Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Právo a dane

Daňové preplatky

Otázka čitateľa: Ako máme postupovať v prípade, keď sme podali daňové priznanie za rok 2017 a daňový úrad nám stále nevrátil vzniknutý preplatok? Daňová poradňa odpovedá: Keďže z otázky nie je zrejmé, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, odpoveď bude vo všeobecnej rovine. Pre fyzické aj právnické osoby platí, že daňový preplatok (DP) je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň daňovníka. Nárok na vrátenie DP vykázaného v daňovom priznaní nevzniká automaticky.

19.08.2018 | 14:08

O vzniknutý DP treba žiadať. Žiadosť sa vykonáva cez daňové priznanie k dani z príjmov. V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb sa žiadosťou rozumie označenie políčka na strane 12 – „Žiadosť o vrátenie DP podľa § 79 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)“, ktorá zakladá právo na vrátenie DP vykázaného na riadku 121 daňového priznania. DP právnickej osoby je v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb vykázaný na riadku 1101 a žiadosť o vrátenie DP sa vyznačuje na strane 13, oddiel IX, spolu s uvedením bankového spojenia.

Ak je DP vykázaný na príslušných riadkoch daňových priznaní, ale políčko žiadosti nie je začiar knuté, DP nebude správcom dane vrátený automaticky.

Vtedy je potrebné podať správcovi dane písomnú žiadosť o vrátenie vzniknutého DP. Ak má daňový subjekt povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, písomná žiadosť musí byť podaná elektronicky. Inak je žiadosť neplatná.

Skôr ako správca dane vyhovie žiadosti daňového subjektu na vrátenie DP, preverí, či DP nie je možné použiť na: úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách.

Priradenie DP správca vykoná vždy s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

Ak nemožno DP použiť podľa vyššie vymenovaných možností, správca dane vyhovie žiadosti daňového subjektu a DP vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku DP. Správca dane vráti iba DP väčší ako 5 eur.

Správca dane o vyplatení DP v plnom rozsahu neinformuje daňový subjekt. Pri vrátení nižšej sumy správca dane informuje daňový subjekt o použití DP. Po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane už DP nie je možné vrátiť.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 bolo pri predĺženej lehote možné podať do 30. 6. 2018. Keďže to bola sobota, posledným dňom, kedy správca dane mohol vrátiť preplatok, bol pondelok 2. 7. 2018. Posledný deň na vrátenie DP za rok 2017 bol 40. deň odo dňa vzniku DP, t. j. 11. 8. 2018 (sobota). V prípade DP sa lehota na vrátenie preplatku neposúva, posledný deň na vrátenie bol piatok 10. 8. 2018.

Ak správca dane vráti DP po lehote 40 dní, daňovému subjektu vznikne nárok na priznanie úroku zo sumy DP. Úrok správca dane prizná bez žiadosti v lehote do 15 dní od vrátenia DP rozhodnutím, ak jeho výška presiahne 5 eur. Úrok sa priznáva za každý deň omeškania.

Správca dane tento úrok zaplatí do 15 dní od doručenia rozhodnutia o priznaní úroku. Ak správca dane eviduje voči daňovému subjektu daňový nedoplatok, použije tento úrok alebo jeho časť v lehote na jeho zaplatenie.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod