Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. február 2024 | Eleonóra
| 1°C

Právo a dane

Adresu neutajíte. Alebo áno?

Všetci občania SR sú povinní hlásiť svoje miesto trvalého či prechodného pobytu príslušnej obci. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, či a ako je možné zistiť miesto pobytu určitej fyzickej osoby? Je možné takéto poskytovanie údajov tretím osobám aj zakázať?

18.11.2018 | 13:41

Právnu úpravu poby­tu občanov obsahu­je zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

V zmysle uvedeného záko­na platí, že informácia o mies­te vášho pobytu je verejná a prístupná akejkoľvek fyzic­kej či právnickej osobe na po­žiadanie. Informáciu o vašom pobyte môže príslušný orgán poskytnúť aj bez vášho sú­hlasu či vedomia. O tom, že si niekto vyžiadal túto infor­máciu a bola mu poskytnutá, sa ako dotknutá osoba nedo­zviete. Príslušný orgán, ktorý bol o oznámenie miesta váš­ho pobytu požiadaný, nemá povinnosť vás vyzývať na udelenie súhlasu s poskytnu­tím informácie o mieste váš­ho pobytu ani vás o oznámení tejto informácie tretej osobe neupovedomuje.

Ak máte záujem vyhľadať presnú informáciu o pobyte určitej fyzickej osoby na úze­mí SR vy, obráťte sa buď na Mi­nisterstvo vnútra SR, príslušné okresné riaditeľstvo PZ, alebo na príslušnú obec. Na obec či okresné riaditeľstvo PZ sa ob­ráťte vtedy, ak viete, že oso­ba má trvalý alebo prechodný pobyt v danej obci, avšak ne­disponujete jej presnou adre­sou, t. j. označením verejné­ho priestranstva, súpisného a orientačného čísla. Ak nevie­te, v ktorej obci sa osoba zdr­žiava, adresujte svoju žiadosť o oznámenie miesta pobytu Ministerstvu vnútra SR.

Žiadosť o oznámenie mies­ta pobytu osoby musí byť pí­somná a musí obsahovať údaje o žiadateľovi – meno a priez­visko, rodné číslo, číslo občian­skeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak žiadosť podáva fyzická oso­ba a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo spoloč­nosti, ak o zverejnenie miesta pobytu žiada právnická osoba, ďalej údaje o osobe, ktorej po­byt sa má oznámiť, a to v roz­sahu meno a priezvisko, prí­padne dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ho poznáte. Ne­vyhnutnou náležitosťou žia­dosti je aj jej odôvodnenie – na aký účel vám bude informácia slúžiť. Oznámenie o pobyte osoby je spoplatnené sumou 5 eur. Od poplatku za vyda­nie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú pre­venciu alebo poskytujú sociál­ne poradenstvo, alebo sociálne služby podľa zákona o sociál­nych službách a nevykonáva­jú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. O každom poskytnutí informácie o mies­te vášho pobytu tretej osobe sa urobí záznam v registri obyva­teľov SR alebo v evidencii po­bytu občanov. Hoci príslušný orgán nie je povinný vás vy­rozumieť o poskytnutí mies­ta vášho pobytu tretej osobe, zákon vám umožňuje preveriť si, či k takémuto poskytnutiu došlo. Môžete požiadať orgán, ktorý túto informáciu posky­tol, o oznámenie, na aký účel a ktorej osobe bol údaj o va­šom pobyte poskytnutý. V tej­to súvislosti je nevyhnutné disponovať informáciou, ktorý orgán tento údaj poskytol. Nič vám však nebráni obrátiť sa s takouto žiadosťou na všetky dotknuté orgány a zistiť si to.

Zverejňovaniu informácie o vašom pobyte môžete za­brániť písomným vyhlásením. Písomné vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov je potreb­né doručiť príslušnej ohlasovni pobytu. Do tohto písomného vyhlásenia uveďte aj lehotu, na ktorú sa má zakázať ozna­movanie vášho miesta poby­tu. Nesmie však byť dlhšia ako tri roky. Po jej uplynutí môže­te opätovne písomným vyhlá­sením zakázať poskytovanie údaja o mieste vášho pobytu. Formulár vyhlásenia nájdete aj na webstránkach niektorých obcí, prípadne ho môžete vy­plniť osobne v ohlasovni.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod