Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. január 2019 | Zora

Z regiónu

Žilinský kraj navštívilo viac ako milión ľudí

Počet ubytovaných návštevníkov v Žilinskom kraji prekročil minulý rok po prvýkrát miliónovú hranicu. V roku 2017 sa v našom kraji ubytovalo presne 1 035 225 návštevníkov, čo je po Bratislavskom kraji druhý najvyšší počet – 19,3 % zo všetkých ubytovaných na Slovensku.

17.05.2018 | 10:38

Oproti roku 2016 stúpol počet ubytovaných návštevníkov kraja o 6,1 %. Počet domácich návštevní­kov sa zvýšil o 6,3 % a počet zahraničných o 5,8 %. Z cel­kového počtu návštevníkov v ŽSK tvorili domáci 67,1 % (694 651) a zahraniční náv­števníci 32,9 % (340 574). Podľa údajov Štatistic­kého úradu SR ku kon­cu decembra 2017 po­skytovalo ubytovanie v Žilinskom kraji celkovo 892 ubytovacích zariade­ní s kapacitou 12 466 izieb a 34 870 postelí.

Najviac návštevníkov mi­nulý rok ubytovali v okrese Liptovský Mikuláš – 443 239, čo predstavuje 42,8 % z cel­kového počtu ubytovaných. Nasleduje Žilinský okres s 213 193 (20,6 %) ubytovaní a Ružomberok, kde sa ubyto­valo 134 118 (13 %) návštev­níkov. Najmenej ubytovaní v kraji mali v okresoch Bytča 4497 (0,4 %), a najmä Kysuc­ké Nové Mesto 3475 (0,3 %). V okrese Liptovský Mikuláš bolo najviac ubytovaných do­mácich (41,8 %) aj zahranič­ných (44,9 %) návštevníkov. Na druhom mieste sa v oboch prípadoch umiestnila Žilina so zhodným podielom 20,6 % ubytovaných. Tretí bol zhod­ne Ružomberok.

Návštevníci spolu v Ži­linskom kraji prenocova­li 2 896 764 nocí. Podiel domácich návštevníkov zo Slovenska v tom dosia­hol 65,1 % (1 886 801 nocí) a zahraničných návštevní­kov 34,9 % (1 009 963 nocí). V počte prenocovaní náv­števníkov spolu je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na druhom mieste s po­dielom 19,4 %. Podiel prvého Bratislavského kraja dosiahol 20,8 % (3 103 541 prenoco­vaní) a tretieho Prešovského kraja 18,7 % (2 790 308 pre­nocovaní).

V porovnaní s rokom 2016 počet návštevníkov vzrás­tol v desiatich z jedenástich okresov kraja, pokles zazna­menal okres Kysucké Nové Mesto. Počet zahraničných návštevníkov medziročne poklesol v štyroch z jedenás­tich okresov. Z tejto štatis­tiky sa vymyká okres Bytča, v ktorom počet návštevníkov oproti minulosti rapídne na­rástol. Počet domácich náv­števníkov o 164,7 % a zahra­ničných dokonca o 469,2 %.

Zo zahraničných návštev­níkov Žilinský kraj v roku 2017 navštívilo 317 815 Euró­panov, čo predstavuje 30,7 % z celkového počtu návštev­níkov. Návštevníci z Ázie pri­šli v počte 19 204, z Ameriky 2888, Austrálie a Oceánie 472 a Afriky 195. Najviac cudzin­cov bolo z Českej republiky (15,8 %). Na druhom mies­te boli návštevníci z Poľska (6,9 %). Oproti roku 2016 sa počet Čechov zvýšil o 5 % a Poliakov dokonca o 10 %.

V porovnaní s ro­kom 2016 sa významnej­šie zvýšil počet návštev­níkov z Izraela o 76,4 % (z 4866 na 8583) a z Číny o 37,1 % (z 3505 na 4805). Maďarov prišlo viac o 23,3 % (z 9622 na 11 861), návštev­níkov z Kórejskej republiky o 8,5 % (z 3386 na 3675), Ru­sov o 6,3 % (z 4148 na 4411), z Veľkej Británie o 4,4 % (z 3712 na 3877). Oproti roku 2016 sa, naopak, znížil počet Ukrajincov o 15,9 %, Litovčanov o 8,3 %, Nemcov o 1,9 % a Rakúšanov o 1,1 %.

Autor: Michal Filek

Zdroj: statistics.sk

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
-7 °C
-13 °C
-9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod