Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 3°C

Právo a dane

Aby ste kvôli nedoplatkom za odpad neskončili s nečakanou exekúciou

Čo všetko zahŕňa poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady? Prečo nesplnením si poplatkovej povinnosti môžete aj bez ďalšieho upovedomenia skončiť s exekúciou?

07.10.2018 | 13:17

Miestne poplatky za komunálny odpad a drob­né stavebné odpady ukladá poplatníkom obec ako správca dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a sú príjmom jej rozpočtu. Po­platok platíte za komunál­ne odpady a drobné staveb­né odpady, ktoré vznikajú na území obce (odpady z do­mácnosti, záhrad, chaty, ga­ráže, odpady vznikajúce pri údržbe verejných komuni­kácií a priestranstiev a ve­rejnej zelene vrátane parkov a cintorínov). Poplatníkom ste vtedy, keď máte trvalý/ prechodný pobyt v obci ale­bo máte oprávnenie užívať/ užívate nehnuteľnosť v obci. Môže ním byť aj právnická osoba alebo podnikateľ. Ak žijete v domácnosti s viace­rými osobami, poplatkovú povinnosť môže prevziať na seba jeden z vás. Poplatková povinnosť vzniká dňom, keď nastane skutočnosť viaza­ná na poplatníka. Napríklad keď nadobudnete v obci trva­lý/prechodný pobyt, opráv­nenie užívať nehnuteľnosť v obci (kúpa domu) alebo ak nehnuteľnosť užívate (ná­jom bytu). Poplatková po­vinnosť nie je viazaná na vek poplatníka.

Ako poplatník máte voči obci oznamovaciu povin­nosť – oznamujete vznik a zá­nik poplatkovej povinnosti, príp. zmenu skutočností roz­hodujúcich na vyrubenie po­platku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali sku­točnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplat­kovej povinnosti (pri narodení dieťaťa musíte oznámiť vznik poplatkovej povinnosti na die­ťa do 30 dní od jeho narode­nia). Ak si oznamovaciu po­vinnosť nesplníte, obec vám môže uložiť pokutu. Zákon pa­mätá aj na zamedzenie plat­by poplatku viackrát v tej istej obci. Ide napríklad o prípad, ak máte v obci trvalý aj prechod­ný pobyt alebo ak máte v obci trvalý či prechodný pobyt a sú­časne je v obci aj vaše miesto podnikania. Ak máte trvalý pobyt v jednej obci a prechod­ný pobyt v druhej, platíte po­platok za odpad obom obciam. Obec vyberá paušálny popla­tok na osobu a rok alebo podľa objemu vyprodukovaného od­padu za daný čas, tzv. množst­vový zber. Vyrubenie poplatku potom závisí od jedného z vyš­šie uvedených spôsobov. V prí­pade zavedenia množstvového zberu obec stanoví podmienky a spôsob platenia vo svojom všeobecne záväznom nariade­ní. Ak množstvový zber v obci nie je zavedený, obec vyrubu­je poplatok každoročne roz­hodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený po­platok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat­nosti platobného výmeru, aj v splátkach.

Ak poplatky za odpad ne­zaplatíte, obec je oprávnená vydať výkaz daňových nedo­platkov. Deň vyhotovenia vý­kazu daňových nedoplatkov je aj dňom jeho vykonateľnosti. Obec vás ako daňového dlžní­ka neupovedomuje o zostavení výkazu ani o jeho vykonateľ­nosti. Takýto výkaz je exekuč­ným titulom – obec môže na základe vydaného výkazu za­čať váš dlh exekučne vymáhať. Obce však zasielajú pred výko­nom exekúcie výzvy na úhra­du nedoplatkov. Obec môžete požiadať aj o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Ak vám zanikla poplatková povin­nosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vám vráti popla­tok alebo jeho časť. Obec vám môže za obdobie trvajúce viac ako 90 dní a počas ktorého sa nezdržiavate na území obce poplatok znížiť alebo odpustiť. A to aj keď ste v hmotnej nú­dzi, starší ako 62 rokov či ZŤP. Ak ste daňovým dlžníkom, vaše meno a výška vášho dlhu môžu byť zverejnené vo verej­nom zozname daňových dlžní­kov na webe Finančného riadi­teľstva SR.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod