Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 17°C

Právo a dane

Daňové zvýhodnenia fyzických osôb za rok 2016

V predchádzajúcej daňovej poradni sme rozoberali príjmy uvádzané do daňového priznania fyzických osôb (DP FO) za rok 2016 a tiež lehoty podania daňového priznania. V nadväznosti na uvedené sa v tejto časti budeme venovať daňovým zvýhodneniam, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní. Podstatou daňových zvýhodnení je zníženie výslednej daňovej povinnosti fyzických osôb.

20.03.2017 | 07:12

Daňové zvýhodnenia sú legálny spôsob poníženia základu dane z príjmov FO, čo má za následok nižšiu výslednú daň z príjmov FO. Uplatnenie daňových zvýhodnení nie je automatické. Pre uplatnenie je potrebné splniť niektoré zákonom stanovené podmienky. Splnenie podmienok preukazuje daňovník, ktorý podáva daňové priznanie dokumentmi a listinami. Tieto dokumenty a listiny tvoria prílohu daňového priznania. Bez príslušnej prílohy môže byť nárok na zvýhodnenie daňovníkovi správcom dane nepriznaný.

DAŇOVÉ ZVÝHODNENIA ZA ROK 2016 MÔŽE DAŇOVNÍK FO UPLATNIŤ VO FORME:

1. zníženia daňovej povinnosti prostredníctvom uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41), resp. vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované (nezaopatrené).
Podmienkou na uplatnenie daňového bonusu je predovšetkým dosiahnutie príjmu za rok 2016 v sume 2430 eur. Ak je príjem nižší ako 2430 eur, nárok na daňový bonus nevzniká. Nárok na daňový bonus nevzniká ani za predpokladu vykázania daňovej straty v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2016.
Pre priznanie daňového bonusu musia byť prílohou daňového priznania FO:
- rodný list dieťaťa
- u dieťaťa po skončení povinnej školskej dochádzky potvrdenie o návšteve strednej školy alebo denného štúdia vysokej školy v školskom roku 2015/2016 - potvrdenie z UPSVaR, ak sa dieťa považuje za vyživované, ale nemôže sa pripravovať na povolanie štúdiom

2. nezdaniteľnej časti základu dane, a to znížením čiastkového základu dane (ČZD) daňovníka z aktívnych príjmov za rok 2016 na daňovníka, a to v sume 3803,33 eura pri dosiahnutom ČZD do 19 809 eur. Ak je ČZD dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná čiastka sa alikvotne znižuje. Pri sume ČZD 35 022,32 eura a viac je nezdaniteľná čiastka na daňovníka 0 eur. Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR, výsluhového dôchodku a jeho suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka stanovenej na zdaňovacie obdobie, môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť zá kladu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka (3803,33 eura) a vyplatenou sumou dôchodku.

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka tvorí prílohu daňového priznania FO:
- potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2016 od všetkých zamestnávateľov v roku 2016 na manžela/manželku do sumy 3803,33 eura, a to iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Uplatnenie zvýhodnenia sa alikvotne prepočítava na mesiace za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela/manželku musia byť prílohou daňového priznania FO:
- sobášny list
- potvrdenie o splnení niektorej z podmienok za rok 2016: potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o poberaní materskej dávky, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o evidencii UoZ, potvrdenie o priznaní invalidity/ preukaz ZŤP - potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2016 manžela/ manželky od všetkých jeho/jej zamestnávateľov v roku 2016

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod