Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Daňový preplatok

Podali ste daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a nevznikla vám povinnosť platiť daň? Výsledkom daňového priznania fyzických osôb môže byt nielen daňová povinnosť, ale aj daňový preplatok, prípadne nárok na vyplatenie daňového bonusu.

28.04.2017 | 15:10

Vo vzťahu k správcovi dane po podaní daňového priznania môže daňovníkovi vzniknúť nielen daňová povinnosť, ktorá je označená pojmom daň na úhradu. Výsledkom daňového priznania môže byť aj daňový preplatok. Daňový preplatok je definovaný v zákone, ktorý má pomenovanie daňový poriadok. Podľa daňového poriadku sa rozumie daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Pozor, nárok na vrátenie daňového preplatku však nevzniká automaticky. Musia byť splnené a dodržané viaceré podmienky.

Pri daňovom preplatku je potrebné uvedomiť si rozdiel v pojmoch použitie preplatku správcom dane, preúčtovanie daňového preplatku a tiež vrátenie preplatku správcom dane. Skôr, ako by mal správca dane vrátiť daňovému subjektu daňový preplatok, je povinný skúmať, či preplatok nie je možné na „niečo“ použiť. Pri použití preplatku správca dane nepoukáže peňažné prostriedky v sume vykázaného preplatku priamo na účet daňového subjektu. Daňový preplatok daňového subjektu správca dane použije:
a) na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
b) na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
c) na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
d) na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

Ak správca dane použije preplatok evidovaný u daňového subjektu na kompenzáciu jeho prípadných nedoplatkov, resp. na úhradu preddavku, je povinný o vykonaní kompenzácie daňový subjekt informovať formou písomného oznámenia.
V prípade, že daňový preplatok nie je možné použiť, správca dane daňový preplatok môže preúčtovať na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň. Preúčtovanie môže správca dane vykonať iba na základe písomnej žiadosti daňového subjektu.
Ak správca dane nepoužije ani nepreúčtuje daňový preplatok, v súlade s § 79 ods. 2 daňového poriadku, vráti preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie daňového preplatku. To znamená, že daňový preplatok správca dane môže vyplatiť najskôr 1. deň po podaní daňového priznania a najneskôr 30 dní od podania daňového priznania.

Ak daňovník podal daňové priznanie za rok 2016 napr. 15. 3. 2017, správca dane môže vyplatiť daňový preplatok najskôr 16. 3. 2017 a najneskôr 14. apríla 2017. Správca dane daňový preplatok vráti iba na základe žiadosti. Žiadosť sa nepodáva samostatne, ale je súčasťou daňového priznania, kde je daňovník povinný (ak si nárokuje na vrátenie daňového preplatku) vyznačiť políčko so žiadosťou o vrátenie daňového preplatku. Súčasne určí aj formu vrátenia daňového preplatku, a to buď cez bankový účet alebo poštovou poukážkou. Súčasťou takto implementovanej žiadosti je aj políčko podpis daňovníka (zástupcu), ktorú musí daňovník podpísať, aby bola splnená aj ďalšia podmienka na vrátenie daňového preplatku. Poslednou podmienkou na vrátenie daňového preplatku je skutočnosť, že výška preplatku je väčšia ako 5 eur. Ak je suma nižšia, daňový preplatok sa nevracia.

Až keď sú splnené všetky podmienky na vrátenie daňového preplatku, správca dane daňovníkovi vzniknutý daňový preplatok vráti na uvedený bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu. Správca dane pri vyhovení žiadosti o vrátenie daňového preplatku nevydáva rozhodnutie a ani písomne daňovníka neinformuje.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod