Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 12°C

Právo a dane

Cyklisti v cestnej premávke

S posledným miznúcim snehom a prvými jarnými lúčmi slnka začína na cestách pribúdať čoraz viac cyklistov. Cyklisti rovnako ako chodci niekedy zabúdajú na to, že i oni sú účastníkmi cestnej premávky. Či už ide o dospelého alebo dieťa, pre všetkých platia pravidlá stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.03.2017 | 07:16

Základnými právnymi predpismi, ktorými by sa mali cyklisti riadiť, je zá­kon č. 8/2009 Z. z. o cest­nej premávke a vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a tele­komunikácií SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Azda najčastejšieho prehrešku sa cyklisti dopúšťajú vtedy, ak neberú ohľad na chodcov a voľ­ne sa premávajú po chodníkoch a priechodoch pre chodcov, hoci tieto nie sú určené pre ich jazdu. Dokonca i v čase, keď cestičiek a priechodov pre cyklistov pribú­da v mestách a obciach čoraz viac, ich najmä mladší cyklisti len má­lokedy používajú a neuvážene sa premávajú pomedzi chodcov, kto­rých tým neraz pri chôdzi obme­dzujú a v niektorých prípadoch ich svojou nezodpovednou a rýchlou jazdou aj ohrozujú.

Len pripomíname, že pokiaľ v blízkosti nie je cestička pre cyk­listov, cyklista je povinný jazdiť na cestách pri pravom okraji vozovky, resp. v pravom jazdnom pruhu. Na cestičke pre cyklistov musí jaz­diť vpravo. Výlučne osoby mlad­šie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku; po ceste môžu jazdiť len pod dozorom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spô­sobilá, aby na ne riadne dozerala. Netreba zabúdať i na to, že mimo obce musia mať dospelé osoby prilbu a deti do 15 rokov ju musia mať na hlave aj v obci. Ak nemáte odvahu jazdiť na frek­ventovaných cestách a rozhodnete sa ísť po chodníku pre chodcov, je potrebné z bicykla zosadnúť a bi­cykel tlačiť vedľa seba. Uvedené pla­tí rovnako aj pri prechádzaní cesty cez priechod pre chodcov. Pre za­ujímavosť len dopĺňame, že pokiaľ osoba tlačí bicykel vedľa seba, už nie je považovaná za vodiča nemo­torového vozidla, ale je chodcom.

Pokiaľ idú po ceste viacerí cyk­listi, musia ísť jednotlivo za sebou a s dostatočným odstupom. Zákon zakazuje jazdu dvoch a viacerých bicyklov vedľa seba po ceste. Uve­dená povinnosť neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde môžu ísť najviac dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neohrozujú ostatných účastní­kov cestnej premávky.
Hoci nie vždy dbajú cyklisti pri svojej jazde na bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky, naj­viac opomínajú svoju vlastnú bez­pečnosť na cestách, a to najmä tým, že nemajú riadne vybavený bicykel.

Možno vás to prekvapí, ale i bi­cykle, rovnako ako motorové vo­zidlá, musia spĺňať technické po­žiadavky, aby boli spôsobilé na jazdu v cestnej premávke. Pod­robné požiadavky sú ustanovené v § 22 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. Bicykel musí byť vybavený najmä dvoma na sebe nezávislými účin­nými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, spo­ľahlivo zaslepenými voľnými kon­cami rúrok riadidiel, zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, maticami nábojov kolies, zadným odrazovým sklom červenej farby a predným odrazo­vým sklom bielej farby, odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov atď.
Blatníky a kryty reťazí sú nepo­vinné. To isté platí aj pre nosič ba­tožiny a sedadlo pre dieťa, musia byť však pevne a bezpečne prichy­tené k bicyklu.

Najmä pri zníženej viditeľnosti na cestách, teda za tmy, za daž­ďa, hmly je povinnosť mať bicykel vybavený predným bielym svet­lom a zadným červeným svetlom a cyklista musí mať oblečené re­flexné prvky. Bez tohto vybave­nia vám hrozí nielen pokuta, ale vystavujete sa aj nebezpečenstvu kolízie s motorovým vozidlom, ktoré nemusí mať práve šťastný koniec.

Na záver určite potešíme tých, ktorí si radi počas cyklistického výletu doprajú krígeľ osviežujú­ceho piva. Hoci doteraz platila nulová tolerancia požitia alko­holu pred jazdou aj pre cyklistov, novelou účinnou od 1. 1. 2017 sa do zákona dostala výnimka, kto­rou zákonodarca vyšiel cyklistom v obmedzenom rozsahu v ústrety. Podľa novelizovaného ustano­venia zákona už cyklista jazdiaci v zastavanom území obce alebo cyklista jazdiaci po cestičke pre cyklistov môže pred jazdou na bi­cykli požiť alkohol, jeho množstvo v organizme však nesmie presiah­nuť 0,5 promile alkoholu v krvi.

Pri jazde na bicykli nezabúdajte ani na to, že v prípade porušenia nie­ktorého z pravidiel cestnej premávky ustanovenom v zákone vám môže byť uložená „mastná“ pokuta. Dôle­žitejšia ako pokuta je však ochrana vlastného zdravia a života, a preto i pri jazde na bicykli by mal každý z nás dbať nato, aby svojou jazdou neohrozoval seba, ale ani ostatných účastníkov cestnej premávky.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod