Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 11°C

Automoto

Aby vám s príchodom jari „nerozkvitlo“ auto

Zima sa pomaly končí a s príchodom jari čaká mnoho motoristov nepríjemné prekvapenie v podobe „kvitnúcej“ hrdze na najrôznejších častiach karosérie ich plechových miláčikov. Červenohnedé následky ťažkých zimných podmienok sú spôsobené nielen všadeprítomnou vlhkosťou a striedaním teplôt, ale tiež agresívnymi posypovými materiálmi, ktoré postupne „ujedajú“ z antikoróznej ochrany vozidla.

27.02.2017 | 09:06

Nepríjemné zistenie síce čaká hlavne ma­jiteľov starších vozi­diel, ale úplne mimo ohrozenia nie sú, bo­hužiaľ, ani novšie ročníky. Hrdza je totiž aj napriek výraznému po­kroku v tejto oblasti stále problé­mom, ktorý postihuje modely via­cerých svetových značiek.

Hrdza patrí k automobilom rovnako ako výfukové plyny či vrčanie motora, čomu dajú za pravdu hlavne staršie ročníky pamätajúce legendárne škodov­ky a lady. Tieto autá síce boli ne­skutočne odolné a hrúbku ich plechov môžeme len ťažko po­rovnávať s dnešnou produkciou, avšak ich továrenská antikorózna úprava a kvalita použitých mate­riálov bola veľmi chabá. Boj s hr­dzou tak patril do životnej náplne každého motoristu, ktorý si chcel udržať svoje autíčko v dobrej kondícii čo najdlhšiu dobu. Bolo preto bežné, keď si váš sused na jar ľahol pod svoju červenú nád­heru a so štetcom v jednej a ple­chovkou asfaltu v druhej ruke za­chraňoval, čo sa dalo. Tieto časy sú už, našťastie, za nami a súčas­né vozidlá od nich už prešli sku­točne dlhú cestu. Aj napriek tomu môžeme na našich cestách nara­ziť na relatívne nové autá, ktoré v istých partiách zubom „plecho­vého červa“ neušli. Za líščím sfar­bením týchto vozidiel však nemu­síme nájsť len neodbornú opravu či zanedbanie údržby. Jeho dô­vodom môžu byť výrobné chyby, slabá výstupná kontrola, ale tiež nesprávny dizajn jednotlivých komponentov.

ZÁHYBY, ZVARY A VLHKOSŤ V IZOLÁCII

Návrh auta pre naše podneb­né pásmo, v ktorom sa striedajú tuhé zimy s čoraz teplejším le­tom, nie je ničím jednoduchým. Preto sa nemôžeme čudovať, že aj tým najlepším výrobcom sa niekedy pošmykne ruka na r yso­vacej doske. Typickým príkladom takéhoto nie úplne v ydarené­ho dizajnu sú hrdzavejúce pia­te dvere viacerých modelov eu­rópskych výrobcov, v záhyboch ktorých sa hromadí vlhkosť a or­ganické naplaveniny. Tie časom pôsobia ako živná pôda pre or­ganizmy, ktorých aktivita vyústi do narušenia ochrannej vrstvy plechov, ktorej výsledkom sú hr­dzavé pľuzgiere vykúkajúce spod laku. V týchto miestach však ne­musí byť problémom len zachy­tená vlhkosť či agresívne napla­veniny. Problém môže vzniknúť už pri samotnej výrobe kompo­nentu, napríklad použitím príliš vysokej teploty zvárania, ktorá naruší pôvodnú ochrannú vrs­tvu a odhalí tak kov vplyvom ne­priaznivých podmienok. Takéto poškodenia sú priamo vo výro­be len veľmi ťažko pozorovateľ­né a väčšinou na ne upozorní až zvýšený počet reklamácií. Rov­nako ničivý efekt na antikoróznu ochranu môže mať aj zvuková či tepelná izolácia, ktorá je často tvorená poréznym nasiakavým materiálom. Pri jej nesprávnom použití či umiestnení sa z nej stáva špongia, v ktorej neustále ostáva vlhkosť skúšajúca kvalitu konkrétneho dielu. Ak si k tomu pripočítame aj to najmenšie po­škodenie ochrannej vrstvy, vo­zidlo nám môže skorodovať v tých najhlbších zákutiach.

PREVENCIA JE VŽDY LEPŠIA AKO ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV

Aj keď je ideálnym časom pre vy­konávanie preventívnych opatre­ní proti hrdzi jeseň, tí, čo na ňu zabudli, by mali svoju chybu na­praviť čo najskôr. Ochrániť svoje auto pred hrdzou či aspoň jej roz­šírením nie je totiž nikdy neskoro, taktiež je to menej nákladné ako odstraňovanie jej následkov. Prvý krok, ktorý by mal nasledovať po oteplení, aj keď môže byť len do­časné, by sa mal týkať dôkladnej očisty vozidla a jeho podvozko­vých častí. Na odstránenie väčšiny nečistôt stačí navštíviť umývaciu linku. Pokiaľ chceme dôkladne od­strániť všetky zvyšky lístia a iných nečistôt spod záhybov a líšt, mu­síme siahnuť po kvalitnej ručnej práci. Po odstránení nánosu agre­sívnej soli a znečistenia nazbiera­ného v typickej zimnej prevádzke je vhodné prezrieť panely karosé­rie a vyhľadať prípadné hlbšie po­škodenia laku. Tie sú spôsobené najčastejšie spŕškami posypového materiálu. V prípade, že odhalia až kov samotný, môžu predstavo­vať budúci problém. Našťastie, ich ošetrenie je relatívne jednoduché, postačí vám totiž korekčná ceruz­ka v správnom odtieni. Ak má však poškodenie väčší rozsah, ako sú bežné bodky po kamienkoch, la­kovni sa nevyhnete.

Aj keď je korózia na viditeľných miestach karosérie skutočne ne­príjemná, oveľa horší je jej výskyt na podvozkových častiach vozidla, ktoré sú pred vaším zrakom väč­šinu života vášho vozidla ukryté. Práve na stave týchto komponen­tov však stojí bezpečnosť vašej jazdy, a preto im treba venovať rovnakú, ak nie väčšiu opateru ako samotnej karosérii. Nezname­ná to, že by ste si mali ľahnúť pod auto so štetcom v ruke ako za sta­rých čias. Na trhu je už v dnešnej dobe celý rad produktov od viace­rých výrobcov ponúkajúcich do­datočnú antikorozívnu ochranu nielen podvozkových častí, ale tiež dutín a nedostupných priesto­rov. Investícia do aplikácie takejto ochrany nie je v porovnaní s ná­sledkami hrdze vôbec nákladná a odmení vás nielen predĺžením životnosti vášho vozidla, ale aj udržaním jeho predajnej hodnoty.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod