Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2017

Marec je obdobím daňového priznania (DP). Povinnosť podať DP nám vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákona o DzP).

15.03.2018 | 15:49

Každá FO, ktorá dosiahla v roku 2017 zdaniteľné príjmy, je daňovníkom. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa príjem dosiahnutý v SR a aj v zahraničí, ak ide o daňovníka, ktorý má v SR trvalý pobyt alebo tu je viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1901,67 eura, musí podať DP FO za zdaňovacie obdobie 2017  (kalendárny rok). Ak mal príjmy nižšie ako 1901,67 eura, DP nemusí podávať, a to ani vtedy, ak má živnosť alebo vykonáva inú podnikateľskú činnosť, s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu. Pre daňovníka aj pri príjmoch nižších ako 1901,67 eura je výhodné podať DP, lebo mu vznikne daňový preplatok. Podanie DP FO je prospešné aj pre dôchodcov pracujúcich počas roka s príjmom nižším ako 1901,67 eura.

Do DP sa uvádzajú iba zdaniteľné príjmy. Neuvádzajú sa tie príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a tie, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú príjmy získané darovaním a dedením, úver a pôžička alebo podiel na zisku. Podiely zo zisku za rok 2017 sa novelou účinnou od 1. 1. 2017 stávajú predmetom dane.

Príjmy oslobodené od dane neovplyvňujú základ dane pri splnení podmienok pre oslobodenie (príjmy z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva alebo jej vyradenia z obchodného majetku (OM), príjmy z predaja hnuteľnej veci, okrem tej, ktorá bola zahrnutá do OM, a to do 5 rokov od jej vyradenia z OM).

Príjmy, ktoré sú predmetom dane, rozdeľujeme na:
AKTÍVNE:
» Príjmy zo závislej činnosti, vyplývajúce zo zamestnaneckého alebo iného pracovného pomeru.
» Príjmy z podnikania (živnostníkov, lekárov, audítorov).
» Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podliehajúce autorskému zákonu – tvorba umeleckého výkonu, príjmy znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov poistenia).
PASÍVNE:
» Príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom podnikania alebo nie sú zaradené v OM podnikateľa.
» Príjmy s charakterom slobodného povolania – zaraďujú sa medzi príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu.
» Kapitálové príjmy – úroky a iné výnosy z cenných papierov, príjmy z ich predaja.
» Ostatné príjmy - z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí za zákonom stanovených podmienok, z predaja cenných papierov, výhry.

Ak daňovník za rok 2017 dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, podáva Daňové priznanie typu A. Ak dosiahol aj príjem z podnikania inej samostatnej zárobkovej činnosti (z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku), podáva Daňové priznanie typu B. Ak dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti v SR a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať DP FO. Ročné zúčtovanie je potom náhradou DP FO.

DP sa podáva do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, tento rok do 31. 3. 2018. Keďže to nie je pracovný deň, posúva sa na 3. 4. 2018. Daňovník si môže túto lehotu predĺžiť až do 30. 6. 2018, a to oznámením o predĺžení lehoty, ktorou musí byť posledný deň jedného z mesiacov, kedy chce DP podať (do 30. 4., 31. 5. alebo do 30. 6. 2018). Daňovník to musí poslať správcovi dane do 3. 4. 2018. Ak má daňovník príjmy zo zahraničia, lehotu si môže predĺžiť do 30. 9. 2018. Oznámenie o predĺžení lehoty má v roku 2018 už predpísaný formát. Vzor je zverejnený na webe finančného riaditeľstva.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod