Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. január 2021 | Tamara
| -1°C

Právo a dane

Čo robiť, ak nie je dovolenka podľa vašich predstáv?

Mnoho z nás využíva pri plánovaní dovolenky služby cestovných kancelárií (CK), ktoré sa postarajú takmer o všetko. Po príchode do destinácie však zistíte, že dohodnuté služby alebo úroveň hotela nezodpovedali tvrdeniam CK. Čo v takom prípade robiť?

09.09.2018 | 13:08

Dovolenku si v CK za­bezpečíte uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu. Ide o spotrebiteľ­skú zmluvu, keďže ju uzatvá­ra podnikateľský subjekt i fyzická osoba ako spotrebi­teľ. Preto platia pre CK po­vinnosti stanovené Občian­skym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochra­ne spotrebiteľa a zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch a podnikaní CK.

CK zodpovedá objednáva­teľovi zájazdu za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Ozrejmite si, ako veľmi sú po­skytované služby vzdialené službám, ktoré boli dohod­nuté v zmluve. Iba tak možno konfrontovať CK s (ne)dodr­žaním úrovne či rozsahu slu­žieb, za ktoré ste si zaplatili.

CK zodpovedá za poruše­nie záväzkov bez ohľadu na to, či tieto záväzky majú byť splnené kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb. Je teda irelevantné, či služby nesplnila CK, hotel alebo pre­pravca. Podstatné je, že služ­by nezodpovedali sľubovanej kvalite.

Kvalita služieb je uvedená v zmluve. Ak to tak nie je, ide o tzv. bežnú kvalitu, ktorú je možné s prihliadnutím na po­vahu daných služieb očakávať (ak ide o 4-hviez. hotel, bež­nou kvalitou sa nechápe len strohé ubytovanie ako inde, ale bežná kvalita zodpoveda­júca úrovni 4-hviez. hotela).

Častým problémom je, že si v slovenskej CK objedná­te zájazd s pobytom v hoteli s určitou úrovňou poskyto­vania služieb, ktorá vám však nebude riadne zabezpečená. CK sa bráni tým, že úroveň hotelov v menej vyspelých krajinách nezodpovedá slo­venským štandardom, pri­čom úroveň služieb dohod­nutá v zmluve je dodržaná. Ak je zmluva uzavretá podľa slovenského práva, úroveň služieb súvisiacich s kvalitou hotela by mala zodpovedať slovenským štandardom, a to bez ohľadu na to, kde sa hotel nachádza.

Ak počas zájazdu nie sú služby poskytované v takom rozsahu alebo kvalite, ako bolo uvedené v zmluve, je možné žiadať nápravu. Zá­kon stanovuje, že právo na odstránenie chybne poskyt­nutej služby má objednávateľ zájazdu uplatniť bezodklad­ne, a to u dodávateľa služby alebo u delegáta. O uplatnení tohto práva je potrebné uro­biť písomný záznam o ne­dostatkoch poskytovaných služieb.

Do záznamu vpisujte ob­jektívne nedostatky posky­tovaných služieb. V záujme zabezpečenia jeho opodstat­nenosti je potrebné výhrady formulovať tak, aby poukazo­vali na nedostatky poskyto­vania služieb, ktoré boli uve­dené v zmluve. Ak nedošlo k náprave počas zájazdu, po návrate je nevyhnutné bez­odkladne, najneskôr do 3 me­siacov od skončenia zájazdu uplatniť v CK písomnú rekla­máciu a pripojiť dôkazy i pí­somný záznam spísaný po­čas zájazdu. Prílohou môže byť aj fotodokumentácia. Aj keď je reklamáciu možné po­dať aj po návrate z dovolen­ky, pamätajte, že sťažovať sa na problémy, ktoré ste po­čas dovolenky neriešili, resp. o ktorých ste nespísali pí­somný záznam, je kompliko­vané a reklamácia nemusí byť uznaná.

Reklamačné konanie by sa v prípade opodstatnenosti výhrad zákazníka malo skon­čiť zľavou z ceny uhradenej za daný zájazd alebo poskytnu­tím náhradného plnenia. Ak vám CK ako spôsob vybave­nia reklamácie ponúkne zľa­vu z ceny budúceho zájazdu, nemusíte túto možnosť prijať, trvajte na vybavení reklamá­cie inak. V prípade neuspo­kojenia nárokov z reklamácie riešte vec súdnou cestou.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod