribudli tri nové rozhľadne

Ak sa radi kocháte krásnymi výhľadmi, odporúčame vám navštíviť rozhľadne, ktoré len nedávno vznikli v našom regióne. Po Terchovej má už vlastnú vyhliadkovú vežu aj Strečno, Mojš a Žilina. Každá jedna je výnimočná a určite sa ich oplatí zaradom navštíviť. Na tú žilinskú si však treba ešte pár týždňov počkať.

01.02.2018 | 10:24

Pohľad na hrad Strečno od Váhu pozná asi každý. Ale čo tak si ho pozrieť z vtá­čej perspektívy? V tom prí­pade odporúčame vyliezť na vrch, ktorý sa nachádza napravo od hradného bra­la. Keď sa na Špicák pozrie­te z Nezbudskej Lúčky, ih­neď pochopíte, prečo sa tak volá. Aj keď nepatrí medzi dominanty Lúčanskej Malej Fatry (620 m n. m.), na svo­je skromné výškové pomery je relatívne strmý. A prá­ve na jeho najvyššom bode vyrástla pred pár mesiacmi nová rozhľadňa.

ROZHĽADŇA NA ŠPICÁKU

„Špicák bol na tento zámer v katastri obce najvhod­nejší. Je dostupný v re­latívne optimálnom čase z najvýznamnejších vý­chodiskových bodov (par­kovisko pod hradom, resp. centrum obce). A sú z neho vynikajúce rozhľadové pod­mienky. Je to ostrý kopec, ktorý bol, ako vidieť na sta­rých fotografiách či ryti­nách, ešte v nedávnej mi­nulosti holý, nezalesnený. Stojí v protisvahu hradu Strečno, na ktorý bol vraj použitý kameň práve z toh­to kopca,“ prezradil Pavol Albrecht, projektový mana­žér obce Strečno.

Vybudovať na Špicáku vyhliadkovú vežu plánova­li v obci už pred desiatimi rokmi. No i napriek úspeš­nému projektu sa ju v tom čase nepodarilo zrealizo­vať. Správna chvíľa nasta­la až minulý rok, a to vďaka mikroprojektu spolufinan­covaného Európskou úniou s poľskou obcou Jaworze.

„Projektová dokumentá­cia na výstavbu rozhľadne bola pripravená už od roku 2009. Práce v exponovanom teréne i vďaka ústretovosti Pozemkového spoločenstva Strečno, ktoré vybudova­lo prístupovú cestu, začali v septembri minulého roka. Vďaka technike, skúsenos­tiam a nasadeniu bola vý­stavba rozhľadne ukončená začiatkom novembra 2017. Je celodrevená a svojou výškou 8,2 metra „nevytŕ­ča“ z krajiny, ale predstavu­je ju. Nebol zámer vytvoriť dominantu, ale ukázať ne­zvyčajné kultúrne, prírodné a historické bohatstvo,“ vy­svetľuje Pavol Albrecht.

TROCHU NÁMAHY PRE OČARUJÚCI VÝHĽAD

A ako k rozhľadni? Naj­rýchlejšie sa k nej dosta­nete, ak začnete svoju túru na parkovisku pod hradom Strečno. Treba sa vydať po ceste okolo rodinných do­mov (nie po ceste na hrad, ale cestou viac napravo, ktorá slúži ako prístupová komunikácia pre tunajšie domy). Po asi 500 metroch treba svoj zrak upierať do­prava a hľadať žltú značku a chodník, ktorý sa vinie cikcakovito smerom nahor. Pripravte sa na to, že cesta k rozhľadni je pomerne str­má, preto je dobré zabez­pečiť si turistickú obuv. Ak sa budete držať žltých zna­čiek, normálnym tempom ste tam za tridsať minút.

„Rozhľadňa je naplne­nie dlhodobého zámeru obce a tvorí doplnok cel­kovej vízie zatraktívnenia Strečna a budovania infra-štruktúry pre cestovný ruch. Vidieť z nej hrebeň Malej Fatry, časť Kysuckej vrcho­viny a Strážovské vrchy, vý­chodnú časť Žilinskej kot­liny a až štyri významné strážne považské hrady – Strečno, Starhrad, Lietavu a Budatínsky hrad, ale i obec Strečno, rieku Váh, Vod­né dielo i samotnú Žilinu. Návšteva rozhľadne je pre­to skutočne výnimočnou príležitosťou, ktorá nielen umožní vidieť, ale tiež po­mocou smerových tabúľ zo­známiť sa aj s doteraz ne­poznaným. Návštevníkom a záujemcom bude dostup­ná tiež informačná brožúra o rozhľadni a o všetkom, čo im Strečno ponúka,“ dodáva projektový manažér obce.

ROZHĽADŇA NA PILIERI LÁVKY

S novou rozhľadňou sa môže pochváliť aj obec Mojš. „Myšlienku postaviť roz­hľadňu som mal už dávno. Mal som v hlave aj jej pro­jekt, ale získať na ňu financie z rozpočtu bolo nemožné, pretože poslanci obce majú iné priority, čo je logické, pretože najskôr treba finan­covať základné potreby obce. Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila výzvu na podporu rozvoja cyklodopravy v Ži­linskom kraji, na ktorú som spočiatku nereagoval z dô­vodu, že sme nemali pripra­vený projekt. Až na výzvu nadácie a jej ochotu posunúť termíny som začal na tom­to projekte pracovať. Oslovil som projektanta Igora Klei­na, o ktorom som vedel, že sa podieľal na výstavbe roz­hľadne v Terchovej,“ rozprá­va starosta obce Mojš Štefan Svetko.

Tak sa zrodil projekt na výstavbu rozhľadne s nety­pickým umiestnením – na lávke pre peších cez Vod­né dielo Žilina. „Rozhľadňa je zhotovená z ocele a sia­ha do výšky 3 metre nad pi­lier lávky. Podmienkou na­dácie bolo ukončiť stavbu do konca novembra, čo bol šibeničný termín aj pre zhotoviteľa, pretože oceľ sa musela dať pozinkovať a čakacie doby boli dlhé. Nakoniec sa aj s úsilím konateľa zhotoviteľa, pána Androviča, všetko stihlo,“ vysvetľuje starosta.

Počas výstavby sa obec držala výzvy a umiestnila rozhľadňu tak, aby bola súčasťou cyklotrasy, a to na svojom najvyššom mieste – na hrádzi Vodného diela Žilina. Výhľadom to však v žiadnom prípade neuškodilo. Na mieste, kde rozhľadňa stojí, je pohľad na okolitú krajinu skutočne širokospektrálny.

„Mal som obavy, ako zareagujú ľudia, ale návštevnosť počas vianočných sviatkov prekonala všetky očakávania. Na veži bolo množstvo ľudí, a to sa ešte nezačala cyklistická sezóna. Postaviť vežu na najviac využívanej cyklistickej trase v okolí Žiliny bol výborný nápad, turisti sa môžu zastaviť a kochať sa krásami prírody. Poznám rozhľadne, ktoré boli postavené iba preto, aby sa minuli eurofondy, ale ich prístupnosť je minimálna, čo je presný opak našej veže,“ skonštatoval Štefan Svetko.

ROZPORUPLNÉ TABULE

K mojšskej rozhľadni sa najrýchlejšie dostanete, ak zaparkujete na parkovisku pri biokoridore (v blízkosti hasičskej zbrojnice). Ak však máte chuť na dlhšiu prechádzku, v tom prípade odporúčame začať trasu pri hrádzi na Vodnom diele v Žiline a postupovať smerom na Mojš. Z rozhľadne je možné vidieť nielen Krivánsku časť Malej Fatry, ale aj Lúčanskú a časť Kysuckej vrchoviny.
„Informačné tabule na rozhľadni informujú o tom, čo možno z rozhľadne vidieť – nádherné kopce Malej Fatry, obec Mojš a jej okolie. Ľudia, ktorí rozhľadňu navštívili, nás upozornili na chyby v označení vrchov, preto sme tabule vymenili, ale stále sú medzi návštevníkmi rozpory. Sme prístupní v prípade nesprávneho označenia chybu opraviť,“ vyhlásil starosta.

NENÁPADNÁ, ALE PÔSOBIVÁ...

Ak často navštevujete centrum Žiliny, možno ste si všimli, že na Dubni rastie nová rozhľadňa, ktorú najlepšie vidieť z Farských schodov, Hlinkovho námestia alebo Národnej ulice. Nad vyhliadkovou vežou uvažovalo vedenie mesta už oveľa skôr. Plány na výstavbu boli predstavené v roku 1995. Rovnako ako v Strečne sa však prvotný zámer nepodarilo zrealizovať.

„Vyhliadková veža na Dubni by mala byť čoskoro dokončená, verejnosti však bude prístupná až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, predpokladáme, že v marci tohto roka. Vzhľadom na terén a priestor bude stavba len odovzdaná a potom sprístupnená verejnosti,“ informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Na žilinskú rozhľadňu bola v roku 2016 vyhlásená anonymná architektonická súťaž. Záujem bol enormný, do súťaže sa prihlásilo viac ako 40 záujemcov. Odbornú porotu najviac zaujalo jednoduché, ale pôsobivé riešenie architektov Ladislava Vikartovského a Gábora Nagya. Veža vysoká 26,5 metra je zhotovená z oceľovej konštrukcie a obložená drevom. „Objekt pôsobí stabilne a bezpečne, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitým prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny,“ uvádza sa v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia poroty architektonickej súťaže.

Prístup na vežu je z Budatína aj zo Zástrania. „Projekt je financovaný z rozpočtu OOCR Malá Fatra a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v celkovej výške 283 121,21 eura s DPH. Rozhľadňa má slúžiť ako priestor pre oddych a turistiku, súčasťou je prístrešok pre prípad zhoršeného počasia,“ uviedla hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

NEDOČKAVÍ TURISTI

Hoci rozhľadňa ešte nie je hotová, zvedaví turisti ju chodia navštevovať už teraz. To však môže byť podľa hovorkyne mesta veľmi nebezpečné: „Vzhľadom na to, že veža je stále staveniskom, vstup do jej priestorov i okolia je z bezpečnostného hľadiska zakázaný. Aj napriek tomu však dostávame upozornenia, že turisti tieto zákazy nerešpektujú. Hoci je stavenisko oplotené, ploty a bezpečnostné pásky ľudia odsúvajú a na vlastné riziko do týchto priestorov vstupujú. Chceli by sme touto cestou ľudí vyzvať, aby nelikvidovali ochranné oplotenia a nevstupovali do priestorov staveniska, pretože ohrozujú vlastné zdravie. Zároveň prosíme o trpezlivosť, vyhliadková veža otvorí svoje brány už v marci a návštevníci si tak budú môcť bezpečne vychutnať neopakovateľné výhľady,“ odkazuje Barbora Zigová.

Autor: - m s -

Foto: Archív, mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod