Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 15°C

Z regiónu

Zo starého trhoviska zmizli niektoré stánky aj predajcovia. Čo s ním bude?

Mnohí považujú jeho vzhľad za nekultúrny a nereprezentatívny, no nájdu sa aj takí, ktorí ho aj napriek všetkému berú za srdce Žiliny. Nedávno mohli byť ľudia prechádzajúci cez staré trhovisko svedkami demontáže predajných stolov. Úplné zrušenie trhoviska však v pláne nie je, práve naopak.

01.02.2018 | 15:47

Mesto chce situáciu riešiť a trhovisko skultúrniť. V budúcnosti má prejsť revitalizáciou a odvážne plány hovoria aj o vybudovaní oddychovej zóny.

Devastačný vzhľad či mnohé sťažnosti a podnety zo strany domácich i zo stra­ny návštevníkov. Koncom ok­tóbra minulého roka došlo na zasadnutí mestského zastupi­teľstva k schváleniu všeobec­ne záväzného nariadenia č. 19 z roku 2017. Týmto nariade­ním sa totiž zmenilo všeobec­ne záväzné nariadenie č. 10 z roku 2016, ktorým sa urču­jú podmienky predaja výrob­kov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina. „Po nadobudnutí prá­voplatnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia pri­mátor mesta vyzval písom­ne prevádzkovateľku zruše­nej časti starého trhoviska na ukončenie trhového predaja a následný odvoz neestetic­kých starých predajných sto­lov umiestnených na tomto pozemku,“ vysvetlila hovor­kyňa mesta Barbora Zigová. V súvislosti s nariadením pre­to nedávno došlo k demontá­ži a odvozu predajných stolov zo starého trhoviska – kon­krétne sa zrušili časti I a IV. Zvyšné časti II a III na trho­visku naďalej zostávajú.

NESPĹŇA ESTETICKÉ KRITÉRIÁ

Stav tradičného starého tr­hoviska bol terčom kritiky pomerne dlhú dobu a mno­hí jeho existencii nepripi­sovali žiaden význam. Ne­gatívne dojmy zanechávala neupravená plocha dokonca aj u návštevníkov či turistov, ktorí cez ňu prechádzali. Na druhej strane sa však našlo aj množstvo ľudí, ktorí chce­li staré trhovisko zachovať a svoj nesúhlas vyslovili do­konca aj prostredníctvom petície. Na potrebu akútne riešiť stav trhoviska uplynu­lý rok okrem iných upozor­nili aj členovia Štátneho ko­morného orchestra z Domu umenia Fatra, ktorý sa na­chádza v tesnej blízkosti sta­rého trhoviska. Tí svoj podnet obhájili tým, že počas kon­certných vystúpení hostia mnoho zahraničných návštev a trhovisková plocha nepôsobí reprezentatívne. V zápisni­ci zo zasadnutia poslanecké­ho výboru z októbra 2017 sa píše: „Väčšina našich poslu­cháčov, ako aj hostí z domova aj zo zahraničia k nám musia prejsť cez parkovisko a trho­visko, ktoré je v katastrofál­nom stave. Parkovisko je len spolovice vyasfaltované a na druhej polovici je štrk a vý­mole, trhovisko je pozliepané zo starých zničených stánkov, pokrytých všelijakými vlnitý­mi plechmi, traverzami a od­padným materiálom. Vyzerá to ako niekde v slume a nie v historickom centre Žiliny, mnoho našich hostí nás už na to upozornilo,“ tlmočí zápis­nica členov, ktorí síce nežia­dali trhovisko úplne zrušiť, ale postarať sa oň tak, aby spĺňalo estetické kritériá.

ODDYCHOVÁ ZÓNA V TEJTO ČASTI CHÝBA

Mesto situáciu v súčasnosti podľa hovorkyne monitoru­je a aktívne komunikuje aj s prevádzkovateľkou zru­šenej časti. V tomto roku sa mesto chystá oslo­viť aj majiteľov tých­to pozemkov a rokovať o ich odkúpení do svojho vlastníctva. Na voľnej plo­che by potom mesto chcelo v budúcnosti vybudovať od­dychovú zónu, ktorá podľa slov Barbory Zigovej v okolí danej časti mesta momen­tálne chýba. „V dlhodobých strategických dokumentoch má mesto záujem v tejto časti mestskej pamiatkovej rezervácie vybudovať oddy­chovú zónu – menší park so zeleňou, lavičkami, stromami a fontánou,“ odprezentovala zámer hovorkyňa mesta.

SPEVNIA PLOCHU A ZMODERNIZUJÚ PREDAJNÉ STOLY

Podľa aktuálnych informácií svitá na lepšie časy aj zacho­vanej časti trhoviska, ktorá by sa v tomto roku mala zre­vitalizovať. Nového šatu sa majú dočkať najmä predajné stoly. „Mesto priebežne ko­munikuje s prevádzkovateľ­mi časti starého trhoviska, ktorá zostala zachovaná. Po niekoľkých vzájomných ro­kovaniach došlo k dohode, že spoločnosť, ktorá ju pre­vádzkuje, zrealizuje v roku 2018 revitalizáciu svojej čas­ti trhoviska, ktorej súčasťou bude rekonštrukcia spevne­nej plochy pod predajnými stolmi a následná výmena predajných stolov za úplne nové, moderné a estetické so zaťahovacími strieškami, ktoré môžu byť v čase priaz­nivého počasia otvorené,“ priblížila plány mesta Bar­bora Zigová. Súčasťou obno­vy by mala byť podľa nej aj výmena starých predajných stánkov s kvetmi za nové a modernejšie.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod