Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 6°C

Zaujímavosti

Ako sa rozhodujeme pri kúpe automobilu?

Automobilka SEAT vypracovala veľmi zaujímavú štúdiu, ktorá mapuje zvyky a faktory, ktoré nás ovplyvňujú pri kúpe automobilu. 53-ročný zákazník, ktorý je fanúšikom SUV, si dva mesiace vyberá automobil. Podľa štúdie značky SEAT je práve to typický aktuálny profil zákazníka kupujúceho nový automobil v Európe.

13.03.2019 | 09:08

Ako pristupujú ľu­dia ku kúpe au­tomobilu? Aké vlastnosti upred­nostňujú? Pozrime sa pod­robnejšie na proces, ktorý absolvuje mnoho zákazní­kov pred svojím finálnym rozhodnutím.

PREČO SI KUPUJEME NOVÝ AUTOMOBIL?

Po kúpe bytu alebo domu je to druhá najväčšia in­vestícia, ktorú ľudia reali­zujú. Pre 55 % zákazníkov je dôvodom kúpy nového automobilu vek a počet najazdených kilometrov ich doterajšieho vozidla. Dôvodom 20 % kúpy je po­treba vyššej bezpečnosti, väčšieho priestoru, men­šej spotreby paliva ale­bo vybavenia automobilu najmodernejšími techno­lógiami. Ďalších 15 % zá­kazníkov uvádza, že ich ku kúpe nového automobilu motivujú rodinné pome­ry ako sobáš alebo rozvod, či očakávaný prírastok do rodiny. Ďalším rozhodujú­cim osobným faktorom pre 10 % zákazníkov je zme­na práce alebo ukončenie štúdia.

OSEM A POL TÝŽDŇA

Toľko zvyčajne trvá roz­hodovací proces pri kúpe. Až 45 % ľudí si najprv vy­berie typ karosérie a veľ­kosť vozidla, 24 % zákazní­kov začína voľbou motora (naftový, benzínový alebo hybrid), 17 % sa rozhodu­je podľa presného rozpočtu a zvyšných 14 % chce au­tomobil konkrétnej znač­ky. Výskum trhu produkto­vej stratégie podľa značky SEAT hovorí, že až 55 % bu­dúcich zákazníkov rozho­dujúcich sa podľa značky počas procesu zmení svoje preferencie.

INTERNET ÁNO, ALE S OSOBNÝM KONTAKTOM

9 z 10 zákazníkov uvádza, že na ich finálne rozhod­nutie majú vplyv odporú­čania od ľudí z ich najuž­šieho kruhu. Zvyčajne si nechajú poradiť priemerne od 8 priateľov alebo rodin­ných príslušníkov. Napriek rozširovaniu digitálnych nástrojov ako konfigurá­tor na internetovej stránke výrobcu (využíva ho 56 % zákazníkov), zohráva dô­ležitú rolu osobný kon­takt u autorizovaného pre­dajcu. Až 55 % zákazníkov väčšmi oceňuje ochotu, lepšiu cenu a možnosti fi­nancovania, než blízkosť predajcu – polovica zo všetkých zákazníkov si ne­kupuje automobil u pre­dajcu, ktorý je najbližšie k ich bydlisku.

PO PRVÝ RAZ

Kúpa prvého automobilu je jedným z pamätných oka­mihov v živote. Váhanie je zvyčajne spojené s anti­cipáciou a títo ľudia zvy­čajne hľadajú viac pomoci a rád. Pred uzavretím kúp­nej zmluvy títo zákazní­ci navštívia až do 10 pre­dajcov rozličných značiek, čo je štyrikrát viac ako zá­kazníci nekupujúci auto­mobil prvý raz a v prieme­re konzultujú odporúčania s 15 priateľmi a rodinný­mi príslušníkmi. Celkovo 40 % ľudí kupujúcich auto­mobil prvý raz zohľadňu­je pri kúpe svoje pracovné potreby.

MESAČNÉ SPLÁTKY ALEBO HOTOVOSŤ?

Automobiloví výrobcovia v súčasnosti financujú po­lovicu predaných automo­bilov cez vlastné finančné spoločnosti. Tento podiel sa zdvojnásobil od roku 2003, kedy boli primárnymi poskytovateľmi financova­nia banky. Iba 38 % zákaz­níkov financuje nákup au­tomobilu zo svojich úspor, čo je o 12 % menej ako pred 15 rokmi.

JAZDA BEZ OBMEDZENIA

35 % zákazníkov, kto­rí sa rozhodnú pre hyb­ridný alebo elektrický po­hon uvádza, že sú k tomu motivovaní obmedzenia­mi jazdy v období zvýše­ných emisií. Táto nová en­vironmentálna legislatíva sa už uplatňuje vo veľkých európskych mestách ako Barcelona, Madrid alebo Paríž.

SUV S ATRAKTÍVNYM DIZAJNOM

Dizajn je rozhodujúcim atribútom pre 41 % budú­cich zákazníkov, pričom pred 15 rokmi bol tento podiel 29 %. Súčasne 30 % zákazníkov hľadá automo­bil so zvýšenou polohou sedadla vodiča nad cestou, čo favorizuje SUV. V súčas­nosti pripadá pri predaji v Európe na SUV podiel 33 % všetkých osobných automobilov.

Zdroj: Peter Hlačik, SEAT

Foto: Archív SEAT

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod