Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. máj 2020 | Petronela, Petrana
| 8°C

Právo a dane

Daň z motorového vozidla a daň z nehnuteľností

Dnes 31. 1. 2017 je posledný deň na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (MV) za rok 2016 a daňového priznania k dani z nehnuteľností.

30.01.2017 | 14:20

Daň z MV. Predmetom dane z MV je vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.

Zdaňovacím obdobím pre daň z MV je kalendárny rok. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie podáva daňovník do 31. januára nasledujúceho roka. T. j. za rok 2016 podávame daňové priznanie z MV do 31. 1. 2017. K tomuto dátumu má daňovník povinnosť vzniknutú daň aj zaplatiť. (Upozornenie: nestačí daň iba uhradiť, je potrebné podať daňové priznanie.) V daňovom priznaní je daňovník okrem výpočtu dane povinný stanoviť aj výšku tzv. predpokladanej dane k 1. 1. 2017.
Vychádza sa zo stavu vozidiel, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2017. Ak presiahne u jedného správcu dane predpokladaná daň 700 eur, daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8300 eur, preddavky sa musia platiť mesačne počas celého roka 2017. Preddavky sú splatné v posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo mesiaca.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla alebo má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. Daňovníkom je tiež zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo zamestnanca sa nepoužíva na podnikanie.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť vzniká aj v prípade použitia vozidla iba jeden deň v mesiaci.
Používanie sa počíta na mesiace (nie na dni). Patria tu iba vozidlá evidované v Slovenskej republike.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, zániku daňovníka bez likvidácie, k zmene držiteľa vozidla, k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom, k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní (uvedené sa nevzťahuje na daňovníka – zamestnávateľa).
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Podnikateľ je povinný do 31. 1. 2017 oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. 12. 2016 vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť ani jeden deň.
Daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností je tzv. miestna daň a jej správa nepatrí pod daňové úrady, tak ako iné dane. Správcom dane je príslušná obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza.
Špecifikom daňového priznania dane z nehnuteľností je, že daň si daňovník sám nevypočítava.
V daňovom priznaní daňovník uvádza iba skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet dane.

Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň a stanoví spôsob a termíny platieb.
Daňové priznanie sa podáva do 31. 1. 2017 a z toho sa určí daň vzťahujúca sa k zdaňovaciemu obdobiu 2017, nie 2016 ako v prípade dane z MV.

Daň z nehnuteľností zahŕňa pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká pri nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti alebo jej správy, nájmu, prípadne užívania, a to k 1. 1. 2017.

Daňové priznanie má v prípade dane z nehnuteľností dve formy, a to priznanie a čiastkové priznanie.
Priznanie k dani z nehnuteľností – to podáva daňovník v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvýkrát, t. j. doteraz ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodával v konkrétnej obci.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v týchto prípadoch: vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností k ďalšej nehnuteľnosti, t. j. už v minulosti daňovník podával daňové priznanie príslušnej obci, ale nadobudol novú nehnuteľnosť, v daňovom priznaní uvádza iba zmeny, pôvodnú nehnuteľnosť už v daňovom priznaní neuvádza, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, zánik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Ak nenastanú zmeny, priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva.
Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností na základe posledného podaného priznania alebo čiastkového priznania.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod