Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Zaujímavosti

Budú mať elektromobily v budúcnosti na čo jazdiť?

Čoraz populárnejší „čistý“ pohon zvyšuje dopyt po elektrickej energii.

24.07.2017 | 12:49

Väčšina popredných výrobcov automobi­lov plánuje od roku 2019 vyrábať oveľa viac elek­tromobilov ako v súčasnosti. Pokrokovejšie automobilky sa netaja plánmi poháňať viac než 30 % nových vozidiel elek­tromotorom či kombináciou elektrickej energie a agregá­tu spaľujúceho fosílne palivá. Výnimkou nie je ani najväčší európsky koncern VW, ktorý po roku 2020 plánuje vyrábať až tretinu svojej produkcie bez spaľovacích agregátov. Podob­né vyhlásenia sú výsledkom masívnych obmedzení Európ­skej únie a taktiež jej jednot­livých štátov, ktoré chcú od roku 2020 obmedziť alebo úpl­ne zakázať vjazd štandardných áut do centier veľkomiest.

Pokiaľ však automobilky ten­to záväzok dodržia a začnú masovo produkovať vozidlá s batériami namiesto nádrží, môže mať tento krok za ná­sledok energetickú krízu ne­bývalých rozmerov. Ako prví dvíhajú v tejto otázke varovný prst výskumníci samotného Volkswagenu, ktorí odhadu­jú, že pohon všetkých vozidiel s elektromotorom, ktoré znač­ka vyprodukuje do roku 2025, môže spotrebovať až 150 GWh energie denne. Pre porovna­nie môžeme uviesť, že rovnaké množstvo energie vyprodu­kuje elektráreň Vodného diela Žilina v priebehu celého roka. Pokiaľ však budú tento trend nasledovať aj ostatné značky, ročná spotreba energie na po­hon týchto vozidiel sa môže vyšplhať až na 1,5 TWh elek­trickej energie.

Problém získa­vania energie nie je jediným limitom masového rozšírenia elektromobilov. Energia po­trebná na ich pohon musí byť totiž uskladnená priamo vo vozidle, čo môže byť v porov­naní s konvenčným palivom oveľa zložitejšie. Svetové záso­by lítia sú obmedzené rovna­ko ako kapacita batérií z neho vyrobených. Pri ťažbe tohto materiálu vzniká enormné množstvo odpadnej hlušiny a jeho prevoz a spracovanie stojí taktiež nemalé peniaze. Súčasná technológia Li-ion batérií dostačuje aj napriek enormne veľkým batériovým sadám inštalovaným do vozi­diel len na dojazd menej ako 500 kilometrov, s nabíjacím časom stále presahujúcim de­siatky minút. Bez prelomu vo vývoji v oblasti batérií je preto masový rozmach e-áut veľ­mi nepravdepodobný a podľa všetkého si naň pár rokov ešte počkáme.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod