Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Centrálny register exekúcií

Jednou z mnohých legislatívnych noviniek, ktoré priniesol mesiac júl 2016, je aj zavedenie centrálneho registra exekúcií, v rámci ktorého sa bude môcť verejnosť dostať k informáciám o exekúciách vedených proti fyzickým alebo právnickým osobám na území Slovenska. O tom, ako sa dá do registra dostať a ako vlastne funguje, vám prinášame dnešný článok.

03.08.2016 | 11:27

Centrálny register exekúcií je inštitútom, na ktorý sa na Slovensku čakalo dlhší čas. Predovšetkým podnikatelia a finančné inštitúcie neraz podstupujú riziká spojené s tým, že dodávajú tovar, poskytujú služby alebo úvery osobám zadlženým exekúciami.


Dosiaľ boli verejnosti prístupné len údaje o tom, či je nejaký subjekt v konkurze alebo reštrukturalizácii, eventuálne v likvidácii, keďže tieto informácie sú zverejnené prostredníctvom Obchodného vestníka vedeného ministerstvom spravodlivosti. Prístup k údajom o exekúciách zákon verejnosti neumožňoval.


Zmena nastala dňom 1. 7. 2016, kedy bol pre verejnosť spustený Centrálny register exekúcií. Register je dostupný v elektronickej podobe na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov, www.cre. sk, a zapisujú sa do neho údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Podrobnosti upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a vyhláška č. 355/2014 MS SR o centrálnom registri exekúcií.


Z registra exekúcií môžete získať nielen elektronické informácie o prebiehajúcich exekúciách, ale na základe písomnej požiadavky vám môže byť vydaný aj výpis z registra, prípadne potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Výpis a potvrdenie sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania a je použiteľný na právne úkony.


Kým pre orgány verejnej moci a exekútorov je prístup do registra exekúcií bezodplatný, verejnosť môže získať prístup, výpis z registra alebo potvrdenie o neexistencii určitého zápisu až po registrácii a zaplatení poplatku, ktorý je ustanovený v § 3 vyhlášky č. 355/2014 Z. z.


Poplatok sa platí za každý prístup a jeho výška sa vypočíta podľa počtu prístupov za kalendárny rok. S narastajúcim počtom prístupov za kalendárny rok sa výška poplatku znižuje. Ak napr. vykonáte počas jedného roka do 500 prístupov, zaplatíte poplatok vo výške 2 € za každý prístup, od 501 do 1000 prístupov sa poplatok znižuje na sumu 1 euro za každý prístup, atď. Za vydanie výpisu alebo potvrdenia patrí komore poplatok vo výške 2,50 eura za stranu.


Za nepretržitú, plynulú a bezpečnú prevádzku registra zodpovedá komora, pričom údaje do registra zapisuje a z registra vymazáva v zákonom ustanovených lehotách súdny exekútor, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie. Exekútor, jeho zástupca, náhradník alebo nástupca súčasne zodpovedá za správnosť zapisovaných údajov.


Z registra sa dozviete najmä označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie a príslušnú spisovú značku, pod ktorou súd exekučné konanie vedie, označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie a jeho spisovú značku, časové údaje o dni vydania poverenia, uznesenia o povolení odkladu exekúcie alebo uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti, označenie v exekúcii vymáhaného nároku, ako aj informácie o povinnom v rozsahu jeho identifikačných údajov.


Treba mať na mysli, že register neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy. V registri nenájdete ani údaje o vykonateľných súdnych rozhodnutiach, prípadne nedoplatkoch na poistné, ktoré dosiaľ neboli podané u žiadneho súdneho exekútora na účely výkonu exekúcie. Register tak nie je úplným obrazom o ekonomickom stave dotknutého subjektu.


Významnou funkciou, ktorú register prináša, je aj tzv. nepretržité sledovanie exekúcie. Táto funkcia umožňuje sledovať údaje povinného alebo konkrétnu exekúciu na určitú dobu alebo bez obmedzenia. Systém následne sleduje takéto požiadavky a notifikuje žiadateľa e-mailom o zmenách v sledovaných záznamoch, ktoré vykonávajú exekútori (napr. zmena záznamu o povinnom, exekúcii, výmazy).


Ako všade, aj v tejto oblasti platí, že nikto nie je neomylný, a to ani exekútori, ktorých agenda nie zriedka predstavuje aj niekoľko tisíc neskončených exekúcií. Pokiaľ sa dozviete, že ste zapísaní v registri exekúcií ako povinní, hoci nemáte vedomosť o tom, že by bola proti vám vedená nejaká exekúcia, máte možnosť sa proti zápisu v registri zákonnou cestou brániť.


Zápis v registri môžete namietať prostredníctvom sťažnosti proti zápisu. Sťažnosť sa podáva na Slovenskej komore exekútorov, ktorá je povinná ju vybaviť v lehote do 14 dní odo dňa jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti budete upovedomení písomne. Ak budete úspešní a komora vašej námietke vyhovie, vymaže údaje z registra exekúcií v lehote na vybavenie sťažnosti.


Register exekúcií je nepochybne užitočný nástroj najmä pre podnikateľov, ktorí si tak môžu bližšie „preklepnúť“ potenciálneho zákazníka, či nejde o dlžníka, na ktorého je vyhlásená exekúcia. Otázka je, či je výška poplatkov primeraná.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod