Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. jún 2020 | Karolína
| 7°C

Z regiónu

Žilinčania spoznávali ukryté priestory fakultnej nemocnice

Potulky po atraktívnych miestach organizuje Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina pravidelne, prednedávnom sa dokopy 25 Žilinčanov vydalo spoznávať útroby pod žilinskou fakultnou nemocnicou.

07.09.2018 | 10:18

Potulkou s ná­zvom Mestský špitál a jeho útroby, ktorej cie­ľom bolo ponúknuť špeci­álny zážitok z priestorov, ktoré nie sú bežne prí­stupné, sprevádzali dve dievčatá. Prvou z dvo­jice bola Martina Rep­kovská v role sestričky, prezlečenej do dobovej uniformy. „V tieni nemoc­ničného areálu sa od nej účastníci dozvedeli, ako sa liečilo v stredoveku, ako sa vyvíjalo lekárstvo a lekár­nictvo, či akou význam­nou a nadčasovou stav­bou nemocnica bola,“ hovorí Dominika Stránska z Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina.

ZOZNÁMENIE SA S HISTÓRIOU NEMOCNICE

Neskôr sa skupinka Ži­linčanov presunula k oč­nému pavilónu, ktorý bol Uhorskou kráľovskou oč­nou nemocnicou a súčasne aj najväčším očným ústa­vom v Československu. „Postavili ju v priebehu ne­uveriteľného jedného roku – roku 1914. Pri jej zro­de a budovaní stál takmer 40 rokov očný lekár a rodák zo Žiliny MUDr. Vojtech Spanyol,“ prezrádza Domi­nika Stránska. O zaujíma­vostiach zo života Vojtecha Spanyola, ktorého Domini­ka počas potulky aj stvár­nila, sa účastníci dozvede­li na mieste najstaršieho krytu civilnej ochrany pod detskou pohotovosťou. „MUDr. Vojtech Spanyol sa zaslúžil o zlikvidova­nie trachómu, ťažkej oč­nej infekcie v Žiline a na Kysuciach. Založil žilin­skú oftalmologickú školu a v rámci prevencie aj pro­titrachómové stanice a tak­tiež Ortoptické oddelenie pre deti s chybami zra­ku ako jedno z prvých na Slovensku.“

ZO ŽIVOTA SPANYOLA

Originálna exkurzia za po­znaním nepoznaného po­skytla fakty napríklad aj o náročnom období počas druhej svetovej vojny, kedy známeho žilinského oč­ného lekára zbavili funk­cie. „Neskôr bol dokon­ca nútený schovávať sa vo fabrike na spracovanie ba­vlny – v Slovene. Po vojne sa však opäť ujal riadiacej funkcie, naďalej publikoval a pracoval. Bol tiež nosi­teľom Rytierskeho rádu Františka Jozefa, čestným členom Československej lekárskej spoločnosti Jána Evangelistu Purkyně a bola mu udelená prestížna cena Genius loci Solnensis – in memoriam za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o roz­voj Žiliny,“ dopĺňa Domini­ka Stránska z TIK mesta Ži­lina. Podľa jej ďalších slov patril záver potulky výkla­du o kryte civilnej ochrany a jeho dôležitej funkcii. Na starosti ho mal vedúci refe­rátu BOZP pán Zelník.

SPOZNÁVANIE NETRADIČNÝCH MIEST

Turistická informačná kan­celária organizuje potul­ky mestom každý mesiac, snaží sa pritom vyberať miesta, ktoré sú výnimoč­né a bežne nedostupné. „Najbližšia potulka s vojnovou tematikou bude na konci septembra, v bu­dúcnosti tiež plánujeme zor­ganizovať napríklad potulku o katastrofách v meste či sa­králnu potulku,“ uzatvára.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Jozef Chromiak

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod